“We hadden een aantal amendementen voorbereid op de begroting van 2016. Dat is ook de manier waarop wij in Berchem steeds constructieve oppositie trachten te voeren. Met concrete voorstellen die ten goede komen van de Berchemnaar”, aldus Ronny De Bie (sp.a-groen).  “Jammer genoeg weigerde de meerderheid het debat aan te gaan. Het resultaat is dat het districtsbestuur nu helemaal met lege handen staat en niet beschikt over een goedgekeurd budget voor 2016”. Voorstellen van sp.a-groen gingen onder meer over het voorzien van dikkere en extra bomen ter vervanging van de gekapte bomen aan de Ringlaan en het Hof van Nauwelaerts, een budget voor eenzame senioren, een fietspad in de Arbeidersstraat en dit in een budgetneutraal voorstel van verschuivingen.

Het Berchemse districtsbestuur trachtte nog de meubelen te redden door gisteren een hoogdringend punt te agenderen om raadslid Ingrid de Buysscher, afwezig wegens ziekte, te vervangen. Het districtsbestuur agendeerde dit punt omdat ze anders niet over een meerderheid zouden beschikken om  het budget van 2016,  vanavond goed te keuren. De oppositie was echter van oordeel dat er oneigenlijk gebruik gemaakt werd van een passage in het gemeentedecreet dat toelaat leden om reden van ziekte te vervangen. Die passage zegt dat vervanging slechts kan als een raadslid minstens 12 weken aanwezig zal blijven. Echter, mevrouw de Buysscher zetelt sowieso nog slechts enkele weken in de districtsraad, aangezien ze zelf al vervangster is van raadslid …, afwezig tot eind december dit jaar. Er werd getracht oneigenlijk gebruik te maken van zowel de procedure om een punt hoogdringend te agenderen als van het gemeentedecreet dat wat dit betreft ondubbelzinnig is. “Het districtsbestuur verweet ons op de man (vrouw) te spelen, maar het is toch al te gek dat men tracht hard te maken dat met 24 van de 25 districtsraadsleden in de zaal niet kan beslist worden." 

“We betreuren dat dit districtsbestuur na drie jaar er nog steeds niet in slaagt om daadkrachtig te besturen. N-VA, CD&V en OVLD kozen er voor om met één zetel op overschot te besturen en dat is hun goed recht. Maar als je maar één zetel marge hebt, onderhoud je maar beste normale relaties met de oppositie. Dergelijke constructieve houding is echter heel ver te zoeken geweest de afgelopen jaren en maanden. We hebben deze meerderheid meermaals gedepanneerd en ons constructief opgesteld wanneer er iemand afwezig was, ook meermaals in geval van ziekte, maar de laatste tijd is alle mogelijkheid tot samenwerking zoek. We hadden dan ook geen zin om deze meerderheid nog maar eens te depanneren.” aldus fractieleider De Bie. “Ook nu weer was er geen ruimte om over onze voorstellen te praten. Het resultaat is nu helemaal geen begroting en dat vinden wij ook jammer, maar er zijn grenzen aan de mate waarin men op ons beroep kan doen."