Mondelinge vraag:

Mijnheer de minister, ruim één op vijf flitspalen op de belangrijkste wegen in Vlaanderen is defect of onbruikbaar. Het gaat om zowat 300 van de 1 400 flitsers. Uit een antwoord op een schriftelijke vraag van mijn Vlaamse collega Renaat Landuyt aan minister Weyts blijkt dat er geen volledig overzicht is van de oorzaken van defecten, noch van de impact ervan op de flitspalen en de geraamde kosten voor herstelling of herijking van de flitspalen. AWV verzorgt de installatie en het onderhoud van de infrastructuur. Dat is een Vlaamse bevoegdheid. Het gebruik van de camera’s en de verwerking van overtredingen is echter een bevoegdheid van de politie, een federale bevoegdheid. Voor de plaatsing, het onderhoud, de exploitatie en de vervolging van elke installatie worden, ingevolge het KB van 11 oktober 1997, afspraken tussen de betrokken partijen in een protocol vastgelegd. Daarin zijn ook afspraken met betrekking tot rapportering over het gebruik ervan opgenomen. Ik citeer uit het antwoord van minister Weyts: “Ondanks heel wat initiatieven in het verleden, vooral vanuit de werkgroep Handhavingssystemen, ontbreekt tot op heden een doeltreffende systematische rapportering. De federale politie overweegt een aankoopdossier op te starten om hieraan tegemoet te komen”.

Uit het antwoord van minister Weyts blijkt dat een adequate opvolging voor de werking van de flitspalen vandaag onmogelijk is en dat alles zal worden opgelost via een aankoopdossier.

Mijnheer de minister, waarover gaat, ten eerste, het aankoopdossier? Wat zal worden aangekocht?

Ten tweede, is er al sprake van het aankoopdossier van de federale politie, waar minister Weyts over spreekt?

Ten derde, hoe kunt u, in het belang van de verkeersveiligheid, garanderen dat de werking van de flitspalen goed wordt opgevolgd, als hiervan geen adequate opvolging bestaat?

Ten vierde, zult u de problematiek opnemen met uw Vlaamse collega-minister Weyts?

Mondeling verslag commissie binnenlandse zaken:

19.02 Minister Jan Jambon: Mevrouw Lambrecht, wij hebben geen weet van een aankoopdossier dat een adequate opvolging van de werking van de flitspalen moet garanderen. Momenteel wordt wel door de federale politie onderzocht hoe wij de huidige werkprocessen voor de vaststelling van verkeersinbreuken kunnen optimaliseren. Een van de werkprocessen die zullen worden onderzocht, is hoe wij de verwerking van de overtredingen die werden vastgesteld door flitscamera’s, kunnen verbeteren.

Vandaag gebruikt de geïntegreerde politie diverse soorten software, van verschillende private firma’s, bijvoorbeeld Tradelec en Myriade, om de analoge en digitale foto’s genomen door de flitscamera’s te verwerken. Die externe software moet helpen bij het opstellen van de processenverbaal in de politionele systemen ISLP en Pol Office Verkeer.

Op vraag van de lokale en federale politie wordt momenteel onderzocht of de huidige gebruikte software niet kan worden geoptimaliseerd om de verwerking nog vlotter te laten verlopen. Op basis van de lopende analyse zou dat op termijn kunnen leiden tot de vervanging van de huidige software die gebruikt wordt voor de verwerking van de data die komt van de flitscamera’s.

Ik kan u geen garantie geven over de goede werking van de flitspalen, aangezien dat een Vlaamse bevoegdheid is. AWV is verantwoordelijk voor het onderhoud. De politie kan alleen maar bij een defect van een flitspaal dat melden bij AWV. De federale politie houdt geen statistische gegevens bij over de werking van de flitspalen maar wel over het aantal vastgestelde verkeersovertredingen door de flitspalen.

Mijn Vlaamse collega minister Weyts is goed op de hoogte van de problematiek. Ik ben ervan overtuigd dat hij alles in het werk zal stellen om voor dat probleem een oplossing te zoeken. Mijn diensten staan steeds ter beschikking om hulp te bieden, indien dat nodig mocht blijken.

19.03 Annick Lambrecht (sp.a): Dank u voor uw antwoord, mijnheer de minister. Ik onthoud dat ik naar de Vlaamse minister moet met mijn vragen over het aankoopdossier en dat ik er hier op het federale niveau geen antwoord op krijg.