Mondelinge vraag:

Mijnheer de minister, binnenkort hebben bakfietsen die niet breder zijn dan een meter hetzelfde statuut als een fiets. Dat betekent dat men met deze bakfietsen op het fietspad moet rijden. Waarschijnlijk rijden er heel wat mensen met een bakfiets op het fietspad maar vandaag mag dat eigenlijk alleen als het om een tweewieler gaat. Daar komt dus verandering in. Uw dienst heeft een aanpassing van de Wegcode klaar. De aanpassing zou wellicht nog dit jaar in voege kunnen treden. De regels die op dit moment in voege zijn, zijn zeer complex. Tegelijkertijd ziet men het aantal bakfietsen in het straatbeeld toenemen. Zowel bestuurders van bakfietsen als veel politieagenten weten niet precies wat wel en niet mag. Binnenkort zou voor elke bakfiets die niet breder is dan een meter, ongeacht het aantal wielen dat het voertuig heeft, hetzelfde gelden als voor een fiets. Dat betekent dat men ermee op het fietspad moet rijden en dat bestuurders ook in een aantal eenrichtingsstraten tegen het verkeer in mogen rijden. In feite hebben deze bakfietsen dezelfde rechten en plichten als een gewone fiets. Voor alle andere bakfietsen, breder dan een meter of gemotoriseerd, gelden andere regels. Met deze voertuigen moet men op de rijweg fietsen. Ze vallen onder dezelfde verkeersregels als auto’s.

Mijnheer de minister, ik heb hierover enkele vragen. 

Ten eerste, staat u achter het initiatief van uw administratie zoals voorgesteld?

Ten tweede, waren er veel problemen met de huidige situatie waarin er geen onderscheid wordt gemaakt tussen bakfietsen breder of smaller dan een meter?

Ten derde, wat zijn de huidige regels in afwachting van de nieuwe? Ten vierde, wanneer treedt de nieuwe regeling effectief in voege?

Mondeling verslag commissie infrastructuur:

06.02 Minister François Bellot: Beste collega, voor alle duidelijkheid, het gaat niet om een initiatief van mijn administratie maar om een voorstel van de werkgroep die een herziening van de Wegcode voorbereidt. Het verkeersreglement verduidelijkt dat een rijwiel de allesomvattende term is voor niet-gemotoriseerde voertuigen die worden voortbewogen door middelen van pedalen of handgrepen. Door de toevoeging in artikel 2, 15, 1 van de woorden “zoals een fiets, een driewieler of een vierwieler” wordt het onderscheid in het verkeersreglement duidelijk. Een fiets heeft volgens het verkeersreglement twee wielen. Een aparte definitie is niet nodig. Volgens de huidige Wegcode zijn bakfietsen met drie wielen gelijkgesteld met driewielers, wat als gevolg heeft dat ze niet in tegenrichting kunnen worden toegelaten in eenrichtingsstraten.

Driewielers mogen geen gebruik maken van de gelijkgrondse bermen en parkeerzones en buiten de bebouwde kom mogen ze geen gebruik maken van de trottoirs en de verhoogde bermen. Fietsers daarentegen mogen daar wel gebruik van maken. Voor bakfietsen met drie wielen die maximum een meter breed zijn, geldt de keuze tussen het fietspad en de rijweg. Bakfietsen met twee wielen mogen in principe niet meer dan een meter breed zijn en worden dus gelijkgesteld met fietsen. De bedoeling van de aanpassing van de Wegcode is in eerste instantie om rijwielen met een maximale voertuigbreedte van een meter gelijk te stellen met fietsen.

Ik beschik niet over gegevens inzake problemen met de huidige situatie, maar aangezien de maximale breedte van een fiets een meter bedraagt, lijkt het coherent voor de drie Gewesten en de vertegenwoordigers van de politiediensten, die naast de FOD Mobiliteit en Vervoer deel uitmaken van de werkgroep, om bakfietsen van maximaal een meter gelijk te stellen met fietsen. Het is de bedoeling dat de werkgroep zijn werkzaamheden tegen eind 2017 finaliseert, dit met het oog op publicatie eind 2018.

06.03 Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.