De strijd tegen klimaatverandering staat hoog op de politieke agenda; ook bij de lokale besturen. Zo’n 80 % van de West-Vlaamse gemeenten ondertekende de burgemeestersconvenant, een plan om door inventarisatie van de CO2-uitstoot op het grondgebied een actieplan op te stellen om tegen 2020  20% minder CO2/broeikasgassen uit te stoten. Sp.a-Gistel wil dat onze stad de vernieuwde convenant afsluit.

Klimaatverandering heeft ook voor West-Vlaanderen flinke gevolgen, zo blijkt uit het wetenschappelijk Klimaateffectschetsboek van 2012: stijging van de zeespiegel, watertekorten, wateroverlast, verzilting, toename van erosie, grotere kans op overstromingen. Nu reeds zijn de effecten voelbaar.

“Gistel onderneemt al acties die passen in een duurzaam energieactieplan” beklemtoont sp.a-schepen Michel Vincke, “o.a. de promotie van duurzaam bouwen. In 2014, tekende onze stad  een engagementsverklaring voor een beter lokaal klimaatbeleid met de Provincie en de WVI. Daarmee erkennen we onze rol in het klimaatverhaal en beloofden we hiervoor samen te werken met burgers, bedrijven en verenigingen.”

Gistel tekende de Burgemeestersconvenant vooralsnog niet. Vorig jaar werd echter een versterkte convenant voorgesteld. Nieuwe ondertekenaars zeggen nu toe om de CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens 40% te verminderen. Sp.a-Gistel zal in de bestuursmeerderheid aandringen op de ondertekening van die vernieuwde overeenkomst. “Inzetten op energie en klimaat levert immers niet enkel iets op voor het milieu. Door actie te ondernemen zakt de energiefactuur en creëren we jobs die de lokale economie versterken” besluit Michel Vincke.