Mondelinge vraag:

Mijnheer de minister, mijn vraag werd eigenaardig genoeg samengevoegd met andere vragen, hoewel ze eigenlijk niet gaat over het afbouwen van het aantal vredegerechten, wel over één bepaald vredegerecht, met andere problemen, met name het vredegerecht van Sint-Joost-ten-Node.

Op 9 augustus 2017 werd in opdracht van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg het gebouw van het vredegerecht in Sint-Joost-ten-Node om veiligheidsredenen verzegeld. De inspecteur van de FOD WASO oordeelde dat het te gevaarlijk was om het gebouw te laten betreden door het personeel en de bezoekers. Daarom werd het vredegerecht tijdelijk ondergebracht in een ander gebouw van de gemeente Sint-Joost-ten-Node. Daarvoor werd door de FOD WASO echter geen toestemming gegeven.

De zegels werden op eigen houtje verbroken en verwijderd door de vrederechter zelf. Het personeel moet zich tweemaal per dag naar het gebouw begeven voor het ophalen van dossiers en uitgeprinte documenten en voor het kopiëren van dossiers. Zij betreden het gebouw zonder enige bescherming.

Ik heb daarover de volgende vragen, mijnheer de minister.

Ten eerste, bent u ervan op de hoogte dat de vrederechter eigenhandig de zegels heeft doorbroken?

Ten tweede, zullen er sancties volgen voor de vrederechter, die, laten wij wel wezen, toch het voorbeeld zou moeten geven aan de maatschappij?

Ten derde, het vredegerecht in Sint-Joost-ten-Node werd om veiligheidsredenen voor het personeel en de bezoekers verzegeld, maar nu moet het personeel zonder enige bescherming het gebouw toch betreden. Zult u daartegen optreden en opkomen voor de veiligheid van het personeel?

Ten vierde, welke maatregelen zult u treffen?

Ten vijfde, wanneer kan het oorspronkelijke vredegerecht in Sint-Joost-ten-Node weer opengaan?

Mondeling verslag commissie justitie:

Tot slot, wat het vredegerecht van Sint-Joost-ten-Node betreft. Dit geval staat momenteel los van het hervormingsplan, net omdat hier, vanwege de zeer slechte infrastructuur en de sluiting door de FOD WASO, een dringende oplossing moest worden gevonden. Ik herinner u eraan dat de bevoegdheid voor deze huisvesting berust bij mijn collega voor de Regie der Gebouwen. Zij hebben een nieuwe huisvesting via huur gevonden. Een renovatie van het oude vredegerecht bleek immers niet mogelijk, of toch niet tot een goed resultaat te leiden op korte termijn.

Het dossier voor de inhuurneming zit in een finale fase. Het akkoord van de administratie Begroting werd net bekomen. Het zal in de komende weken ter goedkeuring aan de Ministerraad worden voorgelegd. In de tussentijd werd een tijdelijke huisvesting aangeboden door de gemeente, zoals burgemeester Emir Kir — daarnet nog hier — mij zelf is komen bevestigen.

Ik begrijp uw opmerking niet als zou de FOD WASO hiervoor geen toestemming hebben gegeven aangezien dit hier niet nodig is. Ik ben recent en onrechtstreeks op de hoogte gebracht van het feit dat de vrederechter de zegels heeft verbroken. Ik doe hierover verder geen uitspraken aangezien dit tot de verantwoordelijkheid behoort van de betrokken vrederechter en de tuchtoverheid, met name de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. Vanuit de FOD was alleszins een aangepaste ondersteuning met andere printers aangeboden. Ondertussen heb ik aan mijn administratie de opdracht gegeven de netwerklijn te verbreken zodat men niet meer kan printen in het oude, verzegelde gebouw.