Meersen-Noord ligt deels in woongebied, deels in woonuitbreidingsgebied. Het terrein wordt doorsneden door de Meersenbeek. In de afgelopen jaren kwam er spontane begroeiing en groeide het besef dat de bestemming van deze gronden niet geschikt is voor bebouwing. In de woonbehoeftestudie van de gemeente in 2000 werd het gebied als "liefst niet te ontwikkelen" aangeduid. Dat werd nog eens bevestigd in 2006 in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan als "te bevriezen". Deze groene long tussen de verstedelijkte kernen van Melsele en Beveren is ook een buffer tussen de KMO-zone Pareinpark en de woongebieden. Het kappen van de bomen werpt ook vragen op rond de waterhuishouding  in dit gebied.

Toch vallen een aantal zaken op in het besluit van de provincie. Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) kreeg een veel lagere bezettingsgraad van bomen doorgespeeld. De intenties van het gemeentebestuur kunnen juridisch niet hard gemaakt worden, want er is nog geen werk gemaakt van een ruimtelijk plan voor het gebied. In andere projecten, zoals Doel, verwijst men graag naar 'beslist beleid', ondanks het feit dat de Vlaamse overheid juridisch telkens in het ongelijk wordt gesteld. Wanneer een lagere overheid verwijst naar haar intenties met Meersen-Noord zijn haar twee publicaties onvoldoende als beslist beleid voor een hogere overheid, zoals de provincie. 

De gok van het gemeentebestuur om te schermen met andere verkavelingen van Matexi in onder andere de Middenheide werd van tafel geschoven. Het gemeentebestuur kan duidelijk niet rekenen op goodwill van Matexi en zou het best zo scherp mogelijk stelling innemen. 

De beslissing van Matexi is zuiver ingegeven om later boscompensatie te vermijden. Spontane begroeiing, zoals in de Meersen, moet na 22 jaar gecompenseerd worden. Die periode was bijna bereikt. 

Groen-sp.a roept het gemeentebestuur op te onderzoeken wat nog kan gedaan worden om de werken rond de bomenkap stil te leggen. Werd er geen beroep ingesteld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen? Daarnaast willen we dat het bestuur zo snel mogelijk werk maakt van een ruimtelijk plan om Meersen-Noord definitief te beschermen als groene open ruimte. Het is tijd om een versnelling hoger te schakelen.