Mondelinge vraag:

Mijnheer de minister,

Vier jaar nadat het onderzoek naar bouwfraude bij bouwpromotor Algemene Bouwcentrale van de Veurnse’ trage rechter’ Yves Vanmaele naar de prullenmand is verwezen, opent de ‘Hoge Raad voor de Justitie’ nu toch nog een bijzonder onderzoek.

Mijnheer de minister,

  • Waarom stelt de Hoge Raad belast met het toezicht op de rechterlijke orde nu pas een onderzoek in, daar waar het Comité P belast met het toezicht op de politiediensten vrijwel altijd een onderzoek instelt voorafgaandelijk een straf- of tuchtonderzoek?

  • Waarom heeft de Hoge Raad een klacht afgewacht alvorens zelf een onderzoek op te starten en de nodige lessen te trekken?

  • Is er nog een andere strafvervolging tegen de toenmalige onderzoeksrechter? Is er nog een tuchtprocedure hangende of werd er recent een nieuw tuchtonderzoek geopend?

Antwoord minister Geens:

Mijnheer de voorzitter, mevrouw Lambrecht, de beslissing van de Hoge Raad voor de Justitie om al dan niet een bijzonder onderzoek in te stellen, is afhankelijk van verschillende factoren.

De Hoge Raad heeft mij laten weten momenteel alleen te kunnen bevestigen dat de verenigde advies- en onderzoekscommissie, naar aanleiding van een klacht die in 2017 werd ingediend, heeft beslist om een bijzonder onderzoek te starten. Dit onderzoek heeft tot doel na te gaan of de bestaande toezichtinstrumenten naar behoren hebben gefunctioneerd en of bijsturing eventueel nodig is voor de toekomst. Er zal daarbij kunnen worden onderzocht of tuchtrechtelijke maatregelen zijn genomen als daar aanleiding toe was of juist niet en eventueel waarom.

Op dit ogenblik zijn voorbereidende werkzaamheden aan de gang om het bijzonder onderzoek te kunnen opstarten. Volgens de informatie die ik van het College van de hoven en rechtbanken ontving, is er geen strafprocedure inzake voorrecht van rechtsmacht tegen betrokkene aanhangig bij het hof van beroep.