Op 30 januari 2017 werd een gemeenteraad gehouden waarbij de oppositiepartijen CL-VLD, CD&V en de twee schepenen van Open & Liberaal opnieuw niet kwamen opdagen.

Als sp.a hopen we samen met N-VA dat de oppositiepartijen CL-VLD, CD&V en twee schepenen van Open & Liberaal toch nog tot inkeer zullen komen en van hun mandaat in de gemeenteraad niet langer enkel een treurig schouwspel maken.

Wij roepen alle gemeenteraadsleden op om eindelijk hun politieke verantwoordelijkheid op te nemen en van de gemeenteraad terug een democratisch werkend bestuursorgaan te maken. Want dat is wat Haaltert en al haar inwoners werkelijk verdienen en waarvoor ieder gemeenteraadslid verkozen is, of toch niet ?

Liever investeren dan blokkeren

Het is gemakkelijk om te zeggen dat de gemeente niets doet, quod non, wanneer initiatieven gewoon worden geblokkeerd. Concreet gaat het om de volgende maatregelen en investeringen die op de gemeenteraad geblokkeerd zijn:

* gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2017 voor een geraamd bedrag van 3.364.780 euro aan gemeentelijke ontvangsten

* premies voor energiebesparende maatregelen: plaatsen van een condensatieketel, vloer- of kelderisolatie, spouwmuurisolatie, hoogrendementsglas, dakisolatie

* gemeentelijke subsidies voor verenigingen

* toelage voor vzw “Onder de Kerstboom” voor een bedrag van 12,50 euro per deelnemer

* samenwerkingsovereenkomst met vzw Sociale Werkplaats De Loods om zwerfvuil aan te pakken

* uitbreiding van de muziekacademie met een polyvalente zaal

* tussenkomsten inzake afkoppelingen in het kader van riolerings- en wegeniswerken in Hogendries, Vijverstraat en Kerkbosweg te Heldergem

* veiligere fietspaden op de Ninoofsesteenweg te Denderhoutem

* verwarming van het Sint Martinusheem zodat de verenigingen hun activiteiten tijdens de winterperiode niet in de kou moeten doorbrengen. Boven de zaal is het bovendien de bedoeling om een noodwoning te voorzien

* heraanleg van de parkings in Denderhoutem, samen met het rolstoeltoegankelijk maken van de pastorij die we als bibliotheek willen laten fungeren

* een financiële bijdrage voor het project “Partnergeweld” van het CAW

* een overeenkomst met het Vlaams Energiebedrijf voor de levering van elektriciteit en aardgas voor de gemeente, het OCMW, de politiezone en de kerkfabrieken

* goedkeuring van het bestek voor onderhoudswerken aan het riolerings- en wegenpatrimonium in 2017

* grondafstanden voor voetpaden bij verkavelingen, waardoor geen verkavelingsattesten kunnen worden afgeleverd

* grondafstanden voor wegenwerken in de Kattestraat en zijweg Nieuwstraat

* toelage van 1.500 euro voor de speelpleinwerking in Heldergem

* verhoogde toelage voor afkoppelingen

* indexering van energiepremies

* gratis gebruik van materiaal en infrastructuur voor Haaltertse verenigingen

* onteigening in Hooglareweg voor extra parkeerplaatsen

* goedkeuring voor verleggen van voetwegen

* asfaltering in Kerkbosweg en Berenhoek

* wegvallen van werkingssubsidies door het niet goedkeuren van de jaarrekening 2015

* een renteloze energielening voor iedereen die energiebesparende maatregelen wil uitvoeren

Liberalen en CD&V rekenen zich rijk…

Eén van de punten die niet werden goedgekeurd, zijn de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Samen met het Gemeentefonds (3,2 miljoen euro) en de aanvullende personenbelasting (5,9 miljoen euro) behoren de opcentiemen op de onroerende voorheffing (3,4 miljoen euro) tot de belangrijkste inkomstenbronnen van lokale besturen.

