sp.a pikt het niet dat minister Muyters het Rubiconfonds op droog zaad zet, het fonds waarmee lokale besturen hun inwoners kunnen beschermen tegen overstromingen. Zelfs de beloofde subsidies voor lopende preventiewerken zullen in 2010 niet worden uitbetaald. "Terwijl de hele wereld de mond vol heeft van een adaptatiebeleid om ons te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering, draait Muyters de klok in Vlaanderen terug", zegt Michèle Hostekint.

Het Rubiconfonds werd opgericht na de grote overstromingen van 2002. Gemeenten of provincies die hun grondgebied willen beschermen tegen wateroverlast, bijvoorbeeld door de aanleg van overstromingsgebieden of waterkeringen, kunnen voor de helft van de financiering  terecht bij het fonds. De preventie tegen overstromingen is tegelijk een eerste aanzet tot een beleid van klimaatadaptatie: naast het beheersen van de broeikasgasuitstoot moeten we ons ook beginnen voorbereiden op de gevolgen van de klimaatopwarming. Waterbeheersing is daar een cruciaal element van. Zo zei KUL-professor Patrick Willems onlangs: "Om het hoofd te kunnen bieden aan de grotere extreme regenbuien zullen gemiddeld in Vlaanderen 20% tot 30% bijkomende buffervoorzieningen moeten gebouwd worden. Indien niets gedaan wordt, zullen rioleringen en bijhorende bergings- en infiltratievoorzieningen gemiddeld 2 maal zo vaak overlopen".

Het Rubiconfonds is dus pure noodzaak. In 2007, 2008 en 2009 kreeg het fonds telkens een dotatie van 2,5 miljoen euro. Op basis daarvan werden al subsidies toegezegd aan 21 concrete projecten voor een totaalbedrag van 4,9 miljoen euro. Voor het begrotingsjaar 2009 zijn nog eens 7 belangrijke projecten in de running. De uitbetaling van de subsidies gebeurt pas als de werken een eind opgeschoten zijn, en daar kunnen de gemeenten en provincies nu naar fluiten. De uitbetalingskredieten nodig voor het uitbetalen van eerder aangegane engagementen*, werden in de begroting immers op nul gezet. De in het verleden al toegezegde middelen kunnen dus niet uitbetaald worden. Van de 4,9 miljoen toegezegde subsidies is er op dit moment echter nog maar 280.000 euro uitbetaald aan de gemeenten en provincies. De overige 4,6 miljoen zullen ze zelf moeten ophoesten. Maar dat is niet alles. Er worden in de begroting ook geen vastleggingskredieten ingeschreven, waardoor ook geen nieuwe projecten kunnen opgestart worden.

"Het stopzetten van het Rubiconfonds zal ontegensprekelijk leiden tot extra overstromingen in West-Vlaanderen", zegt Michèle Hostekint. "Zo komen de projecten in Izegem en Poperinge, Proven en Watou waarvoor een toezegging was gedaan, nu in het gedrang. Dit terwijl het overstromingsrisico met de klimaatopwarming alleen maar toeneemt. Het nut en noodzaak van het Rubiconfonds wordt dan ook door niemand ontkend. Integendeel. Het nieuw decreet op de ruimtelijke ordening dat op het einde van de vorige legislatuur met een ruime meerderheid door het Vlaams parlement werd gestemd, voorziet juist in extra inkomsten voor het fonds. Volgens het nieuwe decreet zullen de planbaten van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen die nieuwe bedrijventerreinen bestemmen naar het Rubiconfonds vloeien. Maar door het schrappen van de uitbetalings- en vastleggingskredieten kan dat geld niet worden uitgegeven".

Hostekint betreurt de beslissing van Muyters. "Op een moment dat iedereen zegt  dat we ons moet wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering, draait Muyters de klok in Vlaanderen terug. Het is belangrijk om ruimte te voorzien voor water en rekening te houden met het toenemende risico op overstromingen. Alleen door een vooruitziend beleid kunnen we vermijden dat onze woningen en bedrijven onder water komen te staan. Gemeentebesturen die hier een voortrekkersrol in willen spelen, krijgen nu het deksel op de neus. Een krachtig klimaatbeleid is voor sp.a een topprioriteit. We verwachten van onze partners in de Vlaamse regering hetzelfde".