Mondelinge vraag minister Geens (08-09-2017): toepassing van de voorlopige hechtenis in de vorm van thuishechtenis onder elektronisch toezicht

Mondelinge vraag:

Mijnheer de minister

Sinds 1 januari 2014 kunnen arrestanten hun voorlopige hechtenis thuis uitzitten via elektronisch toezicht. Zowel de onderzoeksrechter als de raadkamer en de Kamer van Inbeschuldigingstelling kunnen een elektronische voorlopige hechtenis toestaan. De maatregel was bedoeld om de overbevolking in de Belgische gevangenissen tegen te gaan.

Kort voor het in voege gaan van deze nieuwe regeling verklaarde de toenmalige voorzitter van de Vereniging voor Vlaamse Onderzoeksrechters dat niemand het systeem van voorlopige hechtenis via elektronisch toezicht zou toepassen. Hij wees erop dat de verdachten die in afwachting van de verdere rechtsgang gevangengehouden worden net degenen zijn van wie men vindt dat ze niet losgelaten mogen worden en dat de voorlopige hechtenis in de eerste plaats een veiligheidsmaatregel is.

Ondertussen leerden we dat de voorlopige hechtenis in de vorm van thuishechtenis onder elektronisch toezicht zelden wordt toegepast en dat van de totale gevangenispopulatie ongeveer 36% in voorhechtenis zit. Langs de andere kant lazen we onlangs in de krant dat een in eerste aanleg veroordeelde moordenaar, in afwachting van zijn beroepsprocedure, met een enkelband zijn voorhechtenis verder mag zetten. Sinds het hof van assisen de facto werd afgeschaft en moordzaken in de regel voor de correctionele rechtbank komen, kunnen beschuldigden tijdens het vooronderzoek inderdaad hun voorhechtenis via elektronisch toezicht uitzitten, net als veroordeelden die in beroep gaan tegen hun veroordeling in eerste aanleg. U zult het wellicht met mij eens zijn dat dit laatste zeer moeilijk valt uit te leggen, zeker aan de nabestaanden van de slachtoffers.

Meer en meer wordt elektronisch toezicht als toverformule gezien voor een falend strafuitvoeringsbeleid. Geen plaats in de gevangenis? Geen nood, elektronisch toezicht biedt soelaas.

Misschien moet de mogelijkheid om de voorlopige hechtenis via elektronisch toezicht uit te zitten nog eens kritisch tegen het licht worden gehouden. Ik doe alvast een oproep om de voorlopige hechtenis in de vorm van thuishechtenis onder elektronisch toezicht wettelijk onmogelijk te maken in criminele zaken.

Vandaar mijn vragen:

  • Vindt u elektronisch toezicht nog steeds een geschikt instrument voor de uitvoering van de voorlopige hechtenis?

  • Plant u bijsturingen aan de voorlopige hechtenis via elektronisch toezicht?

  • Steunt u mijn voorstel om de voorlopige hechtenis in de vorm van thuishechtenis onder elektronisch toezicht wettelijk onmogelijk te maken in criminele zaken?

Deze discussie werd gesloten.