Mondelinge vraag:

Mijnheer de minister,

Overeenkomstig de wet van 20 december 2002 is het toezicht door de FOD Economie beperkt tot de zogeheten incassobureaus en niet tot advocaten en gerechtsdeurwaarders.
 In geval van vermeende onregelmatigheden door deze beroepsgroepen kan de consument zich dus niet wenden tot een onafhankelijke klachteninstantie maar moet hij zich richten tot de tuchtinstanties van de respectieve beroepsgroepen.

Uit de praktijk blijkt dat niet altijd tot bevredigende oplossingen te leiden.

 Op 9 mei stelde ik deze mondelinge vraag aan vice-eerste minister Peeters en hij antwoordde  het volgende:

“het toezicht op gerechtsdeurwaarders en advocaten wordt geregeld in het gerechtelijk wetboek. Het lijkt mij niet aangewezen dat de FOD Economie in afwijking hiervan een bijzonder toezicht zou uitoefenen. In ieder geval behoort de desbetreffende materie tot de bevoegdheid van de Minister van Justitie.”

 Dus bij deze Minister Geens volgende vragen:

 1. Is de minister op de hoogte van deze situatie?

 2. Overweegt de minister hieromtrent initiatieven te nemen?

 3. Welke mogelijkheden ziet de minister om een onafhankelijke klachteninstantie aan te duiden om in dergelijke dossiers tussen te komen?

Antwoord minister Geens:

Mevrouw Lambrecht, ik ben op de hoogte van de bevoegdheidsverdeling tussen de minister van Justitie en de minister van Economie.Ik wil erop wijzen dat een burger die een klacht heeft omtrent een handelswijze van een gerechtsdeurwaarder, zich tot de tuchtinstanties van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders kan wenden als hij van oordeel is dat een tuchtsanctie zou zijn aangewezen. Het wettelijk tuchtorgaan dat beslist over het dossier is wel degelijk samengesteld uit deurwaarders en externen. Ook een klacht bij het parket met eenzelfde doel is mogelijk. Dergelijke klachten kunnen uiteraard enkel leiden tot tuchtstraffen.Indien een burger in een concreet geval een onafhankelijke tussenkomst wenst in zijn concreet dossier omdat hij of zij door de verkeerde handelwijze van de gerechtsdeurwaarder een nadeel heeft ondervonden,kan hij zich altijd richten tot de federale ombudsman. Daarnaast kan hij altijd eerstelijns juridisch advies inwinnen.Omdat veel problemen voortkomen uit onbekendheid met de gerechtelijke procedures, staat de juridische dienst van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders telefonisch en per mail ter beschikking van de burger om zijn vragen naar informatie te beantwoorden.In mijn wetsontwerp betreffende juridische beroepen, dat ik hoop in het najaar in het Parlement en aan de regering te kunnen voorleggen, zal ik bijzondere aandacht besteden aan de informatieverplichting van de gerechtsdeurwaarders en van de tuchtprocedure.