Sinds februari is het aantal Vlaamse gemeenten met een leegstandsheffing meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Michèle Hostekint kreeg van Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche. "De leegstandsheffing is een goed instrument om voor meer betaalbare woningen te zorgen", zegt Hostekint.

Vandaag hebben 162 gemeenten in Vlaanderen een reglement tot heffing van een gemeentelijke leegstandsheffing, zo blijkt uit de cijfers. In februari waren dat er nog maar 77. "Dat is goed nieuws", reageert Michèle Hostekint. "In veel gemeenten is de vraag naar betaalbare woningen veel groter dan het aanbod. Tegelijk staan er heel wat woningen leeg, zonder dat zij te koop of te huur worden aangeboden. De leegstandsheffing is een effectief middel om meer woningen op de markt te krijgen. Door die leegstand te belasten, worden eigenaars aangemoedigd om hun huizen te verkopen of te verhuren. Zo neemt de druk op de woningmarkt af".

De snelle toename van het aantal gemeenten met een leegstandsheffing is geen toeval. Het instrument is voorzien in het kader van het grond- en pandenbeleid van de Vlaamse regering. Dat is in werking getreden op 1 september vorig jaar en voorziet onder meer in de bouw van 43.000 sociale huurwoningen, 21.000 sociale kavels en de ontsluiting van 1.000 sociale kavels. Daarnaast worden gemeenten aangemoedigd om zelf maatregelen te nemen om het aanbod aan betaalbare woningen te vergroten, zoals bijvoorbeeld het gemeentelijk leegstandsregister en leegstandsheffing.

Gemeenten zijn verplicht om een inventaris op te stellen van leegstaande gebouwen en woningen. Daarnaast kan een gemeente een leegstandsheffing innen op gebouwen en woningen die op de inventaris staan. Hiervoor zijn een aantal minimale heffingsbedragen vastgelegd. Nu blijkt dus dat al 162 van de 308 Vlaamse gemeente zo’n heffing hebben ingevoerd.

"De leegstandsheffing op gebouwen en woningen is een belangrijk instrument in het woon(kwaliteits)beleid", zegt Hostekint. "De gemeenten zijn nu als enige overheid bevoegd voor de bestrijding van leegstand. Evenwel stel ik vast dat 146 van de 308 Vlaamse gemeenten vandaag geen reglement tot heffing van een gemeentelijke leegstandsbelasting opstelden of het modelreglement aannamen dat door de Vlaamse overheid werd opgesteld".

Daarom ben ik tevreden dat er binnen de Vlaamse regering een consensus is om de inning van de gewestelijke leegstandsheffing met twee jaar te vervroegen. Dit betekent dat het Vlaams Gewest zich vanaf 1 januari 2013 in de plaats kan stellen van die 'passieve' gemeenten”, aldus Hostekint.

"Een actief woonbeleid is de kortste weg naar betaalbare en kwalitatieve woningen voor iedereen", besluit Hostekint.