Een maand voor de oppositiepartijen CL-VLD, CD&V en twee schepenen van Open&Liberaal de onbestuurbaarheid stemden, verlaagden ze de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van 7,5 naar 6,5 % zonder motivatie of financieel plan. Op deze manier probeerde men zand in Haaltertse ogen te strooien opdat die achteraf blind zouden zijn voor het stemmen van de onbestuurbaarheid. Het mocht echter niet baten : niet alleen vonden CL-VLD, CD&V en twee schepenen van Open&Liberaal het nodig om – na reeds 4 maanden onbestuurbaarheid - de onbestuurbaarheid voor een tweede keer te stemmen, ook werd de populistische belastingverlaging vernietigd door de minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur, wegens onvoldoende gemotiveerd en wegens het niet willen goedkeuren van de jaarrekeningen van 2015 (Oeps, vergeten!). De enige bedoeling voor dit verlies aan belastinginkomsten was niet bedoeld als cadeau voor de inwoners, maar was enkel nodig om het gemeentelijk meerjarenplan (met alle geplande werken en investeringen) in gevaar te brengen.

* Waarom was dit geen cadeau voor alle inwoners? 
De gemeentebelasting op de personenbelasting is een progressieve belasting waarbij de sterkste schouders (de grootste verdieners) het meeste bijdragen. Via de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting, draagt ieder gezin volgens zijn eigen draagkracht bij aan de gemeentefinanciën zodat gezinnen met minder belastbaar inkomen (alleenstaanden met kinderen, gezinnen met vervangingsinkomens, gepensioneerden met gezins- en werknemerspensioenen, maar ook jonge gezinnen met tal van uitgaven op vlak van kinderopvang, huisvesting, … ) geen of weinig gemeentebelasting betalen.

* Wie kan er nu tegen een belastingverlaging zijn?
Niemand eigenlijk maar met mag en moet ook duidelijk zijn dat van een belastingverlaging vooral de hogere inkomens profiteren en dat deze belastingverlaging geen rekening houdt met de bijkomende lasten op de gemeente.

Maar ze hielden geen rekening met bijkomende facturen voor de gemeente
CL-VLD, CD&V en twee mandatarissen vergaten blijkbaar dat ook de hogere Vlaams en federale overheden steeds meer lasten leggen op de lokale overheden.

De federale taks shift treft ook de inkomsten van de gemeente met 80.000 euro in 2017 en meer dan 500.000 euro in 2020. Andere maatregelen met een impact op de gemeentelijke financiën zijn onder andere de brandweerhervorming (375.000 euro) en de vermindering van werkingssubsidies voor vrije tijd (38.000 euro) en voor gesubsidieerde contractuelen (123.000 euro) en het verlies van compensaties van de Vlaamse overheid voor de korting in de onroerende op materiaal en outillage van bedrijven (74.000 euro).
Ook zijn er bijkomende facturen van 120.000 euro voor het OCMW door meer aanvragen voor een leefloon (voor jongeren die hun werkloosheids- of wachtuitkering van de RVA verliezen), en voor de mogelijke opvang van vluchtelingen is al 100.000 euro extra voorzien in het OCMW-budget.

Alleen al deze maatregelen zullen Haaltert op jaarbasis minstens 900.000 euro kosten, hetgeen overeenstemt met 1 % opbrengst van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting.

Men wilde dus wel de belastingen verlagen (wie is daar nu tegen?), maar men houdt geen rekening met de kosten die de komende jaren nog eens éxtra naar de gemeenten komen en moeten betaald worden. Daar komt nu ook nog eens een verlies van 837.000 euro bovenop door een sanctie vanuit het gemeentefonds dat de gemeente Haaltert nu als een superrijke gemeente beschouwt omdat we blijkbaar de inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing niet nodig hebben …

Van een zuinig beleid…

Tijdens de vorige legislatuur werd een zuinig beleid nagestreefd. Grote werken (zoals masterplan Heldergem) of investeringen (evenementenzaal muziekschool Denderhoutem) werden uitgesteld en het spaargeld van de gemeente werd gebruikt voor de financiering van de gewone investeringen en werken.

Jaarlijks werd er 1,5 miljoen euro overgeheveld vanuit de gemeentekas (of het spaargeld) naar de buitengewone dienst (om te investeren). In 2012 was er nog 2,3 miljoen euro in kas, zodat dit zuinig beleid nog maar met één jaar kon herhaald worden zonder bijkomende besparingen op de gemeentewerking of bijkomende gemeentelijke ontvangsten.

