Maandag 26 september start in het Vlaams Parlement de bespreking van de aanpassing van het statuut van parlementairen, een thema dat al een aantal jaren druk besproken en voorbereid wordt. Ook uit de verschillende nota’s, opgemaakt in de formatieperiode na de federale verkiezingen in 2010, kwamen een aantal mogelijke pistes naar voren. We zetten de vijf belangrijkste voorstellen van sp.a voor u op een rijtje. Deze liggen in de lijn van de voorstellen uit de nota van Johan Vande Lanotte.

Het eerste voorstel betreft de aanvullende vergoedingen voor de speciale functies, de representatievergoedingen. Deze gelden voor heel wat functies in de parlementen, zoals de voorzitter, de ondervoorzitter, de fractievoorzitters of de bureauleden. sp.a stelt voor om deze extra vergoedingen te halveren, zoals momenteel reeds het geval is in het Brussels Parlement.

Ons tweede en derde voorstel handelt over de opzegvergoedingen. De opzegvergoeding voor wie vrijwillig opstapt om een andere job te beginnen willen we afschaffen. Bovendien willen we de opzegvergoedingen duidelijk plafonneren. Zelfs bij erg lange parlementaire carrières kan de opzegvergoeding niet meer dan anderhalf jaar loon bedragen.

Het vierde en vijfde voorstel hebben betrekking op de pensioenregeling. Momenteel heeft wie twintig jaar zetelt recht op een volledig pensioen. Dit pensioen kan opgenomen worden vanaf 55 jaar. We stellen voor om de opbouwrechten te halveren, van 3,75 procent per jaar naar 1,8 procent. Dit komt erop neer dat de benodigde carrièretijd voor een volledig pensioen verdubbelt, van twintig naar veertig jaar. Niet meer dan logisch. We kunnen namelijk niet verwachten dat, wanneer we aan de bevolking vragen een inspanning te leveren, parlementairen deze dans ontspringen. Omwille van die reden willen we de opnameleeftijd van het parlementair pensioen gelijk te stellen aan die voor ambtenaren.

Doel van deze voorstellen is om het parlementair statuut te normaliseren. We zijn er ons van bewust dat sommigen nog steeds zullen vinden dat parlementairen teveel verdienen, maar we willen streven naar een statuut met rechten die vergelijkbaar zijn met het professionele leven buiten het parlement. Onze voorstellen kunnen meteen ingevoerd worden, maar men moet er zich van bewust zijn dat men aan reeds opgebouwde rechten niet kan raken. Dat geldt bijvoorbeeld voor de opgebouwde pensioenrechten, maar wat de opzegvergoedingen betreft, kan het nieuwe systeem onmiddellijk beginnen gelden.