Mondelinge vraag:

Mijnheer de minister,

 Bij het kopen of verkopen van een huis wordt er vaak via e-mail onderhandeld over een bod of wordt er op basis daarvan een verkoopovereenkomst opgemaakt.

Nu oordeelt het Antwerpse hof van beroep dat de overeenkomst tussen koper en verkoper per mail geen enkele juridische waarde heeft. Deze beslissing druist in tegen de filosofie van de Digital Act, waarbij men digitale documenten op gelijke voet plaats met papieren tegenhangers.

In de tegenwoordige tijd kan men e-mails niet meer wegdenken en dan lijkt het mij frappant dat de wetgeving hiervoor nog niet is aangepast. Minister De Croo wil ingrijpen en de wet aanpassen zodat een verkoopovereenkomst ook kan afgesloten worden via de digitale weg.

Mijn vragen:

  • Is de minister akkoord met het voorstel van minister De Croo en bereid om een wetgevend initiatief te nemen om het mogelijk te maken dat men per e-mail verder contracten kan sluiten?

Antwoord Minister Geens

Mevrouw Lambrecht, ik wil u er in eerste instantie op wijzen dat specifiek voor het tot stand komen van vastgoedtransacties, naast de algemene rechtsprincipes van contractrecht en bewijsrecht, ook bijzondere regels gelden die zowel vervat zijn in de federale wetgeving, bijvoorbeeld de voorafgaande identiteitscontrole en het verstrekken van informatie, als in de gewestelijke decreten, bijvoorbeeld aangaande de bodemtoestand, de stedenbouwkundige informatie, en het verstrekken van voorafgaande informatie ter zake. Los hiervan kan worden opgemerkt dat e-mail en andere vormen van elektronische communicatie in de huidige maatschappij inderdaad niet meer weg te denken zijn bij het afsluiten van contracten. 

Zoals ik reeds in december van vorig jaar heb aangegeven in mijn plan tot hercodificatie van de basiswetgeving is het bewijsrecht in burgerlijke zaken in het algemeen verouderd en niet aangepast aan de technologische ontwikkeling. De vraag tot aanpassing rijst niet enkel in deze specifieke zaak waarover het hof van beroep te Antwerpen moest oordelen, maar ook in het bewijsrecht, vervat in het Wetboek Economisch Recht dat aan de oorzaak van het probleem ligt. Ik deel dan ook uw bezorgdheid met betrekking tot de nood de wetgeving op dit vlak te moderniseren. Ik zal elk initiatief in die zin ondersteunen. Tegelijk zal ik ook de werkgroep die belast is met de hervorming van het bewijsrecht vragen bij de globale hervorming van de bewijsregels in het Burgerlijk Wetboek de nodige aandacht aan dit vraagstuk te willen besteden.