Mondelinge vraag:

03.01 Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, Nederland levert voorlopig geen gevangenen meer uit aan België. Een Amsterdamse rechter schortte alle uitleveringen op. Hij deed dit aangezien gedetineerden hier niet zeker zijn van een bed. In augustus 2017 stelde dezelfde rechtbank ook al alle uitleveringen aan België uit. Mijnheer de minister, ik heb drie vragen. 

Ten eerste, hoeveel keer weigerden Nederland en andere landen de laatste drie jaar gevangenen uit te leveren aan België omwille van gevangenistoestanden die men niet menswaardig acht zoals het doen slapen van gevangenen op de grond? Ten tweede, over welke zaken en gedetineerden ging het? Ten derde, hoeveel veroordelingen en door wie liep België reeds op in verband met onwaardige gevangenistoestanden de laatste drie jaar? 

Antwoord:

03.02 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Lambrecht, in de eerste plaats wil ik verduidelijken dat Nederland niet heeft geweigerd om personen over te leveren. De rechtbank van Amsterdam heeft enkel de finale beslissing tijdelijk opgeschort teneinde België de mogelijkheid te geven aanvullende inlichtingen en waarborgen te geven over de detentieomstandigheden. Elementen werden verstrekt en bij vonnis van 16 februari 2018 werd de overlevering toegestaan in de door u aangehaalde zaak. Dit betekent dus dat de door België geboden waarborgen afdoende werden geacht voor de lopende overlevering. De rechtbank van Amsterdam heeft de afgelopen jaren enkele keren bijkomende informatie gevraagd aan België over de detentieomstandigheden. Er werd daarbij nooit een overlevering geweigerd. De aan Nederland verstrekte waarborgen zijn de volgende. De overgeleverde persoon wordt in een cel opgesloten waarvan de oppervlakte en de inrichting ook op sanitair vlak beantwoorden aan de normen van het CPT van de Raad van Europa en de gedetineerden kunnen binnen het gewone regime deelnemen aan activiteiten buiten de cel zoals de collectieve wandeling, het familiebezoek, de tewerkstelling en de ontspanningsactiviteiten tenzij, zoals voor andere gedetineerden, een veiligheids- of tuchtmaatregel dit zou verbieden. Hun rechten worden dus niet beknot. 

Voorheen hebben wij tevens dergelijke verzoeken ontvangen van andere lidstaten, te weten een verzoek van Italië en twee verzoeken van het Verenigd Koninkrijk. Ook deze waarborgen werden voldoende geacht voor de overlevering. Buiten de veroordelingen die uitgesproken zijn naar aanleiding van de stakingen die plaatsvonden in mei en juni 2016, zijn er op nationaal vlak geen veroordelingen geweest wegens inhumane materiële detentieomstandigheden. De veroordelingen tot schadevergoeding hadden meestal te maken met een beknotting van basisrechten zoals het recht op één uur in de buitenlucht per dag, het recht op drie volwaardige maaltijden, het recht op contact met een advocaat en het recht op telefonische contacten en ook bezoek van de familie. Inzake de gegarandeerde dienstverlening kan ik u meedelen dat de gesprekken met de vakbonden en binnen de regering lopende zijn. Het is de bedoeling om dat dossier voor de zomer af te ronden. 

03.03 Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de minister, als ik het goed begrepen heb, zijn de vragen van Nederland, Italië en het Verenigd Koninkrijk vragen om waarborgen te verkrijgen. Eens zij die waarborgen gekregen hebben, willen zij toch uitleveren. U zegt dat er veroordelingen uitgesproken zijn op basis van de stakingen. Over hoeveel veroordelingen ging het in de jongste drie jaar? 

03.04 Minister Koen Geens: Daartoe moet u opnieuw een vraag indienen. Dat weet ik niet uit het hoofd. 

03.05 Annick Lambrecht (sp.a): Dank u.