Deze week viert het Grootstedenbeleid van de federale overheid haar 10-jarig bestaan. Elk jaar worden stadsontwikkelingsprojecten met sociale inslag financieel ondersteund. “Ook Mechelen krijgt hiervoor jaarlijks 750 000 euro en dat heeft geleid tot een aantal zeer interessante projecten.

In tegenstelling tot andere steden die voor één of twee grote projecten kozen, heeft het stadsbestuur geopteerd voor kleinere initiatieven in verschillende wijken. Op deze manier verwezenlijken we een divers programma dat inspeelt op meerdere aspecten van het woonbeleid”, aldus schepen van Wonen en Stadsvernieuwing Karel Geys (sp.a).

Om in aanmerking te komen voor de federale subsidies, moeten de stadsvernieuwingsprojecten sociaal en duurzaam zijn. Het Mechelse stadsbestuur koos vier prioriteiten uit. Schepen Karel Geys geeft meer uitleg. “Wij zetten in op het verhogen van het aantal kwaliteitsvolle woningen, het aanpakken van de leegstand, het vergemakkelijken van eigendomsverwerving voor mensen met een beperkt inkomen en het herintegreren van kansengroepen via toegang tot huisvesting. Voor elk van deze pijlers hebben we reeds gerealiseerde of nog lopende projecten. Deze werden door de federale overheid goed bevonden en bijgevolg ook gesubsidieerd”.

In het totaal worden er 78 bijkomende woongelegenheden gecreëerd. Voor de ontmanteling van bestaande woningen en voor schilderwerken werd beroep gedaan op sociale tewerkstellingsinitiatieven van ’t Atelier, De Sleutel, Manus en het OCMW. Dankzij de financiële steun van de federale overheid konden ook enkele bestaande dossiers gedeblokkeerd worden. “Het Loretteklooster stond meer dan 20 jaar leeg en verwelkomt binnenkort zijn eerste nieuwe bewoners in een authentiek historisch kader. Met behulp van de middelen van het Grootstedenbeleid werd het oude klooster volledig vernieuwd tot een prachtige plek om in de binnenstad te wonen. De kant aan de Drabstraat wordt een mengeling van oud- en nieuwbouw”, verklaart de Mechelse schepen van Wonen en Stadsvernieuwing.

Een ander voorbeeld is het voormalige gebouw van stadsschool/BUSO aan de Auwegemvaart. Schepen Karel Geys kondigt aan dat er deze zomer 11 woningen in gebruik zullen worden genomen. “Dit prachtig woonproject met zicht op de Leuvense Vaart is bedoeld voor jonge, startende gezinnen met beperkte financiële middelen. Daarom zal dit gerelateerd zijn aan het inkomen van de bewoners.” Daarnaast zorgde het stadsbestuur voor de aankoop en renovatie van 7 woningen voor noodopvang. “Deze zijn bedoeld voor tijdelijke huisvesting van grote gezinnen, die om uiteenlopende redenen zoals uitdrijving, brand of huisjesmelkerij op straat komen te staan. Zij bevinden zich in een kwetsbare situatie en daarom kunnen ze een half jaar lang terecht in de transitwoningen. Intussen kunnen de gezinnen onder begeleiding van het OCMW hun zoektocht naar een nieuw onderkomen voortzetten, zodat ze nadien doorstromen naar de reguliere of sociale woningmarkt. Het is duidelijk dat er een grote vraag is naar een tijdelijke oplossing voor gezinnen met dergelijke problemen. We willen absoluut vermijden dat zij in onbewoonbaar verklaarde woningen blijven”, aldus Karel Geys.

Deze vier prioriteiten en de verschillende projecten sluiten aan bij de doelstellingen van het woonbeleid van de stad Mechelen. “Iedere Mechelaar heeft recht op een betaalbare en kwaliteitsvolle woning. We kiezen er ook bewust voor om dergelijke stadsontwikkelingsprojecten te verspreiden over de ganse stad. Zo willen we de sociale mix bevorderen en de stigmatisering van bepaalde buurten vermijden”, verklaart schepen van Wonen en Stadsvernieuwing Karel Geys.