De stad Kortrijk en Natuurpunt bundelen de krachten voor de aankoop en inrichting van het natuurgebied Rotersmeers in Bissegem. Natuurpunt Beheer vzw verwierf in 2016 al drie percelen die de site vormen. Via de Kortrijkse NatuurbanK staat de stad de vereniging met 31.535,67 euro bij. Die is door de stad opgericht om natuurverenigingen financieel bij te staan in het verwerven, inrichten en beschermen van belangrijke lokale natuurgebieden.

Het verwerven van natuurgebieden is voor natuurverenigingen niet evident. De Vlaamse overheid stelt hiervoor subsidies ter beschikking maar de grondprijzen in Kortrijk liggen significant hoger dan het maximale subsidiebedrag. Bepaalde terreinen komen ook niet in aanmerking voor Vlaamse subsidies, ondanks het feit dat ze een duidelijk lokaal belang hebben. Dit zorgt ervoor dat de natuurverenigingen veel eigen middelen moeten investeren, wat niet altijd haalbaar is en waardoor belangrijke opportuniteiten verloren gaan. 

De gemeentelijke NatuurbanK vormt een mooie aanvulling op de vele initiatieven die de stad reeds zelf of in samenwerking met anderen onderneemt voor de vergroening van onze stad en voor de realisatie van nieuwe natuur. Met onder andere de natuurontwikkelingen stadsgroen Marionetten en Ghellinck, het ecologisch park op Kortrijk Weide, het Tinekesbos en nu de uitbreiding van natuurgebied Rotersmeers.

Bert Herrewyn, schepen van Leefmilieu: “De aankoop van nieuwe terreinen is duur, zeker in Kortrijk. Door de krachten en de middelen van de natuurverenigingen en de stad te bundelen, kunnen we meer natuur realiseren dan elk apart.”

Natuurgebied Rotersmeers

De aankoop van de drie percelen die dit natuurgebied vormen, samen 2,16 hectare of ruim drie voetbalvelden, kadert in een groter geheel. Namelijk de ecologische opwaardering van de hele Leievallei. De vallei gelegen tussen Kortrijk en Bissegem is, aldus Natuurpunt, het belangrijkste stadslandschap waar natuurontwikkeling, landbouw, erfgoed en recreatie in elkaar opgaan. Het gebied omkadert verschillende natuurgebieden: de vallei van de Neerbeek, Kruiskouter-Leiemeersen, Leiekant Marke en natuurgebied Rotersmeers. Voor dat laatste gebied werd samen met de provincie West-Vlaanderen een inrichtingsplan opgemaakt waarbij een aantal natuurdoelen vooropgesteld worden. Het voornaamste doel is een kwaliteitstoename van de biodiversiteit. De eerste beheerwerken zijn intussen bezig met maaibeurten, het knotten van bomen en het bouwen van een houtmijt. Natuurlijke ecologische ontwikkeling is een gevolg van deze beheerwerken. Naast broedplaats, rustgebied en foerageergebied voor riet- en moerasvogels is het een voedselgebied en verplaatsingsroute voor zoogdieren, amfibieën, spinnen, insecten. 

Om de aanwezigheid van deze diversiteit te versterken zijn er verdere werken gepland. De aanleg van een gracht en een poel, die tegen eind 2018 afgewerkt zullen zijn, staan eerst op de agenda. Daarna volgt verdere beplanting van de site. Naast ecologische opwaardering is toegankelijkheid een streefdoel, de natuur moet beleefd worden.

Dwars door het gebied liep een buurtweg die het oude kerkje van het vroegere gehucht Bissegem met de weg van Kortrijk naar Menen verbond. Die buurtweg zal in de toekomst weer opengesteld worden in de vorm van een wandelpad doorheen het natuurgebied. Dit wordt tegelijk een makkelijke toegangsweg voor wandelaars tussen de Meensesteenweg en de Trakelweg. Tenslotte zal ook een kleine brug deel uitmaken van het toegankelijkheidsplan. 

Een interessant gegeven: de naam Rotersmeers verwijst naar het rijke vlasverleden van de stad. Het natuurgebied is namelijk genoemd naar de vlasroterijen, de vlasverwerkingsfabrieken die veelvuldig te vinden waren langs dit deel van de Leie. NatuurbanK betaalt 31.535,67 euro De drie percelen hebben samen een totale oppervlakte van 21.673m², of 2,16 hectare. De site werd door Natuurpunt voor een bedrag van 99.426,31 euro verworven, inclusief alle kosten. Door subsidieaanvragen, los van die van de stad, had de vereniging de restfinanciëring al kunnen terugbrengen tot 47.303,50 euro. Via de Natuurbank draagt de stad 31.535,67 euro bij om die kosten verder terug te brengen. Via een aanvullende subsidie kan de stad ook een bijdrage leveren aan de eerste inrichting van de verschillende percelen van het natuurgebied. Deze bedraagt max. 5000 euro per hectare. Op deze manier zorgen alle betrokken organisaties dat er genoeg financiële ruimte is om het inrichtingsplan kwalitatief te volbrengen.

Meer informatie; Bert Herrewyn, schepen van Natuur en Leefmilieu, 0496 25 81 54