Mondelinge vraag:

Mijnheer de minister,

Tijdens het verlengde weekend van 25 mei jongsleden waren er problemen met de gevangenen te Dendermonde en Lantin, eens te meer wat betreft de leefomstandigheden in deze gevangenissen.

Zoals geweten is de bouw van een nieuwe gevangenis te Dendermonde nog een onderdeel van het Masterplan II gevangenissen, dat u inmiddels aangevuld hebt tot een Masterplan III (door de regering goedgekeurd eind 2016).

In de commissie Justitie van 27 januari 2016 verklaarde u (ik citeer): ‘Zoals u weet, is het mijn prioritaire bekommernis, samen met de minister die bevoegd is voor de Regie der Gebouwen, de bouw in Dendermonde en Haren te doen starten. De vooruitzichten voor beiden zijn op dit ogenblik goed, maar ik wil niet in detail gaan.’

Mijn vraag is dan ook, mijnheer de minister, welke vandaag de vooruitzichten zijn inzake de bouw van deze gevangenis?

Antwoord minister Geens

Mijnheer de voorzitter, mevrouw Lambrecht, het plan om een nieuwe gevangenis te bouwen in Dendermonde, gaat al jaren mee. Het gaat om vervangbouw met uitbreiding voor een totaal van 444 plaatsen.In 2011 werd met BAM PPP een overeenkomst gesloten voor de bouw, de financiering en het onderhoud van het gebouw.

Ik had, mede met velen, gehoopt dat ik bij mijn aantreden als minister van Justitie te laat zou zijn voor de officiële opening. Dat was jammer genoeg niet het geval.Een totaaloverzicht van de vele procedures die lopende waren en zijn, zou te uitgebreid zijn, om hier nu af te lezen. Tot op vandaag zijn er nog procedures lopende bij de Raad van State en bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Laatstgenoemde instelling heeft de bouwvergunning voor de toegangsweg geschorst, waardoor het hele project on hold werd gezet. Wij moeten dus afwachten wat het oordeel van de bevoegde instanties zal zijn.Ik wil benadrukken dat ik de gang van zaken ten zeerste betreur. Het is een steeds weerkerende discussie geworden in dit land, waar het alsmaar moeilijker wordt om nog complexe bouwprojecten te realiseren. Het is des te pijnlijker, wanneer dat met projecten van algemeen belang gebeurt.Ik hoop dus op een snelle afhandeling van de lopende procedures, zodat het gevangeniswezen eindelijk weet waar het aan toe is met het gebouw in Dendermonde.

Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de minister, mag ik zo vrij zijn te vragen of u met de administratie enig zicht hebt op hoelang de aan de gang zijnde procedures nog zullen lopen? Zitten ze in de finale fase?Of hebt u er ook geen zicht op?

Minister Koen Geens: Mevrouw Lambrecht, ik kan u daar een precies beeld van geven maar dat zal ik schriftelijk proberen te doen.