De voorbije 20 jaar zijn er erg veel appartementen bijgebouwd in het  centrum van onze gemeente, met als gevolg dat het Essense straatbeeld  meer en meer op een voorstedelijke gemeente begint te lijken. De  gemeente roept die evolutie nu een halt toe.

Ook voor de zijstraten van de centrumas Stationsstraat-Nieuwstraat kwamen er hoe langer hoe meer aanvragen binnen. Tot nu toe kon de gemeente vaak niet anders dan een bouwvergunning afleveren, ook al legde dat een zware last op de omgeving, of ook al paste het appartementsgebouw niet in de omgeving. Daar komt nu verandering in. Tijdens de gemeenteraad van dinsdag 24 oktober werd de voorlopige vaststelling van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) dat de ongebreidelde bouw van appartementen moet tegengaan goedgekeurd. Eerder dit jaar deed de GECORO (een college van deskundigen in ruimtelijke ordening) nog enkele aanbevelingen, waarna een positief advies werd afgeleverd.

Arno Aerden is gemeenteraadslid voor sp.a en voorzitter van de gemeenteraadscommissie ‘omgeving’ waar het RUP werd voorbereid: “Geen gemakkelijke oefening: enerzijds willen we dat er voldoende woonmogelijkheden zijn voor mensen die in onze gemeente willen wonen, in het bijzonder voor Essenaren. Anderzijds willen we natuurlijk het landelijke karakter van de gemeente bewaren. Die twee doelstellingen verzoenen is geen gemakkelijke klus.”

In het RUP worden voorschriften opgenomen waar er nog appartementen mogen gebouwd worden en waar niet. Schepen Dirk Konings (CD&V), bevoegd voor ruimtelijke ordening: “Het komt er in essentie op neer dat er nog appartementen gebouwd kunnen worden in de centrumas Stationsstraat – Nieuwstraat, maar in de zijstraten en kleinere straten zullen praktisch geen appartementen meer worden toegelaten. Een kleine zone op Statie geldt als uitzondering, omdat dit goed past in de visie van ‘Ruimte Vlaanderen’, een hogere overheid. De nabijheid van openbaar vervoer is daarbij doorslaggevend.”

De gemeente wil ook in de andere wijken van Essen de bouw van appartementen inperken. Een alomvattend RUP maken zoals dat voor Centrum en Statie is omwille van de juridische techniciteit niet haalbaar. Maar ook voor de wijken werd een oplossing gezocht door het schrijven van een ‘toetsingskader’. Het schepencollege zal dat gebruiken bij het beoordelen van bouwaanvragen.

Het uitzicht van de gemeente is iets waar iedereen wel een mening over heeft. Al deze zienswijzen verzoenen is onmogelijk. Daarbij komt nog dat het uitwerken van een RUP juridisch-technisch erg moeilijk is, met veel (juridische) valkuilen. Arno Aerden: “Niettegenstaande de complexiteit van het dossier en de verschillende zienswijzen van de verschillende partijen werd er constructief samengewerkt in de commissie omgeving.” Dirk Konings besluit: “Hierdoor is er een goed compromis ontstaan dat door alle partijen in de gemeenteraad werd goedgekeurd. Nu is het alleen nog wachten op het openbaar onderzoek waarna het plan definitief kan worden.”