Mondelinge vraag:

Mijnheer de minister,

Men kan de krant niet openslaan of er staat alweer een artikel in over het gebrek aan personeel bij het veiligheidskorps of de zoveelste misstoestand bij het overbrengen -of eerder gezegd het NIET overbrengen- van gevangenen naar de rechtbank.

Dit zou moeten opgelost worden met de oprichting van de DAB (directie bewaking en bescherming) die normaal gezien uit 1660 manschappen zou moeten bestaan. De oprichting van DAB werd in het zogenaamde Kerstakkoord van 22 december 2015 beslist en zou operationeel moeten geweest zijn in het voorjaar van 2017. Het is momenteel het najaar van 2017!

Vandaar mijn vragen mijnheer de minister:

  • Hoe ver staat u met de oprichting van de DAB?
  • Wanneer kan de DAB ingezet worden bij het overbrengen van gevangenen van en naar rechtbanken?

Antwoord minister Jambon:

Na anderhalf jaar intensief voorbereidingswerk en dit in nauw overleg met alle betrokken partners, zoals het veiligheidskorps van Justitie, defensie en de lokale politie, komen we aan het einde van de projectfase en staat de effectieve oprichting van de Directie Beveiliging in de startblokken. Het wetsontwerp wordt weldra in de Commissie voorgesteld en zal er verder worden besproken.

Intussen wordt volop gewerkt aan de operationele in plaats stelling van de nieuwe directie: de inrichting van de infrastructuur en de werkplaatsen, de aankoop van materiaal en de eerste aanwervingen van het omkaderingspersoneel zijn lopende.

De huidige toestand is het resultaat van anderhalf jaar voorbereidingswerk door de Federale Politie met de verschillende partners betrokken bij het project, waarvan de lokale politie en het Veiligheidskorps, maar ook van de samenwerking met al mijn collega's van de Regering.

Rekening houdende met de parlementaire werkzaamheden ter goedkeuring van het wetsontwerp en met de aanwervingstermijnen, zijn de eerste opleidingen van de beveiligingsagenten gepland voor begin maart 2018, met een eerste operationeel inzet begin september 2018.

Gelet op de omvang en complexiteit van het oprichten van zo'n directie, is een gefaseerde roll-out uitgetekend. Hierbij komen de beveiliging van de nucleaire sites en van de nationale luchthaven van Brussel alsook een deel van de uitvoering van politie van Hoven en rechtbanken prioritair aan bod. Op die manier zullen de lokale polities geleidelijk aan en gefaseerd ontlast worden van deze overbrengingen.

Het is evenwel de bedoeling om tegen 1 januari 2019 de volledige capaciteit van het veiligheidskorps overgeheveld te hebben naar de nieuwe directie DAB.

Uiteraard zal de continuïteit van de overbrengingen van gedetineerden nooit in het gedrang komen, aangezien dit een bestaande taak is van het veiligheidskorps van Justitie en van de lokale politie.