Op de gemeenteraad van 26 juni 2017 is het nieuwe snelheidsplan goedgekeurd. Het bestaande snelheidsplan dateerde al van 2006 en was niet meer aangepast aan de huidige noden om de verkeersveiligheid en het wooncomfort in Lummen maximaal te garanderen. Het snelheidsplan is daarom opgesteld op basis van volgende principes: de verbindingswegen tussen de Lummense kerkdorpen blijven zo veel mogelijk 70 km/uur en op de woonstraten en kleinere landelijke wegen is het snelheidsregime 50 km/uur. Schoolomgevingen behouden vanzelfsprekend het snelheidsregime van 30 km/u.

Schepen van verkeer Lars Van Rode: "Inwoners duiden ons regelmatig op het feit dat zij ook het recht hebben om in een veilige straat te wonen waar 50 km/uur het snelheidsregime zou moeten zijn. Die mensen hebben meer dan gelijk."

De term “bebouwde kom” dekte de lading niet meer

Schepen van verkeer en mobiliteit Lars Van Rode: “50 km/uur is de gangbare norm voor ‘de bebouwde kom’. Vandaag kunnen we niet meer spreken van “bebouwde kom” zoals vroeger. Deze terminologie dekt de lading niet meer. Het is een voorbijgestreefd concept van vorige eeuw. Er is immers bijna overal bebouwing en daarom is het beter om het snelheidsregime te bekijken vanuit de insteek ‘verbindingswegen en woonstraten”. “

“Inwoners duiden ons regelmatig op het feit dat ze ook het recht hebben om in een veilige straat te wonen waar 50 km/uur het snelheidsregime zou moeten zijn. Die mensen hebben meer dan gelijk, en het antwoord moeten geven dat het snelheidsregime in hun straat 70 km/uur moet zijn omdat dat ze niet in een “bebouwde kom” wonen, raakt anno 2017 kant noch wal. Er is de afgelopen tien jaar enorm veel bebouwing bijgekomen in Lummen. Omwille van dit veranderde straatbeeld (extra bebouwing), de herhaaldelijke meldingen van inwoners, het stijgende verkeer, wegen gelegen op het toeristisch fietsnetwerk en de veranderde visie van het snelheidsregime op gewestwegen (70 km/uur als norm), was er nood aan een globale actualisering van het snelheidsplan.”, volgens Van Rode.

50 km/uur op de N717 Lummen- Beringen blijft doorn in het oog

“Een doorn in het oog blijft het snelheidsregime van 50 km/uur op grote delen van de gewestweg N717 Lummen-Beringen. Omwille van de vele ongevallen heeft het Agentschap Wegen en Verkeer Limburg vorig jaar -tegen het advies van het Lummense gemeentebestuur- het snelheidsregime van 70 km/uur verlaagd naar 50 km/uur. Een evaluatie na een jaar werd beloofd door de bevoegde minister Ben Weyts. Uit de ongevallenstatistieken van onze politiezone LRH blijkt dat er geen daling vastgesteld kan worden in het aantal ongevallen door deze maatregel. Daarom zijn wij als gemeentebestuur nog steeds vragende partij om de weginfrastructuur (verkeerseilanden) aan te passen. De weginfrastructuur van gewestwegen moet volgens ons gemaakt worden in functie van het snelheidsregime van 70 km/uur. Het is onlogisch dat het verkeer even hard mag rijden op gewestwegen zoals de N717 Lummen-Beringen als in woonstraten. Dit werkt het sluipverkeer in onze woonstraten in de hand. ” zegt Lars Van Rode.

Sensibilisering blijft het belangrijkste wapen

Lars Van Rode: “Het is niet de bedoeling dat we ineens overal flitscamera’s gaan plaatsen. Dit heeft enkel een tijdelijk en zeer lokaal effect. We zetten net zoals voorgaande jaren verder in op sensibilisering en het verkeersveiligheidsbewustzijn van de weggebruikers.
Onderling respect van de verschillende weggebruikers (voetgangers, fietsers en voertuigbestuurders)  voor elkaar is fundamenteel.”.

Snelheidsenquête als basis

In 2014 werd via een langlopende enquête (1 jaar) naar de mening van de Lummenaren gevraagd. Hieruit bleek duidelijk dat een grote meerderheid van de respondenten (350 personen) voorstander was van een aanpassing naar 50 km/uur in de woonstraten en kleinere straten. Het snelheidsplan is daarom opgesteld op basis van 2 grote pijlers: de gemeentelijke verbindingswegen in Lummen behouden het huidige regime van 70 km/uur en de overige wegen (woonstraten en landelijke wegen) op enkele uitzonderingen (vb. Industrie Gestel) na, 50 km/u.

Bundelen in zones voor minder verkeersborden

Bij het opstellen van dit vernieuwde snelheidsplan is rekening gehouden om zoveel mogelijk straten in dezelfde snelheidszone te bundelen zodat er maximaal gebruik gemaakt kan worden van zoneborden om het aantal verkeersborden op Lummens grondgebied tot een minimum te herleiden.

In samenspraak met de Lummense Adviesraad Verkeer en Mobiliteit

Het vernieuwde snelheidsplan werd opgesteld in samenspraak met de adviesraad voor verkeer en mobiliteit en sluit aan op de snelheidsregimes van de buurgemeentes. Het uitgangspunt is steeds geweest om de verkeersveiligheid te blijven garanderen en het wonen in de gemeente zo comfortabel en leefbaar mogelijk te maken.

Schepen van verkeer Lars Van Rode:  “Het was veel werk en we zijn niet over één nacht ijs gegaan, maar door de inzet en betrokkenheid van de leden van de adviesraad zijn we toch tot een logisch en coherent plan gekomen. Uiteraard is dit geen eindpunt en blijven we dit snelheidsplan evalueren en zullen we in samenspraak met de adviesraad blijven bijsturen waar nodig.”

Plaatsen van de verkeersborden voor 1 september 2017

De nodige signalisatieborden worden in de komende zomermaanden aangepast zodat het snelheidsplan vanaf 1 september 2017 in zijn totaliteit van kracht kan gaan. “We doen deze inspanning om de veiligheid van onze schoolgaande jeugd vanaf de eerste schooldag te verbeteren.”, aldus Lars Van Rode.

Via onze gemeentelijke website (http://www.lummen.be/nieuw-snelheidsplan.html) en de nieuwe versie van het stratenplan (verwacht september 2017) zullen de Lummense inwoners kennis kunnen nemen van het snelheidsregime op de Lummense wegen.

Bekijk het nieuwe snelheidsplan via onderstaande link: