Mondelinge vraag:

Mijnheer de minister,

Ik stelde u al een vraag op 25 januari 2017 over het probleem van munitie in het justitiepaleis. Naar verluidt ligt er nog altijd vijf ton munitie in het justitiepaleis van Brussel op de dienst overtuigingsstukken. De FOD justitie zou tevens niet over de juiste vergunningen beschikken om dergelijke hoeveelheden munitie te bewaren.

Mijn vraag mijnheer de minister:

  • Is dit zo en kan u mij desgevallend meedelen welke maatregelen er genomen worden om de veiligheid van het personeel te garanderen?

Mondeling verslag commissie Justitie:

05.02 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Lambrecht, de problematiek van de milieuvergunning werd hier al eerder toegelicht. Deze vermeldde een hoeveelheid van 450 kg aan munitie ook al laat de infrastructuur in het Brusselse justitiepaleis toe om meer dan 450 kg munitie op een correcte wijze te bewaren, dit net omdat maximaal moet worden ingezet op de afvoer ervan. Voor de hoeveelheden die nu aanwezig zijn en die nog binnenkomen is een volledig reglementaire opslag dus niet meer mogelijk.

De betrokken griffies van de rechtbanken van eerste aanleg te Brussel hebben dan ook op basis van het protocol met Defensie met DOVO een afvoer- en vernietigingsactie opgezet om in beslag genomen munitie voor wapens van klein kaliber uit het Brusselse justitiepaleis weg te halen. Het blijft echter een feit dat op zeer regelmatige basis opnieuw in beslag genomen munitie op de griffie wordt binnengebracht zodat het een blijvende inspanning vergt van de gerechtelijke diensten om in nauwe en systematische samenwerking met DOVO de ontvangen volumes af te voeren voor vernietiging. Daarnaast beschikken de magistraten over een waaier aan instrumenten, ook reglementair, om de instroom aan munitie en andere gevaarlijke stoffen te beperken door tijdig en terwijl de procedure nog loopt al te kunnen beslissen tot vernietiging ervan.

Voorts is erin voorzien dat alle overtuigingsstukken in de toekomst in een centrale en beter beveiligde loods zullen terechtkomen. Daartoe wordt door mijn diensten een behoefteprogramma opgesteld specifiek voor Brussel, dat na goedkeuring van de Inspectie van Financiën zal worden overgemaakt aan de Regie der Gebouwen met de vraag om dit programma uit te voeren. In afwachting daarvan zal door de Regie der Gebouwen als eigenaar van het Brusselse justitiepaleis, samen met de FOD Justitie als bezettende overheidsdienst van het gebouw een nieuwe milieuvergunning worden aangevraagd. Daar het de bedoeling moet blijven om de opslag van munitie zoveel mogelijk te beperken, zal in principe dezelfde hoeveelheid munitie als initieel worden opgenomen in deze nieuwe aanvraag.

05.03 Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de minister, ik heb nog twee vragen waarop de antwoorden mij enigszins zouden kunnen geruststellen.

Ten eerste, mag ik uit uw antwoord afleiden dat het nu perfect veilig is in het Brusselse justitiepaleis, ook al ligt daar 50 kg meer munitie dan de voorziene 450 kg?

Ten tweede, er komt een centrale loods om de munitie veiliger en beter te kunnen opslaan. Op welke datum is de opening van deze loods gepland? Het incident is gesloten.