Mondelinge vraag:

Mijnheer de minister,

Een woordvoerder van het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek, laakte onlangs het gebrek aan een geïntegreerde statistiek bij justitie. Aanleiding was het ontbreken van cijfers over de strijd tegen fraude en belastingontwijking. U zelf reageerde dat u bij uw aantreden hebt moeten vaststellen dat er veel cijfers ontbraken waarop u uw beleid wilde baseren. Als oorzaken verwees u naar een zwakke informatisering en een te kleine ambitie in het verleden om het beleid ook vanuit de cijfers te laten vertrekken. U stelde een nationaal “ketengericht” datamodel in het vooruitzicht.

“Meten is weten, het is intussen een veelgehoorde boutade. Toch kan de relevantie van cijfergegevens en hun analyse moeilijk overschat worden. Dat een dergelijke oefening tijd en veel vlijt kost, spreekt voor zich”, met deze woorden begon de publicatie Justitie in Cijfers, editie 2012, meteen de laatste editie die je terugvindt op de website van de FOD Justitie. Voor het jaar 2013 vindt men nog enkele gegevens op de website, zonder veel duiding. Voor 2014 is er enkel een grafiek van het budget en voor de volgende jaren is er niets.

Met de publicatie Justitie in Cijfers kreeg de lezer aan de hand van een hele resem cijfergegevens een overzicht van het budget, het aantal betrokken medewerkers en de activiteiten van Justitie. Naast het openbaar ministerie en de instanties van de Zetel, kwamen ook de penitentiaire inrichtingen en de justitiehuizen aan bod.

Mijn vragen:

1. Waarom werd de publicatie Justitie in Cijfers niet gecontinueerd?

2. Worden de gegevens die in deze publicatie waren opgenomen nog steeds bijgehouden? Zo ja, waar kunnen deze gegevens worden geconsulteerd? Zo neen, waarop baseert u uw beleid?

3. Hoe uit uw grotere ambitie om het beleid ook vanuit de cijfers te laten vertrekken zich concreet en waarin verschilt uw ambitie van de naar uw zeggen te kleine ambitie van uw voorgangers?

Antwoord Minister Geens:

De publicatie Justitie in Cijfers werd tot 2013 samengesteld en uitgebracht door de dienst Communicatie van de FOD Justitie. De Voorzitter van de FOD bevestigde mij dat het na die datum voor de dienst Communicatie niet meer mogelijk was om deze publicatie te verzorgen. Intussen werd binnen de diensten van de voorzitter een nieuwe cel opgericht belast met het beheer van statistische informatie. Deze cel is er tot nu toe in geslaagd cijfermateriaal samen te bundelen tot en met 2015. De cijfers die ze verzamelt komen uit diverse bronnen. Binnen justitie bezit elke entiteit over een eigen systeem. De diverse methodologieën en telregels moeten op elkaar worden afgestemd. Het is dan ook de ambitie om de vulgarisatie van de kerncijfers verder te zetten.

Een nieuwe publicatie zou binnenkort moeten verschijnen. Momenteel zijn de cijfers met betrekking tot 2016 nog niet beschikbaar, maar naar de toekomst toe hopen de betrokken diensten een nieuw publicatieritme te vinden.

Mijn ambitie met betrekking tot de productie van de gerechtelijke statistieken hangt vanzelfsprekend nauw samen met de informatiseringsprojecten bij justitie.

De verdere uitrol van MACH naar de correctionele parketten en rechtbanken, en de inhaalbeweging bij het centraal strafregister, noodzakelijk om de dienstverlening aan de steden en gemeenten na de afschaffing van de lokale strafregisters te kunnen waarmaken zijn nu prioritair en zullen alvast op termijn ook een grote meerwaarde betekenen voor de kwaliteit van de criminaliteitsstatistieken en bijgevolg ook een cijfermatig beter onderbouwd beleid mogelijk maken.