Mondelinge vraag:

Mijnheer de minister,

Onlangs kondigde u met enige (terechte) trots de vernieuwde oproeping op kindermaat om minderjarigen voor een verhoor door de rechter aan.

Wij kunnen dit slechts toejuichen. In de praktijk blijven gerechtsdocumenten zoals gerechtsbrieven, dagvaardingen en oproepingen voor het gerecht in een vreselijk ambtelijke stijl de deur uit gaan. Niet-juridisch geschoolde mensen, en dat is naar mijn bescheiden mening nog steeds de overgrote meerderheid van de burgers, zien er soms kop noch staart aan.

Gemakshalve wordt dan gezegd dat ze maar een advocaat moeten raadplegen, maar dat is niet onze stelling. Justitie moet naar onze mening een dienstverlening op mensenmaat bieden en bijgevolg spreektaal gebruiken.

Mijn vraag: welke initiatieven heeft u reeds genomen of zal u nemen om aan deze grondvereiste inzake vertrouwen in justitie te voldoen?

Antwoord minister Geens

Ik deel uw bezorgdheid dat waar mogelijk begrijpelijke taal moet worden gebruikt, zodat de rechtzoekende een effectieve toegang tot justitie wordt verzekerd; dit is een doelstelling waaraan ik als minister van Justitie en ambassadeur van 'Heerlijk Helder', het project van Radio 1 dat duidelijke communicatie wil aanmoedigen, ook concreet mijn steentje wil bijdragen.

Het is trouwens in die zin dat ik onlangs het modelformulier voor de uitnodiging om gehoord te worden voor minderjarigen ouder dan 12, herzien heb, wat door u ook wordt aangehaald. Deze minderjarigen zijn bijzonder kwetsbaar en moeten de gevolgen van hun verhoor in een burgerlijke zaak goed begrijpen. Dat is ook de reden waarom de minderjarigen rechtstreeks betrokken werden bij het opstellen van de nieuwe modelbrieven en waarom ze bij deze gelegenheid hun advies hebben gegeven over de informatie die deze nieuwe brieven moesten bevatten en over de manier waarop ze opgesteld moesten worden.

Niet alleen in de rechtstreekse communicatie met de rechtzoekende is helder en duidelijk taalgebruik belangrijk. Ook de uiteindelijke beslissingen van een rechter moeten klaar en duidelijk zijn. Een werkgroep 'leesbaarheid van vonnissen en arresten' buigt zich momenteel over manieren om de rechterlijke beslissingen beter te structureren en leesbaarder te maken.

Tot slot vormt dit streven naar duidelijke communicatie ook in het kader van de hervorming van de basiswetgeving een aandachtspunt. Die wetgeving is immer vaak de bron vanwaar de rechter vertrekt. In mijn beleidsnota "De sprong naar het recht voor morgen" geef ik aan dat klaar en duidelijke wetgeving essentieel is met het oog op de rechtszekerheid. Er wordt bij die hervorming dan ook gestreefd naar een taalgebruik dat weliswaar accuraat en coherent moet zijn, maar ook zo eenvoudig mogelijk, leesbaar en begrijpelijk. Daarbij zal een inspanning worden geleverd om archaïsch taalgebruik in de mate van het mogelijke te vermijden.