Mondelinge vraag:

Mijnheer de minister, 

Vanuit de federale politie wordt reeds geruime tijd steun verleend in de strijd tegen illegale transmigratie op het grondgebied van Zeebrugge. Het veiligheidsfenomeen zit trouwens vervat in het Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019.

Deze ruiters zijn een meerwaarde voor Zeebrugge. Vaak zijn het de ruiters die transmigranten het eerst vatten in de moeilijk toegankelijke schuilplaatsen, waarna politiepersoneel van de PZ Brugge ter plaatse komt.

Totnogtoe werden de diensten uitgevoerd als ééndaagse diensten, dit wil zeggen dat de federale ruiters vertrokken vanuit Brussel en na hun dienst terugkeerden naar Brussel, met enorme lange werkdagen als gevolg. Voortaan zouden de ruiters ter plaatse ter beschikking worden gesteld voor een periode gaande van een week tot een maand. Naar verluidt zouden de hiermee gepaard gaande stallingskosten van de paarden door de federale politie worden doorgerekend aan de lokale politie Brugge.

Dat politiezones voortaan moeten meebetalen wanneer zij de inzet van politiepaarden op hun grondgebied willen is echter flagrant in strijd met wat bij de politiehervorming werd afgesproken: zuiver operationele steun met gespecialiseerde middelen (ruiters en paarden vallen daar onder) zou nooit aangerekend worden aan de politiezones. Het beginsel van “specialiteit en subsidiariteit” betekende dat de federale politie eigen taken heeft waarvoor zij ook over de nodige begrotingsmiddelen moet beschikken.

Bovenop het schrijnend personeelstekort bij de scheepvaartpolitie in Zeebrugge is dit opnieuw een voorbeeld van hoe de behandelingskost van een internationaal vraagstuk als de illegale transmigratie en dus de federale begrotingstekorten afgewenteld worden op het lokale niveau.

Vandaar mijn vragen:

 1. Klopt het dat de stallingskosten van de paarden van de ruiters van de federale politie die in Zeebrugge worden ingezet in de strijd tegen de illegale transmigratie door de federale politie zullen worden doorgerekend aan de lokale politie Brugge?

2. Zo ja, hoe valt dit te rijmen met de basisafspraken gemaakt ten tijde van de politiehervorming?

Antwoord minister Jambon:

De directie Openbare Veiligheid van de federale politie DAS levert meestal op vraag van de lokale politiezones toezichtdiensten te paard in het kader van de aanpak van alle mogelijke veiligheidsfenomenen en dat over het hele grondgebied.

Die opdracht vormt voor DAS na het voorzien in de brede middelen voor de prioritaire taken zoals het beheer van de publieke ruimten naar aanleiding van bijvoorbeeld betogingen, voetbalwedstrijden en grote festivals, een secundaire taak. De opdracht op basis van de restcapaciteit wordt gratis uitgevoerd.

Bepaalde politiezones wensen meer brede steun te krijgen. Zij kunnen daarvoor een protocol ondertekenen met de federale politie, waarbij ze de personeelskosten voor hun rekening nemen volgens de door de GPI39 bepaalde procedure. Momenteel hebben vier zones een gelijkaardig protocol gesloten.

Bij de analyse van de aanvragen wordt soms getracht om de geplande diensten te combineren om de verplaatsingskosten te beperken door van verschillende diensten een meerdaagse opdracht te maken. Als DAS dat eenzijdig beslist, draagt ze daarvoor zelf de kosten. Als een bepaalde klant zonder een protocol te sluiten, meer steun nodig heeft dan de residuaire capaciteit, dan wordt er pragmatisch naar een oplossing gezocht.

Wat de brede steun aan de kust voor het klassieke zomertoezicht betreft, betaalt DAS jaarlijks zelf voor de stalling van de paarden. Wat specifieke steun betreft voor de transmigratieproblematiek, heeft DAS, in afwachting van de toelating om die kosten te laten dragen door de interdepartementale provisie migratie, de stallingskosten betaald voor het jaar 2016. Voor het jaar 2017 heeft de politiezone Westkust daarvoor een budget vrijgemaakt voor de steun op haar grondgebied. Wat de politiezone Brugge betreft, werd de vraag naar bereden steun niet verlengd.

Ik ga nu concreet in op uw twee vragen. Als er een vraag komt voor dagelijkse steun vanwege de politiezone Brugge, zal DAS zoals altijd proberen te zorgen voor een pragmatische oplossing.

Ten tweede, de stallingskosten laten betalen door de zone doet geen afbreuk aan het principe dat de steun van de federale politie gratis wordt geleverd. Er worden immers geen kosten aangerekend voor de prestaties en de federale politie wordt hiervoor niet betaald. Het gaat alleen om de prestaties van derden, namelijk de stalling van de paarden, en waarvoor het de zone altijd vrij staat om andere lokale afspraken te maken, bijvoorbeeld met eigen stadsdiensten of militaire terreinen in de buurt.