Mondelinge verslag:

07.01 Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, midden januari ondervroeg ik u reeds over de uitvoering of beter de niet- of gebrekkige uitvoering van protocol 436. Ondertussen is het prijs. ln alle Belgische gevangenissen startten de vakbonden maandag met een reeks stiptheidsacties om het personeelstekort aan te klagen. Vrijdag volgt er wellicht een 24 urenstaking.

Bij het uitblijven van een akkoord kunnen dezelfde acties een week later nog eens worden overgedaan. Bovendien volgt er vanaf maandag 19 februari mogelijk een verscherping, waarbij tegen het einde van de week een 48 urenstaking zou kunnen plaatsvinden. De reden voor de acties is het breed ongenoegen bij het gevangenispersoneel, als gevolg van, ik citeer de vakbonden: "… uw gebrekkig aanwervingsbeleid, de chronische onderbezetting bij het personeel, de overbevolking in de gevangenissen en het mislopen van bevorderingen en mutaties."

ln de gevangenis van Brugge zouden twintig gedetineerden op matrassen op de grond slapen. Dat terwijl er vijftig cellen leegstaan, die door personeelsgebrek niet kunnen worden geopend. ln mei 2016 beloofde u om het personeelskader binnen het jaar op te vullen tot 7 075 fulltimers.

Ondertussen zijn we meer dan anderhalf jaar verder. Op mijn eerdere vraag van vorige maand antwoordde u als volgt, ik citeer: "Op 4 januari 2016 telde het technische bewakingspersoneel 6 825,76 fulltimers. Op 2 januari 2017 waren dat er 6 653,9 en op 1 januari 2018 6 713,06." De eerdere belofte van 7 075 fulltimers werd duidelijk niet ingelost. Volgens de vakbonden verlopen de aanwervingen veel te traag, zeker wanneer er rekening wordt gehouden met de zowat 370 fulltimers die jaarlijks uitstromen.

Ik kom dan tot vragen. Ten eerste, wat zal u doen om de eerder gedane beloftes te respecteren? Ten tweede, hoe zal u de rust doen weerkeren in de gevangenissen? Ten derde, klopt het dat er in Brugge twintig gedetineerden op de grond moeten slapen ingevolge de gebrekkige invulling van het personeelskader, terwijl er vijftig cellen leegstaan?

07.02 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Lambrecht, sedert het afsluiten van het akkoord op 30 mei 2016 rekruteerden de diensten in 2016 209 penitentiaire bewakingsassistenten. Daarvan waren er 49 reeds contractueel in dienst.

In 2017 werden 432 personeelsleden aangeworven, waarvan er 11 reeds als contractuelen in dienst waren.

Momenteel lopen er nog 82 aanwervingen van bewakingsassistenten, waarvan er 3 reeds contractueel in dienst zijn. Deze 82 aanwervingen maken deel uit van een ruimer dossier van 123 aanwervingen, waarin ook 39 aanwervingen voor administratief personeel zijn opgenomen. In totaal, rekening houdend met de aanwervingen voor de andere graden binnen de penitentiaire inrichtingen, zijn er 851 aanwervingen gebeurd of in het eindstadium.

De belangrijkste factoren die de volledige uitvoering van de afgesproken aanwervingen hebben vertraagd, zijn het weliswaar stabiele maar hoge aantal personeelsleden dat de organisatie verlaat en de lage rentabiliteit van de wervingsreserves. Ondanks het feit dat ruim twaalfduizend kandidaten werden gescreend, traden maar een 750-tal personen in dienst als PBA. Van juni 2016 tot eind 2017 verlieten ongeveer zeshonderd personeelsleden de organisatie.

De complexe budgettaire regels hebben onlangs ook voor enige vertraging gezorgd. Tijdens het overleg met de vakbonden vanochtend heb ik hun een actieplan voor 2018 tot 2019 voorgelegd dat een meer concrete invulling geeft aan hun verzuchtingen.

In navolging van dit overleg werd hun vanmiddag een aangepaste versie bezorgd van de voorstellen, opdat ze die kunnen voorleggen aan hun interne organen. De bijeenkomst verliep naar mijn aanvoelen constructief, zodat ik durf te hopen dat we het lopende sociale conflict met een gunstig resultaat zullen kunnen beëindigen. Wat de situatie in de gevangenis van Brugge betreft, kan ik bevestigen dat er momenteel twaalf gedetineerden op een matras op de grond slapen. Ik heb goede hoop dat de engagementen die we aangaan betreffende aanwervingen op relatief korte termijn moeten toelaten deze twee afdelingen, die samen 38 cellen tellen, opnieuw te openen. Het probleem dat u aankaart, zal zich dan niet langer voordoen.

07.03 Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de minister, bedankt voor uw antwoord. Ik onthoud dat er constructieve gesprekken geweest zijn. We zullen afwachten of die inderdaad de onrust wegnemen. Ik verneem dat er in Brugge twaalf gedetineerden op een matras op de grond slapen. Dat zijn er geen twintig, maar dat zijn er wel twaalf te veel. Het gaat niet alleen over de omstandigheden van de gedetineerden in een land als België, het gaat ook over het personeel dat daardoor in veel ergere omstandigheden zijn werk moet uitoefenen. Misschien heb ik het niet goed begrepen, mijnheer de minister, maar hebt u een timing van wanneer die twaalf gedetineerden niet meer op de grond zullen moeten slapen en wanneer die twee afdelingen geopend worden? Spreken we hier over een aantal dagen of over een aantal maanden?

07.04 Minister Koen Geens: Dat zou ik aan de directeur van de gevangenis te Brugge moeten vragen. Maar zoals altijd, mevrouw Lambrecht, is het antwoord: zo snel mogelijk.