Na het winnen van de aardig-op-weg-trofee voor de organisatie van de autoloze zondag en haar mobiliteitsvisie in het algemeen zet de stad Mechelen een nieuwe belangrijke stap op het vlak van duurzame mobiliteit.

Het stadsbestuur zal een studie laten uitvoeren voor het realiseren van een autoluwe binnenstad. “We willen immers niet alleen op een autovrije zondag minder verkeer in de Mechelse binnenstad. Op termijn willen we naar een autoluwere binnenstad het hele jaar door.”,  aldus schepen van Mobiliteit Karel Geys.

Verschillende buitenlandse voorbeelden bewijzen dat  het realiseren van een autoluwe binnenstad aantrekkelijker is voor zowel bewoners als bezoekers van een stad. Het zorgt voor een afname van de luchtvervuiling, het terugdringen van lawaaihinder en een prettiger flaneren in de binnenstad voor inwoners en winkelend publiek. Tenslotte en niet onbelangrijk zorgt een autoluwe binnenstad voor een sterke toename van de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruikers.  


Het Mechelse stadsbestuur keurde daarom vandaag de toewijzing goed voor het opstellen van een circulatieplan voor een autoluwe binnenstad alsook voor het opstellen van een verkeerssimulatiemodel. Een gerenommeerd mobiliteitsstudiebureau, dat eerder al werk leverde voor Antwerpen en Gent, krijgt de opdracht om deze twee studies uit te werken.

 
De studie wordt uitgevoerd in 3 fasen. Vooreerst zal er een inventaris worden gemaakt met een analyse van de huidige toestand, waarbij alle mobiliteitsstromen in kaart zullen worden gebracht. Een aansluitende SWOT-analyse dient inzicht te verschaffen over de huidige mobiliteitstoestand met de sterke en zwakke punten, als ook over de toekomstig gewenste duurzame mobiliteitssituatie.

 
In een tweede fase zal er een circulatieonderzoek worden gevoerd. Hierbij worden alle mobiliteitseffecten onder de loupe genomen en zullen mogelijke circulatiewijzigingen bestudeerd worden.

In een laatste fase zal er een definitief circulatieplan worden opgesteld met een opsomming van de te nemen maatregelen en acties.

"Als basis voor het circulatieplan geldt het STOP-principe dat in vele buitenlandse kernsteden al van kracht is. STOP staat voor stappers, trappers, openbaar vervoer en privé-auto’s, in die volgorde van voorrang. “Het komt erop neer dat we de binnenstad proberen autoluw te maken, maar dat we er toch voor zorgen dat alle bewoners bij hun huis geraken. Verkeer dat er niet moet zijn, weren we”, zegt schepen van Mobiliteit Karel Geys.


Met het verkeersmodel, een computersimulatiemodel, zal nagegaan worden welke effecten bepaalde maatregelen kunnen hebben op verkeer en mobiliteit. “Zo kunnen we verschillende scenario’s simuleren en objectief evalueren. Het geeft voor ieder scenario ook een schat aan bruikbare kwalitatieve en kwantitatieve informatie en is dan ook zeer handig voor de communicatie van de later te nemen maatregelen en acties.”, aldus Karel Geys.

De Vismarkt is een mooi voorbeeld om aan te tonen dat onze stad met haar inwoners en bezoekers klaar is voor een autoluwe/loze binnenstad een gans jaar door.


Het mag duidelijk zijn dat Mechelen zich ook de komende jaren wil blijven inzetten op duurzame mobiliteit. Het stadsbestuur van Mechelen heeft dan ook resoluut gekozen voor het STOP-principe.


Onze ondersteuning van autodelen werp steeds meer zijn vruchten af, het ledenaantal van zowel Cambio als Autopia blijft groeien in Mechelen. Bovendien wordt in de plannen van de nieuwe stationsomgeving veel aandacht besteed aan voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. Daarnaast blijven we na de recente aanleg van de fietspaden aan de Brusselpoortstraat en Boerenkrijgstraat ook elders fietspaden aanleggen. Zo zijn er voor het komende jaar plannen voor de aanleg of verbetering van fietspaden voor ondermeer Bonheidensteenweg, Bansktaat, Maurits Sabbestraat en Heindonksesteenweg.”, aldus Karel Geys.

“Als we willen dat mensen er meer voor kiezen om de wagen te laten staan en te voet of met de fiets te gaan, moeten we voor een degelijke infrastructuur zorgen. We maken als stad hierbij de duidelijke keuze om de veiligheid, het comfort en de doorstromingsmogelijkheden van alle weggebruikers te verbeteren. In onze stad zijn de voetganger en de fietser heel belangrijk en dat maken we met ons mobiliteitsprogramma duidelijk. Ook op het vlak van openbaar vervoer willen we in samenwerking met De Lijn een voortrekkersrol vervullen. Mechelen is dan ook meer dan ooit kandidaat voor een lightrail én voor een stadstram door het centrum.”, vervolgt schepen van Mobiliteit Karel Geys (sp.a).