Met het evenement ‘Heet van de naald’ werd op donderdag 12 januari 2017 in het Pand, het 20-jarig bestaan van het Medisch Sociaal Opvangcentrum gevierd, samen met minister Jo Vandeurzen, schepen Resul Tapmaz en alle partners uit de gezondheids- en welzijnssector. 

Sinds 1997 zet het Medisch Sociaal Opvangcentrum Gent zich elke dag met hart en ziel in voor een laagdrempelige drughulpverlening in en rond Gent. Al twintig jaar biedt het MSOC een multidisciplinair ambulant aanbod aan mensen met een ernstige afhankelijkheidsproblematiek van illegale middelen. Vanuit een schadebeperkende en cliëntgerichte aanpak wordt er samen met de gebruiker gericht gewerkt naar het beperken of stoppen van de schadelijke gevolgen van het druggebruik.

'Elk van de 700 cliënten van het MSOC krijgt de kans om in een niet-stigmatiserende context vooruitgang te boeken op eigen tempo. Zo slagen we er in om de meest gemarginaliseerde druggebruikers te bereiken. Ook zij die heel moeilijk in contact komen met de reguliere drughulpverlening'  zegt Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport. 'Wat het MSOC de laatste 20 jaar heeft betekend voor kwetsbare Gentenaars en het algemeen welzijn in Gent, is niet te onderschatten.’

Het waren Jan Van Bouchaute, Frank Van Massenhove, de inmiddels overleden huisarts Dr. Blondeel, Brice De Ruyver en oud-burgemeester Frank Beke die 20 jaar geleden aan de wieg van het MSOC stonden. Een publicatie van Tom Balthazar, Brice De Ruyver en Jan Van Boechaute lag aan de basis van het engagement van de Stad Gent voor de oprichting van het centrum. Het was pionierswerk, zeker de eerste jaren werd gewerkt in een moeilijk en onzeker klimaat. Het voorschrijven van methadon was allerminst een evidentie.

Unieke aanpak stelt de cliënt centraal 

Vandaag is het centrum uitgegroeid tot een hecht, multidisciplinair team van 26 mensen. Naast het bestrijden van verslaving, behandelt Het MSOC ook diverse medische en psychiatrische problematieken en problemen in andere levensdomeinen. De levenskwaliteit van de cliënt en zijn of haar omgeving staat centraal.

Ongeveer 1/3  van de cliënten is gestabiliseerd en slaagt erin de verslaving onder controle te krijgen. 1/3 is niet-gestabiliseerd en moet intens opgevolgd worden, een ander derde slaagt er niet in de verslaving onder controle te krijgen.

'We moeten erkennen dat een deel van de problematische druggebruikers niet klaar is voor herstel. Om de meest kwetsbaren niet te lossen, is het cruciaal dat we een laagdrempelig, schadebeperkend aanbod blijven voorzien’ zegt Resul Tapmaz. ‘De aanpak van het MSOC is uniek in Oost-Vlaanderen. Een directe link met de stadsorganisatie is de beste garantie is om deze maatschappelijk belangrijke ondersteuning ook in de toekomst te blijven verzekeren.’

Feestjaar 2017

Verder in dit feestelijk jaar staat de 'Week van de cliënt' gepland in maart, eind april worden apothekers uitgenodigd voor een nocturne in het MSOC en eind oktober volgt een congres met internationale experten over substitutietherapie voor opiaatafhankelijken en schadebeperking.

Prioriteiten voor de toekomst

Het MSOC hervormt de komende jaren verder om als grootstedelijk (revalidatie)centrum verslavingszorg beter in te passen binnen het nieuwe beleidskader van zowel de Vlaamse overheid als dat van het nieuwe stedelijke departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid. Het MSOC Gent wil de komende jaren inzetten op nauwere samenwerking met de geestelijke gezondheidszorg en de toon zetten met innoverende methodes, uitgaand van de krachten en sterktes in mensen.

Ook in de toekomst wil het centrum een toonaangevende rol te blijven spelen binnen de drughulpverlening. Belangrijke elementen daarin zijn onder meer de uitwerking van de psychosociale pijler van het centrum en het versterken van de outreachende functie om dichter bij de cliënt in de wijken aanwezig te zijn.

 Daarnaast wil het MSOC meer samenwerking realiseren met huisartsen, zoals vandaag op grote schaal met de apotheken wordt samengewerkt. Ook inzetten op expertise-uitwisseling met de Hogescholen en de Universiteit Gent is een belangrijke doelstelling. In 2017 wordt door de UGent de haalbaarheid en mogelijkheid van een gebruiksruimte onderzocht in nauwe samenwerking met het MSOC.