Eerste mondelinge vraag

Mijnheer de minister,

De afgelopen dagen las ik in de krant dat er enkele incidenten zijn geweest bij het Veiligheidskorps.
  Als eerste kon er door problemen bij het Veiligheidskorps in het Justitiepaleis een gevangene zijn eigen zitting niet bijwonen. De man werd overgebracht uit de gevangenis van Nijvel door het veiligheidskorps van Nijvel.  Zij zetten hem echter af tot in het cellencomplex van het justitiepaleis en niet verder. Volgens hen was hem overbrengen naar de zittingszaal een taak voor het Veiligheidskorps van Brussel, maar die waren naar eigen zeggen onderbemand. Men vond er dan maar niets beter op dan de gevangene terug over te brengen naar Nijvel zonder daar iemand van op de hoogte te brengen.

Bij een ander incident kon een zitting niet ordelijk verlopen doordat het Veiligheidskorps van het Brusselse justitiepaleis vroegtijdig de zitting heeft verlaten omwille van stiptheidsacties zonder te wachten op vervanging door de federale politie.

Het Parket-Generaal is misnoegd over de gang van zaken en blijkbaar wordt al een aantal jaar het verloop van zittingen ernstig verstoord door de gebrekkige werking van het Veiligheidskorps van de FOD Justitie.

Mijn vragen:

  • Op welke wijze kunnen volgens de minister dergelijke problemen in de toekomst vermeden worden?

  • Wat is de stand van zaken betreffende de oprichting van de nieuwe ‘Directie Bewaking en Bescherming’ waarin het veiligheidskorps op termijn geïncorporeerd zal worden?

Tweede mondelinge vraag

Mijnheer de minister,

U zal allicht begrijpen dat ik in opvolging van mijn vorige vraag over de werking van het veiligheidskorps, terugkom op de actie van afgelopen donderdag waarbij het overgrote deel van het Brusselse veiligheidskorps zich ziek meldde. Hierdoor werd de dagdienst ontregeld en stuurde tot frustratie van magistraat Michel de Grève de start van een assisenproces in de war.

Blijkbaar zijn de acties van deze week een gevolg van twee bekommernissen, die blijkbaar dermate zwaar wegen dat het personeel zelfs de ordewoorden van hun vakbonden naast zich neer leggen.
 Het betreft enerzijds een prangend personeelstekort, maar anderzijds en bovenal een diepe onvrede over de onduidelijkheid omtrent hun (toekomstig) personeelsstatuut. Meer bepaald zouden zij minder gaan verdienen en zouden de promotiekansen ingeperkt worden.

Mijn vragen:

  • overweegt de minister om zoals bij een vorige actie om een private bewakingsmaatschappij in te schakelen om de normale werking van het Brussels gerecht te garanderen?
  • Wat is de stand van zaken van de onderhandelingen met de vakbonden over dat toekomstig statuut en wat is de houding van de minister daarin?

Antwoord Minister Geens

Mijnheer de voorzitter, mevrouw Lambrecht, mevrouw Van Vaerenbergh, op dit moment lopen er eenentwintig nieuwe personeelsleden van het Veiligheidskorps stage in Brussel. Van hen zullen er tien in Brussel blijven. Dat komt reeds ten dele tegemoet aan het personeelstekort dat was gesignaleerd.

De besprekingen over de overheveling van het personeel van het Veiligheidskorps naar de nieuwe directie Bewaking en Bescherming bij de federale politie worden eveneens voortgezet. Ik kan alleen maar hopen dat de transparantie waarin die besprekingen plaatsvinden het huidige personeel zal aanzetten tot de normale herneming van het werk zodat die besprekingen verder in een serene sfeer kunnen verlopen.

 De federale politie heeft reeds heel wat voorbereidend werk geleverd. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de besprekingen met de vakbonden van de wettelijke tekst omtrent de oprichting van de dienst en de reglementaire teksten, waarmee een aantal modaliteiten wordt vastgelegd, zoals de creatie van nieuwe graden en de overheveling van de personeelsleden van de BIAC-luchthavenbewaking en de militairen voor de bewaking van de nucleaire sites.

De bespreking van de reglementaire tekst die ervoor moet zorgen dat het personeel van het Veiligheidskorps wordt overgeheveld naar de nieuwe dienst, is nog niet opgestart, maar in de rand van de bespreking van de reglementaire tekst waarmee de nieuwe graden worden opgericht, zijn er natuurlijk reeds enkele principes op tafel gelegd. Het personeelslid behoudt het recht op zijn huidige weddeschaal als die gunstiger is dan de nieuwe waarin hij of zij geïntegreerd wordt. Er worden garanties geboden aan wie geslaagd is voor een loopbaanexamen. Er wordt een loopbaanevolutie in het vooruitzicht gesteld, wat tot nu toe niet bestaat. Er worden garanties gegeven inzake het kunnen behouden van de huidige standplaats, de huidige taken en de huidige arbeidstijdenregeling. Er worden garanties gegeven inzake de reeds opgebouwde pensioenrechten. Er is een schriftelijk engagement om de overuren uit te betalen die voor de overheveling niet kunnen worden opgenomen.

Het is dan ook betreurenswaardig dat er nog steeds actie wordt gevoerd, net op een moment dat reeds aan een aantal eisen werd voldaan, zoals de opname van een specificiteittoelage in de wedde, net zoals voor de collega’s van het bewakingspersoneel van de gevangenissen voor wie dat reeds het geval was vanaf 1 januari 2005, de bijkomende aanwervingen in het kader van de strijd tegen terrorisme, 51 bevorderingen door verandering in graad naar veiligheidsassistent, waarvan er 8 reeds sedert 2011 geslaagd waren, en 29 baremieke verhogingen binnen de graag van veiligheidsassistent en hoofdveiligheidsassistent.

Met de vakbonden werden er reeds akkoorden gesloten, maar enkele agenten beslisten om verder actie te voeren door hun werkzaamheden te beperken tot 7 uur en 36 minuten per dag. In de gevallen waarin dat neerkomt op het negeren van een bevel, wordt er opgetreden door de administratieve hiërarchie.

Met de overheveling naar het nieuw korps bij de federale politie zal het personeel onder het politiestatuut vallen en zal men onder eenheid van commando komen, wat totnogtoe niet het geval is. Zodoende wordt de rechtsgang steeds gegarandeerd.

Er werd op één moment even een beroep gedaan op de private bewakingsfirma die gelast is met de beveiliging van de hoofdingang van het Justitiepaleis om de juryleden voor een assisenzaak binnen te laten. Het is niet te bedoeling om systematisch op die firma een beroep te moeten doen.

Het Veiligheidskorps telt momenteel 427 personeelsleden, tewerkgesteld in 28 eenheden, verspreid over het grondgebied. In het jaar 2016 waren er 25 personeelsleden langdurig ziek, gespreid over de helft van de eenheden.

Ik wil van de gelegenheid ook gebruikmaken om de federale politie te bedanken voor de inspanningen die ze levert om positief te antwoorden op onze vragen om bijstand op momenten dat het nodig is om de rechtsgang te garanderen.