Iedereen weet dat zoiets maar kan totdat het spaargeld op is.

Naar investeren om te groeien.

Koken kost geld. Een actieve gemeente met ambitie heeft uiteraard ook positieve gevolgen op de personeels- en werkingsuitgaven van de gemeente, maar wat is het alternatief? Niets doen en enkel investeren in beelden die “met wat verbeelding” moeten aantonen dat Haaltert goed bezig is?

Gelet op de historisch lage rente en de bijkomende besparingen op de gezinnen vanuit de Vlaamse en federale overheid heeft de sp.a en N-VA- coalitie (ook met open liberalen) gekozen voor een investeringsbeleid in het belang van de inwoners. We bereikten een bestuursakkoord dat vertaald werd in een ambitieus meerjarenplan, waarin de aandacht volop gaat naar toegankelijkheid van kwaliteitsvolle gemeentediensten tegen betaalbare prijs (voor iedereen en met armoedetoets) zoals openbare werken, rioleringen, kinderopvang, gemeenschapscentra…

Denk maar aan de hernieuwde Heldergemstraat en haar zijstraten, aan de realisatie van het Huis van het Kind, aan de uitbouw van een lokaal dienstencentrum in Heldergem, aan de aankoop van het Sint Martinusheem in Kerksken en het oud gemeentehuis in Heldergem, allebei ten dienste van de verenigingen.

Voorts zijn er de eerste sociale woningen in Kerksken en in Ede, de premies voor energiebesparende maatregelen, een nieuwe buitenschoolse kinderopvang, gronden voor de jeugd in Haaltert, de voorziene bouw van de concertzaal in Denderhoutem, de vraag tot heraanleg van onder andere het pastorijplein in Denderhoutem, veiligere fietspaden voor schoolgaande jeugd …

Miljoenen niet nodig?

Dus zeggen dat we 3,4 miljoen euro als ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing (de vroegere grondbelasting) niet nodig hebben als gemeente, is geloven dat het geld uit de hemel valt. Zeker als we kijken naar de bijkomende lasten die de hogere overheden op de gemeenten afschuift.

Lenen voor werkingsuitgaven?

De financiële toestand is nochtans klaar. Einde 2015 was er nog bijna 3 miljoen euro in kas zonder één euro bijkomend te gaan lenen. Als we bijkomend zouden lenen, kunnen we de gemiste inkomsten van de opcentiemen op papier gemakkelijk compenseren. Maar het kan niet de bedoeling zijn om met geleend geld de werkingsuitgaven te financieren. Ieder huishouden weet dat het huishoudbudget gefinancierd moet worden met de maandelijkse inkomsten. Wie voor zijn dagelijkse uitgaven gaat lenen, komt vroeg of laat op de zwarte lijst van wanbetalers terecht. Zo ook de gemeente.

Wie doet hier voordeel bij?

Of vloeit de rekenkunde van de liberalen misschien voort uit hebzucht en eigen belang ? Met de opcentiemen winnen de eigenaars (met een kadastraal inkomen van bijvoorbeeld 1.000 euro zal men geen gemeentelijke opcentiemen van 313 euro betalen) maar de grote winst zit uiteraard bij de eigenaars van meerdere woningen en de grootgrondbezitters. Voor alleenstaanden met kinderen of gezinnen die huren, of voor eigenaars van een bescheiden woning, met verminderingen op de onroerende voorheffing, is er uiteraard geen winst in dit verhaal. Er zijn zelfs verliezers want huurders hebben recht op de terugbetaling van de vermindering op de onroerende voorheffing voor kinderen of een gehandicapte persoon ten laste. In het voorbeeld van een geïndexeerd KI van 1.000 euro zal een gezin met 2 kinderen 95,75 euro (7,66 euro x 1250 opcentiemen/100) verliezen en een gezin met 3 kinderen 151,63 euro (12,13 euro x 1250 opcentiemen/100).

Wie zal uiteindelijk het gelag betalen ?

De inwoners en verenigingen zullen dus minstens 4,2 miljoen euro moeten ophoesten of besparen, hetgeen meer dan 500 euro per gezin bedraagt. Of is Haaltert een nieuw belastingparadijs ?