Mondelinge vraag:

Mijnheer de minister,

Sinds de inwerkingtreding van het Milieuhandhavingsdecreet wordt in Vlaanderen een onderscheid gemaakt tussen milieu-inbreuken en milieumisdrijven. Milieu-inbreuken kunnen enkel bestuurlijk worden beboet. Milieumisdrijven kunnen strafrechtelijk worden vervolgd, maar als de procureur des Konings beslist om dat niet te doen, kan er een bestuurlijke geldboete worden opgelegd.

Mijnheer de minister mijn vragen:

  • Wat is het vervolgingsbeleid inzake milieumisdrijven?
  • Werden hierover afspraken gemaakt tussen het parket en de bevoegde Vlaamse administratie?
  • Hoeveel dossiers werden werden sinds 2009 jaarlijks overgemaakt aan het parket en hoeveel hiervan werden gerechtelijk vervolgd?
  • Wat waren de redenen om niet gerechtelijk te vervolgen?

Antwoord minister Geens:

Er is een goede samenwerking tussen de parketten en de bevoegde Vlaamse administraties inzake het strafrechtelijk sanctioneringsbeleid inzake milieumisdrijven.

Binnen het korte tijdsbestek van een mondelinge vraag kan ik geen cijfers bekomen van de statistisch analisten van het openbaar ministerie.

In de Vlaamse Hoge Raad voor Milieuhandhaving wordt er sinds 2009 per jaar een milieuhandhavingsrapport opgesteld, waarin alle door U gevraagde cijfers zijn opgenomen, samen met een duiding van het milieuvervolgingsbeleid. Het milieuhandhavingsrapport brengt op zeer extensieve wijze in kaart hoe milieuovertredingen in Vlaanderen opgespoord en bestraft worden. Het omvat een algemeen evaluatie van het Vlaamse milieuhandhavingsbeleid en een specifieke evaluatie van de afzonderlijke handhavingsinstrumenten. Ik verwijs dan ook graag naar deze rapporten, die per jaar terug te vinden zijn op de website van de Vlaamse overheid. Ik kan u zelfs de pagina's per jaar meedelen.