Mondelinge vraag:

Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de potpourriwet II ongrondwettelijk is. Met de vernietiging van de wet verdwijnt ook de optrekking van de strafmaat voor moordenaars tot 30 jaar cel. Het probleem is dat er op dit moment al een aantal verdachten terechtstaan, zoals dokter André Gyselbrecht, die berecht wordt voor de kasteelmoord op Stijn Saelens. Anderen hebben beroep aangetekend tegen hun veroordeling in eerste aanleg. Zij kunnen niet meer naar het hof van Assisen gestuurd worden. De openbare aanklagers die het arrest bestudeerden, hanteren nu twintig jaar cel als maximumstraf op die processen. Volgens uw kabinet hebben de aanklagers het bij het verkeerde eind en riskeren moordenaars wel degelijk nog steeds 30 jaar. Zij verwezen naar het College van procureurs-generaal dat het vraagstuk bestudeerd heeft en het standpunt heeft ingenomen dat de straf wel degelijk 30 jaar kan zijn. 

Het college zou hierover een omzendbrief sturen naar alle parketmagistraten. 

Werd dat standpunt inmiddels bevestigd?
Werd de omzendbrief met het standpunt van het College van procureurs-generaal al rondgestuurd? Wanneer is dat gebeurd?
Indien niet, wanneer zal dat gebeuren? 

Antwoord:

Het Grondwettelijk Hof besliste in zijn arrest nr. 148/2017 van 21 december 2017 inzake de veralgemeende correctionaliseerbaarheid van misdaden dat, ondanks de vastgestelde schending, de gevolgen van de vernietigde bepalingen voor de beslissingen die op grond daarvan vóór 12 januari 2018 zijn genomen, de datum waarop het arrest in het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt, worden gehandhaafd. Op 18 januari vaardigde het College van procureurs-generaal een flashrichtlijn betreffende het arrest uit, met name de COL 02/2018. Het College van procureurs-generaal bevestigt daarin het standpunt dat een maximumstraf van 30 jaar mogelijk is voor de voor de correctionele rechtbank hangende misdaden waarop een levenslange opsluiting staat. Het college treedt aldus de visie bij die ter zake werd verwoord door professor Damien Vandermeersch, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie. Om alle onzekerheid uit de wereld te helpen, heeft de regering op de Ministerraad van 26 januari jongstleden het Grondwettelijk Hof om een interpretatief arrest verzocht. Het Grondwettelijk Hof zal naar alle waarschijnlijkheid op korte termijn uitspraak over dat verzoek doen en daarmee definitief uitsluitsel geven over de interpretatie van zijn arrest. 

01.03 Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de minister, werd de rondzendbrief dan al verstuurd? 

01.04 Minister Koen Geens: Op 18 januari.