Mondelinge vraag:

Geachte Heer Minister,

Zowel bij het Brusselse parket als in verschillende vredegerechten in Vlaanderen worden al enkele jaren de ramen niet meer gepoetst.

Medewerkers moeten zelf de ramen kuisen, want anders kunnen ze bijna niets meer zien. De laatste poetsbeurt dateert van minstens twee jaar geleden. Het bedrijf dat normaal alles proper maakt komt al een tijdje niet meer langs.

Blijkbaar is er in de huidige budgettaire context geen ruimte voor de uitbesteding van specifieke taken als ramen poetsen. Noodzakelijk voorzieningen op het vlak van veiligheid en nutsvoorziening krijgen voorrang.

Mijnheer de minister bij deze mijn vragen:

  • Is het probleem ondertussen opgelost? Zo ja, welke maatregelen hebt u genomen? Zo neen, bent u van plan om maatregelen te nemen?

  • Zijn er gelijkaardige problemen in het Brusselse parket of in andere vredegerechten in Vlaanderen?

Antwoord minister Geens

Mijnheer de voorzitter, mevrouw Lambrecht, er zijn te weinig budgettaire werkingsmiddelen om alle vragen op te volgen. Er moeten dan ook keuzes worden gemaakt waarbij prioriteit wordt gegeven, onder andere aan de door u aangehaalde voorbeelden. Het gevolg is dat sommige onderhoudscontracten niet meer kunnen worden vernieuwd. De bevoegde diensten in de FOD trachten er in de eerste plaats voor te kiezen om de contracten waarvan de impact het minst problematisch is niet meer te vernieuwen zoals het poetsen van de ramen. Er is geen verschil tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De FOD Justitie is een federale dienst die zijn middelen beheert over het hele land. Deze situatie is dus algemeen en beperkt zich niet tot een bepaalde regio.