Mondelinge vraag:

Geachte Heer Minister Geens,

Ik vernamdat u , om een beter zicht te krijgen op wapens die zonder de nodige vergunningin het bezit zijn van burgers begin volgend jaar een nieuwe amnestieperiode zalorganiseren.  Dat heeft U vrijdagmiddag ll. gezegd bij het in ontvangstnemen van het onderzoek "De Belgische illegale vuurwapenmarkt inbeeld" van het Vlaams Vredesinstituut.

Deamnestieperiode zal lopen van 1 januari 2018 tot 31 december 2019. 

De burgerzal  een laatste kans krijgen om zijn wapen aan te geven en er alsnog eenvergunning voor te vragen. De amnestie was een van de antwoorden die u gaf op het rapport van de onderzoekers over illegaal vuurwapenbezit enillegale vuurwapentrafiek. 

Een anderantwoord bestond erin dat er vanaf september een proefproject komt voor hetinvoeren van het zogeheten PACOS-systeem (afkorting van Pièce A Conviction /OvertuigingStukken, nvdr), een registratiesysteem voor overtuigingsstukken,inclusief inbeslaggenomen wapens. De onderzoekers van het VlaamsVredesinstituut hadden daar in hun rapport op aangedrongen, omdat de bestaandegegevensbronnen (zoals het Centraal Wapenregister of de Algemene NationaleGegevensbank) onvolledig zijn of niet bruikbaar voor analytischonderzoek. 

 Deonderzoekers Nils Duquet en Kevin Goris hebben in hun rapport van een goede 100bladzijden ook vastgesteld dat het wapenbeleid in ons land erg"incidentgedreven" is. Zo kwam er in allerijl een nieuwe Wapenwet in2006 na de dramatische schietpartij van Hans Van Temsche in Antwerpen op 11 mei2006. Ook de recente terreuraanslagen in Parijs (13 november 2015) en inBrussel en Zaventem (22 maart 2016) leidden tot verhoogde politieke aandachtvoor het thema wapenbezit en wapentrafiek. Specifiek ook in het NationaleVeiligheidsplan 2016 - 2019 wordt de vraag gesteld naar een beter in beeldbrengen van de illegale vuurwapenmarkt.

 Uantwoordde na de overhandiging van het rapport dat er op dit eigenste momentvolop gewerkt wordt aan de uitbouw van PACOS. In september van dit jaar zal ereen proefproject lopen bij de politie. 

 Intussenwil U ook samen met uw collega Jambon van Binnenlandse Zaken nagaan of dekwaliteit van de registraties op kortere termijn kunnen verbeteren door deprocedures voor het Centraal Wapenregister en de Algemene NationaleGegevensbank te uniformeren en door de rol van de referentiepersonen voorwapens bij de politie verder ter versterken. 

Vandaar mijnvragen:

1. Betekentdit dat de controle tot op heden faalde ? 

2. Is het dan niet beter om vooral de controle te verbeteren ipv te rekenen op spontane aangiftes van illegale wapenbezitters? 

Antwoord minister Geens

Vooraleer uw vragen te beantwoorden, wens ik aan te stippen dat de amnestieperiode gedurende één jaar zal lopen, van 1 januari 2018 tot 31 december 2018, en dus niet tot eind 2019 zoals in de media is verschenen.

Om het illegaal wapenbezit beter te bestrijden, heb ik al verscheidene maatregelen gerealiseerd. U weet bijvoorbeeld dat de telefoontap en de nachtelijke huiszoekingen mogelijk werden gemaakt om deze misdrijven op te sporen.

Niettemin zullen deze ingrijpende opsporingsmethoden allicht niet worden gebruikt voor elke vorm van illegaal wapenbezit. De studie van het Vlaams Vredesinstituut toonde aan dat de grootste groep illegale wapen bezitters niet de zware criminelen zijn, maar wel wapenliefhebbers die bijvoorbeeld een wapen hebben geërfd zonder er een vergunning voor aan te vragen.

Om die reden zal er overeenkomstig het Regeerakkoord een laatste amnestieperiode worden georganiseerd, die enkel geldt voor vergunningsplichtige wapens, maar niet voor verboden wapens. Dit moet burgers aansporen om hun wapens aan te geven, te registreren, en vervolgens alsnog te laten vergunning, neutraliseren of verkopen.

Waar ik aankondigde dat de registratie in het Centraal Wapenregister en de Algemene Nationale Gegevensbank beter kan, gaat het niet om de registratie van het legale wapenbezit maar wel van de inbeslaggenomen wapens. Het vredesinstituut stelde vast dat deze registratie niet steeds even kwalitatief verloopt, omdat bijvoorbeeld fouten worden gemaakt bij het invullen van de technische kenmerken van het wapen. Di bevordert de traceerbaarheid van de wapens niet, en de beeldvorming rond illegaal wapenbezit evenmin. Vandaar dat ik onderzoek of deze registratie op korte termijn kan worden verbeterd.