Mondelinge vraag

Mijnheer de minister,

Op 25 januari stelde ik u een vraag betreffende de aanwezigheid van munitie in het Brusselse Justitiepaleis en het risico dat dit met zich meebrengt  zoals brandgevaar en zelfs ontploffingsgevaar.

Frappant in dit dossier is dat het gebouw inzake brandveiligheid eigenlijk niet in orde is. Een uitgebreid proces-verbaal werd opgesteld door de FOD WASO (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) enkele jaren geleden.

Ik ben er mij bewust van dat dit een complex dossier is, maar vier jaar na het opstellen van dit proces-verbaal is er naar compartimentering in de kelders  waar de overtuigingstukken liggen nog niet veel gebeurd.

Daarom mijn vragen:

  • Wat waren de aanbevelingen in dit rapport van de FOD WASO?
  • Wat is de stand van uitvoering van deze aanbevelingen?
  • Zal u maatregelen nemen om de brandveiligheid te garanderen in het justitiepaleis te Brussel?

Antwoord minister Geens:

U stelt correct dat dit een complex dossier is, maar toch zijn er inmiddels al heel wat punten aangepakt.

Het rapport van de FOD WASO van 2014 bevatte diverse inbreuken en aanbevelingen die het geheel van de infrastructuur viseren en waarvan de opslag voor overtuigingsstukken slechts een onderdeel vormen.

Om deze inbreuken aan te pakken, werden er in de voorbije jaren door de Regie der Gebouwen, door de gerechtelijke diensten en door de diensten van de FOD Justitie reeds vele inspanningen geleverd. Deze inspanningen worden uiteraard nog verdergezet.

Ik geef u graag een overzicht van de belangrijkste reeds uitgevoerde acties:

- Aanpassingswerken aan de interne evacuatiedeuren.
- Aanbrengen van veiligheidssignalisatie met aanduiding van de evacuatiewegen en blusmiddelen.
- Herstellen van defecte hydranten of brandkranen.
- Op punt stellen van de veiligheidsverlichting op evacuatiewegen.
- Aanpassen van de brandweerweg langs de buitenparking.
- Plaatsing van een bijkomende buitenbrandtrap.

Daarnaast zijn er momenteel projecten lopende inzake:
- Algemeen waarschuwingssystemen en automatische branddetectie in risicolokalen.
- Aanpassingswerken aan de evacuatiedeuren op de buitenschil.

Verder heeft de Ministerraad de principiële beslissing genomen dat er een specifieke loods moet komen voor de overtuigingsstukken. Mijn diensten werken momenteel het behoefteprogramma voor Brussel uit waarna dit voor uitvoering aan de Regie der Gebouwen zal worden overgemaakt.

In afwachting hiervan werden specifiek voor de opslag van chemische stoffen de lokalen in de "Zwarte Kelder" aangepast: brandwerende deuren en wanden, een adequaat ventilatiesysteem, een explosiebestendige verlichting, aangepaste coating voor de vloeren en correcte signalisatie. De verhuis zal eerstdaags volgen.

Voor de evacuatie van munitie gelden nog steeds de afspraken met DOVO. De betrokken gerechtelijke diensten hebben mij meegedeeld dat er geregeld een verwijdering via DOVO plaatsvindt.