Het College van de Stad Brussel besliste vandaag het bijzonder bestemmingsplan “Tour & Taxis” te wijzigen door een inplantingszone te schrappen en zo meer parkruimte vrij te maken en de densiteit van de site te verminderen. Eerder hadden Ans Persoons (Schepen Stad Brussel) en Jef Van Damme (Brussels Parlementslid), beiden sp.a, gepleit voor een bijsturing van het plan om een grotere oppervlakte park en een minder dichte bebouwing te voorzien. De beslissing van de Stad komt daar nu aan tegemoet. 

De site van Tour & Taxis is van groot belang voor Brussel en voor de omliggende wijken in Molenbeek en Laken. Het gebied heeft heel wat mogelijkheden op vlak van huisvesting, tewerkstelling, groenvoorziening en publieke dienstverlening. Een goede ontwikkeling van het gebied is dan ook van cruciaal belang. Vandaar dat sp.a pleitte voor een bijsturing van het oorspronkelijke bestemmingsplan, om meer groen en een minder dichte bebouwing te voorzien. De Stad Brussel, die het bijzonder bestemmingsplan opstelde in overleg met het Gewest, komt daar nu aan tegemoet. De Stad wenst de inplantingszone ‘Y2’ te schrappen en te wijzigen in parkzone. Hierdoor vermindert de bebouwing van de site, wordt het park groter en wordt een visuele groene doorgang gecreëerd.

Ans Persoons en Jef Van Damme reageren tevreden. “We zijn tevreden dat de Stad rekening houdt met bezwaren en opmerkingen van buurtbewoners en verenigingen. Door het schrappen van een bouwblok dat voorzien was in het midden van de site wordt het bestemmingsplan gevoelig verbeterd”, aldus beide politici.

“Door de voorziene bebouwing in deze zone om te zetten in park, zal het park niet alleen groter zijn maar ook een coherenter geheel vormen,” vervolgt schepen Ans Persoons. “Ook het uitzicht vanuit het oosten van het park op de brug van de Jubelfeestlaan zal verbeteren. In de geschrapte zone mocht er gebouwd worden tot 24 meter hoog, waardoor met deze beslissing de bouwdichtheid van de site ook zal verminderen.”

Nu de ontwikkeling van Tour & Taxis in een volgende fase komt, is het voor sp.a ook belangrijk dat aan een aantal andere randvoorwaarden wordt voldaan. Zo moet het park publiek worden beheerd en moeten de publieke voorzieningen (crèches en scholen) op en rond de site op tijd klaar zijn om de nieuwe bewoners op te vangen en zo de druk op de omliggende wijken niet te vergroten. De Stad Brussel, de gemeente Molenbeek en het Gewest moeten hiervoor nauw samenwerken.