Mondeling verslag:

06.01 Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de minister, naar aanleiding van de publicatie van het advies van de Hoge Gezondheidsraad over gokstoornissen lazen wij in de krant het harde verdict van enkele verslavingsexperts. Hun oordeel is dat de Kansspelcommissie de goksector veeleer faciliteert dan controleert. Zij spreken over een soort van Unizo voor de goksector. Om dit te staven wordt verwezen naar een passage op de website van de Kansspelcommissie. Daar staat letterlijk dat deze ook waakt over een rendabele kansspelsector. Ook het feit dat de Kansspelcommissie in haar eigen brochure stijgende omzetcijfers van casino's en speelautomatenhallen in de kijker zet, wordt in vraag gesteld. Het is niet de eerste keer dat er kritiek komt op de Kansspelcommissie en de dubbelzinnige rol die zij speelt ten opzichte van de sector die zij moet controleren. Begin vorig jaar was er nog de hetze over het standpunt van de Kansspelcommissie om roken in casino's weer toe te laten om meer mensen aan te trekken en dus meer te doen gokken. Ook bij de totstandkoming van de wet van 2010 rezen vragen bij de drijfveer achter de wet. Zo liet een vertegenwoordiger van de Kansspelcommissie destijds optekenen dat bij de redactie van de tekst een balans werd beoogd tussen de bescherming van de consument, enerzijds, en de rendabiliteit van de sector van de kansspelen, anderzijds.

Ten eerste, welke lessen trekt u uit deze kritiek?

Ten tweede, wat zijn de opdrachten van de Kansspelcommissie en bent u van mening dat de Kansspelcommissie deze opdrachten behoorlijk vervult? Bent u het met mij eens dat de Kansspelcommissie zich hoogstens moet inlaten met de solvabiliteit en niet met de rendabiliteit van de sector?

Ten derde, welke maatregelen zult u nemen om de dubbelzinnige rol van de Kansspelcommissie aan banden te leggen?

Ten vierde, hoe zult u een adequate bescherming van de speler van kansspelen garanderen en welke middelen trekt u hiervoor uit?

06.02 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Lambrecht, uit het rapport leer ik dat er vanuit de Vlaamse academische hulpverlening bezorgdheden bestaan over het reclameaanbod en de aanpak van gokverslavingen. Ik deel deze bezorgdheid uiteraard en heb daarom regelgevende initiatieven genomen om de reclame in te perken. Momenteel bekijken wij hoe wij jongeren extra kunnen beschermen tegen kansspelelementen in videospelen.

De Kansspelcommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende ministers, zodat een evenwicht moet worden gevonden tussen de verschillende bestaande invalshoeken inzake de exploitatie van kansspelen, waarvan de economische belangen een onderdeel uitmaken.

Juridisch gezien staan de opdrachten van de Kansspelcommissie vermeld in artikel 9 van de kansspelwet, met name het geven van adviezen, het nemen van administratieve beslissingen en het controleren van de sector. De Kansspelcommissie moet zich inderdaad niet rechtstreeks inlaten met het behalen van winsten door de operatoren, maar moet in haar toezicht op de wet wel nagaan of zij voldoende solvabel zijn. Het spreekt voor zich dat de Kansspelcommissie in haar opdrachten altijd de bescherming van de consumenten en de vrijwaring van de openbare orde centraal moet stellen. De commissie moet in het bijzonder aandacht besteden aan de bescherming van de minderjarigen om toekomstige gokverslavingen tegen te gaan.

Er wordt in onderling overleg gekeken welke middelen de Kansspelcommissie hiervoor nodig heeft.

06.03 Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik onthoud dat er geen cijfer beschikbaar is met betrekking tot de middelen waarin moet worden voorzien omdat daarover nog overleg wordt gepleegd.

Bijkomend had ik nog graag geweten of u ook vindt dat de Kansspelcommissie te veel zorgt voor een evenwicht tussen het beschermen van degenen die moeten komen gokken, enerzijds, en de hele sector, anderzijds? Naar mijn aanvoelen, samen met heel wat mensen, kiest de Kansspelcommissie nog te veel de kant van degenen die het gokken aanbieden, terwijl het helemaal niet tot haar takenpakket behoort om hen te beschermen, hun rentabiliteit na te gaan en dat dan ook nog te publiceren in eigen brochures.