Mondelinge vraag:

Mijnheer de minister,

Na maanden discussie is er eindelijk een akkoord over het investeringsplan van spoornetbeheerder Infrabel. Het investeringsplan moet door de regering nog worden goedgekeurd, maar binnenskamers wordt gezegd dat dat niet meer is dan een formaliteit

De federale regering besliste om 1 miljard te lenen voor het spoor. Van dat miljard kan Vlaanderen 368 miljoen gebruiken voor nieuwe spoorlijnen. U meldde dat u voor de zomer met uw collega minister Weyts wil samenzitten om af te spreken in welke projecten het geld wordt geïnvesteerd.

Vandaar mijn vragen:

1. Welke projecten gaat u naar voor schuiven als beleidsprioriteiten?

2. Gaat u de nodige verdere investeringen in het derde spoor tussen Brugge en Dudzele, in functie van de verdere spoorontsluiting van de Zeehaven van Brugge, bepleiten bij uw collega minister Weyts?

Antwoord Minister Bellot

Mijnheer de voorzitter, de besteding van de middelen uit de bijkomende financiering van 1 miljard euro aan de regionale prioriteiten was een van de agendapunten van de vergadering van het ECCM van gisteren 6 juni. In dat verband heb ik enkele mogelijke oriëntaties proactief meegedeeld teneinde de mening van de drie Gewesten ter zake te vernemen. Ik wens voorts geen commentaar te geven zolang ik de adviezen van de Gewesten niet heb ontvangen.Tijdens de commissievergadering van 17 mei werden mij hierover verschillende vragen gesteld, maar deze vragen werden toen omgezet in schriftelijke vragen. Het antwoord dat ik toen voorbereid had, blijft evenwel geldig. Ik bezorg het u hierbij. In dat antwoord wordt onder meer gezegd dat Infrabel de middelen voor het op vier sporen brengen van het baanvak Gent-Brugge met 38 miljoen euro heeft verhoogd in haar meerjareninvesteringsplan 2017-2020. Daarmee wordt een gevolg gegeven aan de beslissing van de Ministerraad van 31 maart. Dit wijst erop dat de wil aanwezig is om de werken in kwestie tot een goed einde te brengen.