Mondelinge vraag:

Mijnheer de minister,

In navolging van mijn mondelinge vraag betreffende de erkenning van moskeeën op 10 mei las ik in de pers een reactie van uw collega minister Homans dat u 43 Vlaamse aanvragen ter erkenning van moskeeën ontving. Voor 20 van hen gaf u een positief advies.

Hierover heb ik volgende vragen

  • Waarom werd enkel voor deze 20 een advies uitgebracht? Hoe gebeurde deze selectie? Wat is de stand van zaken bij de andere erkenningsaanvragen? Zijn deze in onderzoek? Of gebeurde er al onderzoek en werd er beslist dat bijkomend onderzoek nodig was? Wanneer mogen we advies verwachten?

  • Vlaams minister Homans zegt “Federaal heeft blijkbaar maar geld voor 20 imams in Vlaanderen.” Is deze bewering correct?

  • Vlaams minister Homans kondigde ondertussen aan de Vlaamse erkenningen on hold te zetten om de erkenningsprocedure te onderzoeken. Heeft deze aankondiging gevolgen voor de adviezen die u nog moet uitbrengen over de 23 andere aanvragen

Antwoord Minister Geens:

In het kader van de verdeling van de kredieten van de interdepartementale provisie voor terrorisme werd door de regering begin 2016 beslist om middelen vrij te maken voor de renumeratie van 80 imams 1ste rang. Deze zouden aldus de volgende jaren aangesteld kunnen worden in 80 nieuw door de Gewesten te erkennen moskeeën. Op basis van de prioriteitenlijst van het bevoegd representatief orgaan werd, in functie van de voor 2016 beschikbare middelen en gelet op de door de veiligheid van de Staat aangeleverde veiligheidsbeoordelingen ter zake, voor 30 dossiers een positief advies overgemaakt aan de verschillende Gewesten.

De overige dossiers die nog ter advies voorliggen zullen de procedure volgen zoals deze beschreven is in de omzendbrief houdende het advies inzake de veiligheid van de Staat en de openbare orde van de federale overheid in het kader van de erkenningsprocedures van lokale geloofsgemeenschappen door de gewesten en de Duitstalige gemeenschap, waar mijn en de andere betrokken kabinetten momenteel de laatste hand aan leggen. Ik verwacht later dit jaar de gevraagde adviezen te kunnen verlenen.

Momenteel worden er in Vlaanderen 20 imams betaald door de FOD Justitie (12, 1ste in rand - 2, 2de in rang - 6, 3de in rang). Er zijn zoals eerder gesteld middelen voorzien voor de betaling van 80 bijkomende imams 1ste rand. De niet erkenning brengt echter met zich mee dat deze kredieten tot op heden nog niet effectief konden worden gebruikt.