Onlangs riep Voka-Kamer van Koophandel Mechelen samen met Unizo regio Antwerpen-Mechelen op tot een "Mechelen in actie"-plan om de economische crisis het hoofd te bieden.

Daarbij vroegen ze de lokale besturen om meer investeringen in mobiliteit en de creatie van bijkomende industrieterreinen, niet alleen voor kantoren maar ook voor kmo’s. RESOC-  voorzitter en Mechelse schepen van Werk & Economie Caroline Gennez reageert met haar beleidsprioriteiten voor 2010. “Zowel de regio als de stad Mechelen hebben de ambitie om verder uit te groeien tot een economische toplocatie in Vlaanderen. Ook in tijden van crisis willen we het gunstig ondernemersklimaat behouden en verder ontwikkelen door het beter afstemmen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, het optimaliseren van de beschikbare bedrijfsruimtes, het verbeteren van hun bereikbaarheid en de mobiliteit van de hele regio, het inzetten op het aantrekken van creatieve en innovatieve ondernemingen en het zoeken naar oplossingen voor zonevreemde bedrijven”, verklaart Caroline Gennez (sp.a).

Het Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité Mechelen (RESOC) bestaande uit werkgevers- en werknemersorganisaties en de 14 lokale besturen uit onze regio, zal in 2010 ondermeer focussen op mobiliteit met aandacht voor woon-werkverkeer. “Er komt een regionaal mobiliteitsnetwerk aangezien er behoefte is aan structureel overleg tussen de verschillende actoren. RESOC Mechelen heeft ook het initiatief genomen om de doortrekking van de R6 voor te bereiden, wat zal leiden tot een betere bereikbaarheid van onze regio. Het is tevens onze ambitie om in samenspraak met alle leden van RESOC - dus ook de lokale besturen - een drietal prioritaire infrastructurele knelpunten en een drietal prioritaire missing links inzake openbaar vervoer te benoemen, en te ijveren voor de aanpak ervan.”, zegt Caroline Gennez, voorzitter van RESOC Mechelen.

Wat ‘ruimte om te ondernemen’ betreft, wil RESOC Mechelen een bijdrage leveren tot de realisatie van voldoende kwalitatieve ruimte om te ondernemen en te werken in de regio.  “Binnen RESOC hebben we recent een eerste oefening ter identificatie van potentiële ruimte voor bedrijvigheid afgerond. Deze worden verder door de POM Antwerpen onderzocht op hun ontwikkelbaarheid. De volgende stap bestaat erin om met deze informatie naar de relevante lokale besturen te stappen. RESOC Mechelen gaat in de nabije toekomst tevens een rondje langs de gemeentebesturen organiseren om ze te wijzen op de voorziene versoepelingen omtrent de ontwikkeling van kmo-zones en de herbestemmingmogelijkheden van verlaten industriële panden. Tenslotte zullen we de aanwezige knelpunten en behoeften inzake ruimte om te ondernemen in kaart brengen.”, aldus RESOC voorzitter Caroline Gennez.

Ook het Mechelse stadsbestuur werkt ijverig aan een economisch plan. Vorig jaar besliste het om een economische visie uit te werken die het kader moet vormen voor toekomstige beleidsbeslissingen. Het stadsbestuur toetste het voorlopige eindrapport over de economische visie af aan de Mechelse bedrijven. Het rapport wordt momenteel gefinaliseerd en dra voorgesteld. “Mechelen heeft heel wat troeven zoals de centrale locatie en de relatief goedkope vastgoedprijzen. Vooral de commerciële dienstensector en logistieke activiteiten worden hierdoor aangetrokken. Toch is uit deze studie gebleken dat heel wat zaken vatbaar zijn voor verbetering. Vooral op het vlak mobiliteit, van het voeren van een meer gekaderd proactief economisch beleid, een meer offensieve communicatiestrategie en een specifieke ruimtelijke planning voor bedrijven kan de stad nog verschillende speerpunten uitwerken. Deze vormen dan ook de prioriteiten voor het economisch beleid van de stad”, aldus schepen van Werk & Economie Caroline Gennez.

Het stadsbestuur wil een economisch klimaat creëren dat de mogelijkheid biedt om risico's te nemen, nieuwe methodes uit te testen en te experimenteren. Daarom zal er op de voormalige OVAM-site dit jaar gestart worden met de realisatie van een Media & Ondernemerschapscentrum (MOC) waar creatieve en ondernemende disciplines zullen samenkomen. “Wij hebben hiervoor anderhalf miljoen euro budget. Het wordt geen alledaags bedrijvencentrum. We willen een vooruitstrevend project realiseren waar zowel startende creatieve ondernemingen als innovatieve labo’s en spin-offs van bestaande ondernemingen met een focus op vooral de mediasector hun plek vinden en mekaar kunnen kruisbestuiven”, zegt Caroline Gennez.

