Je bent sinds januari van dit jaar schepen. Welk project sprong er voor jou tot nu toe het meeste uit?

Ik ben zeer fier op de vergroening van het kerkhof van de Elzestraat. Door de ontgravingen van 2015 was er de mogelijkheid om bepaalde open plekken in te richten met verschillende overwinterende bloemen. Deze prairievelden vormen nu een groenzone tussen de graven.  De aardewegen waar vaak onkruid groeide hebben we vervangen door grasmatten die een frisse groene zone vormen. Dit alles creëert een mooi parkeffect.

Volgend jaar wordt het kerkhof van Waver op dezelfde manier aangepakt. Ook daar vinden een aantal ontgravingen plaats en is het de bedoeling daar eveneens prairievelden te creëren.  De aardewegen zullen worden heraangelegd met grasmatten. In Pasbrug zijn we nog aan het onderzoeken wat daar mogelijk is, omdat de grond daar zanderiger is.  Het centrum werd eerder al aangepakt maar ook daar blijven we werken aan de verbeteringen en bekijken we de mogelijkheden om de urnevelden aan te pakken.

Hoe zou je jezelf omschrijven als schepen?

Ik heb een mandaat gekregen van de burger en het is dan ook mijn plicht om voor hen de zaken in de gemeente op te volgen en te sturen. Alles begint bij de mensen. Dus als mensen een probleem hebben, ga ik bij die mensen langs om de situatie ter plekke te bekijken. Ik vind dat persoonlijk contact fantastisch. Ik wil de mensen in de ogen kunnen zien en met mijn ogen de situatie kunnen inschatten.

Ook binnen de diensten van de gemeente ga ik zo te werk. In plaats van memo’s te versturen ga ik iedere week langs bij de verschillende diensten. Ik spreek mensen aan en vraag waar ze mee bezig zijn. Ik werk daarbij ook nauw samen met de coördinatoren. Elke week ga ik bijvoorbeeld mee op de groentour. Daarbij ga ik samen met de coördinatrice van de groendienst langs bij de verschillende groenzones in onze gemeente waar er die week is aan gewerkt.  Op die manier doen we dus controle op de zones die bvb. gemaaid moesten worden. Indien iets is vergeten of niet goed is gedaan, kunnen we meteen kort op de bal spelen. Ik voel me als schepen geslaagd als de mensen kunnen zeggen dat de gemeente en de medewerkers van de gemeente goed werk leveren. Ik ben als het ware de man die het voor de burgers moet opvolgen en sturen.

Soms zijn het ook geen grote dingen. Vaak heb je als schepen een verzoenende rol en moet je mensen bijeen brengen om tot oplossingen te komen. Zo ook met de kerkklokken in Waver. Er kwamen klachten over de geluidshinder van het luiden van de klokken. Maar eigenlijk is dat erfgoed en er zijn ook mensen die houden aan die gebruiken. Op zo’n moment moet je dan mensen bijeenbrengen en compromissen sluiten. De klokken niet luiden na 10 u ’s avonds of de doodsklokken iets inkorten.

Welke zaken liggen er voor Gezondheid en voor ontwikkelingssamenwerking op tafel?

Sinds kort bieden we elke veertien dagen fair trade fruit aan voor de medewerkers in het gemeentehuis. Hier is veel positieve respons op van het personeel.  Daarom zijn we nu ook aan het onderzoeken of we dat ook voor de leerkrachten van het gemeenteonderwijs kunnen aanbieden.

Op het domein van de ontwikkelingssamenwerking zijn er ook fantastische projecten. De jonge studenten van de Thomas More hogeschool ondersteunen het project Water4Ghana en zijn er in geslaagd vier extra dorpen van drinkbaar water te voorzien. Zo’n initiatieven moet je blijvend steunen als gemeente. Als we dan als gemeente hiervoor 7000 euro – 2000 euro meer dan vorig jaar - kunnen vrijmaken, dan heb je ook echt impact voor de mensen in Ghana. Maar naast langdurige projecten moet je ook oog hebben voor acute nood. Neem nu de orkaan in Haïti. Je kunt daar als gemeente toch niet onverschillig bij blijven? Dus we zijn nu ook aan het kijken of we financiële hulp kunnen bieden.

Daarnaast zijn we aan het onderzoeken of er een antenne kan komen met een bewegingscoach in het kader van het project ‘beweging op verwijzing’. Een patiënt die volgens zijn arts meer zou moeten bewegen kan dan bij die bewegingscoach terecht voor begeleiding om ook effectief tot meer beweging te komen.  Voor het welslagen van zulke projecten moet je natuurlijk goed samenwerken met de lokale artsen. Vandaar dat we nu samen met de gemeente Duffel aan het kijken zijn wat hiervoor mogelijk is, in nauw overleg met de lokale artsen. Dit zijn voor mij allemaal projecten die iets betekenen voor de mensen.

Welke problemen zou je de komende tijd willen aanpakken?

Het probleem van het onderhoud van de grachten is een oud zeer. Dit onderhoud verloopt niet altijd optimaal. Daardoor slibben de grachten dicht en kunnen ze bij hevige regenval niet al het water slikken. In januari van dit jaar was de nood echt hoog. We zijn toen op bepaalde plaatsen moeten uitrukken met zandzakjes. Als een goed werkende gracht dan het verschil kan maken, dan vind ik dat we daar vol op moeten inzetten. Nu uiteraard is dit een complex probleem, maar we blijven hier zeker aan werken. Al blijft het soms roepen in de woestijn.

Tot slot, Maurice je bent halverwege de legislatuur ingestapt. Hoe was dat?

Ik ben echt ondergedompeld geweest. Ik heb goed kunnen samenwerken met collega sp.a schepen Servaas De Vries. Er zijn ook vaak dossiers die een bepaalde overlap hebben. Neem nu het dossier van de kerk bij Hagelstein. De kerkfabriek verkoopt dat aan de school. Op zich heeft dit raakvlakken met een deel van mijn bevoegdheden. Maar als de gemeente dan gebruik maakt van de ruimtes die in de voormalige kerk zullen worden aangeboden dan is dat weer de bevoegdheid van een collega schepen. Zo kunnen we elkaar ook aanvullen. Het is goed om als team te werken.

Bedankt!