Een andere doelstelling is het beter informeren van de aanwezige bedrijven en het promoten van de Mechelse economische regio om nieuwe bedrijven aan te trekken. “Ondernemingen verwachten dat ze voor alle soorten dienstverlening op één plaats terechtkunnen. Daarom komt er één onthaal- en infoloket waar zij alle mogelijke informatie van de milieudienst, bouwdienst, dienst economie, dienst ruimtelijke planning en mobiliteit vinden. Daarnaast wordt er het komende jaar gewerkt aan een bedrijvendatabank waar ondernemers zelf hun gegevens kunnen updaten en meteen ook toegang krijgen tot een elektronisch loket. Tenslotte willen we samen met alle mogelijke partners als VOKA onze regio als economische toplocatie op nationale en internationale fora beter promoten om nieuwe bedrijven aan te trekken”, legt Caroline Gennez uit.

De stad wil daarnaast een actieve rol spelen bij de optimale invulling van bedrijventerreinen. Er moet rekening worden gehouden met de beperkte mogelijkheden in de stad en daarom is een efficiënt en duurzaam ruimtegebruik noodzakelijk. Zo werd eind vorig jaar bijvoorbeeld een akkoord gesloten met logistiek dienstverlener Schenker om er 3ha onbenutte industriegrond achter de Blokhuisstraat te ontwikkelen. “Het creëren van een online immodatabank waarin wordt bijgehouden welke panden te koop en te huur worden aangeboden, zal bedrijven helpen bij het zoeken naar een geschikte vestigingsplaats. Waar mogelijk worden er nieuwe industrieterreinen aangesneden zoals op Stuivenberg. Bij de ontwikkeling van het bedrijvenpark Ragheno willen we ook ruimte voorbehouden voor kmo’s en hoogwaardige logistieke bedrijven. Bovendien starten we in 2010 het RUP zonevreemde bedrijven op, waardoor in vele gevallen de zonevreemdheid zal kunnen opgeheven worden en we een aantal bedrijven de nodige rechtszekerheid voor de toekomst verschaffen. We hopen dan ook dat tegen het einde van deze legislatuur onze bestaande industrieterreinen volledig opgevuld zijn. Indien de Carrefour bij zijn plan blijft om haar vestiging in Mechelen-Noord te sluiten moeten we onmiddellijk van start gaan met het maken van een masterplan om op deze site een nieuwe bedrijvigheid mogelijk te maken, met maximale tewerkstellingskansen voor de huidige werknemers die er hun job dreigen te verliezen. We zullen hier de hulp vragen aan de VDAB om deze reconversie tot een goed einde te brengen. Ten slotte zullen we ook verder blijven ijveren voor een betere mobiliteit van en naar de industrieterreinen”, aldus Caroline Gennez.

Om de goede bereikbaarheid van Mechelen ook in de toekomst te verzekeren, zal er nog meer worden ingezet op mobiliteit. De fietsmogelijkheden voor werknemers worden verbeterd dankzij een fietsuitleendienst en een investering van €150 000 in fietspaden rond bedrijventerreinen. Het stadsbestuur wil ook afspraken maken met De Lijn en de NMBS om te komen tot een betere afstemming van de dienstregelingen. Bij de uitvoering van infrastructuurwerken zal er een ‘minder hinder’-plan worden opgesteld om de overlast te beperken.

Ten slotte wil het stadsbestuur vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar afstemmen. Er is veel aandacht voor de tewerkstelling van specifieke doelgroepen zoals langdurig en/of laaggeschoolde werkzoekenden. “De sociale gevolgen van de crisis zullen nog lang voelbaar blijven. Daarom willen wij in het totaal €1,7 miljoen investeren in de uitbouw van de sociale economie. Er komt een Agentschap voor Sociale Economie als aanspreekpunt voor het hele werkveld. Een ander voorbeeld is het brugproject met vzw De Ploeg dat jongeren uit het deeltijds beroepsonderwijs de mogelijkheid biedt om tijdens het schooljaar werkervaring op te doen. Dankzij deze ambitieuze economische visie zal Mechelen bedrijven blijven aantrekken en bijgevolg meer werkgelegenheid creëren. Dat is de beste garantie op een mooie toekomst voor alle Mechelaars”, besluit schepen van Economie & Werk Caroline Gennez.