Waar is het plan met de actiezones van het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan Kortessem? Dat is de vraag die sp.a-gemeenteraadslid Ellen Hoebrechts stelde tijdens de voorbije gemeenteraad bij het definitief vaststellen van het geactualiseerd gemeentelijk structuurplan. Ten gevolge van de onleesbaarheid van het in dit dossier opgenomen plan besliste het schepencollege om dit plan van het GNOP gewoon uit het structuurplan te schrappen. Vermits er blijkbaar geen leesbaar exemplaar meer voorhanden is, doet dit de vraag rijzen of het gemeentebestuur überhaupt nog wel over een exemplaar van het natuurontwikkelingsplan Kortessem beschikt én of dit gemeentebestuur nog wel werk wil maken van natuurontwikkeling in Kortessem? Want na amper een paar minuutjes opzoekwerk had Sp.a wel een duidelijk zoneplan van het GNOP Kortessem…

In het informatief deel van het structuurplan staat het GNOP Kortessem duidelijk omschreven, met vermelding van de 9 voor Kortessem belangrijke zones. Wat is echter de waarde van deze vermelding als de juiste zone-afbakening niet gekend is en er in het richtinggevend en beslissend deel van het structuurplan geen rekening meer mee gehouden wordt?

De ongerustheid van sp.a blijkt na verder nazicht van het definitieve gemeentelijke structuurplan terecht te zijn… Natuur komt in dit gemeentelijk structuurplan nog amper aan bod… Mobiliteit, bedrijvigheid, wonen en landbouw krijgen alle nodige aandacht én initiatieven!  De onduidelijke uitwerking heeft voor gevolg dat de plannen van bijv. de gewenste agrarische structuur voor Kortessem in conflict staan met de gewenste natuurlijke structuur…

Het bindend deel vermeldt nog amper 2 “eventuele” engagementen, n.l. samen met de hogere overheid zoeken naar betere bescherming van de Mombeekvallei en het ondersteunen van de opmaak van eventuele beheersplannen…

Geen eigen initiatief… Als toekomstvisie voor natuurontwikkeling in Kortessem is dit voor sp.a te mager… De Kortessemse natuur verdient meer en beter!    

De Sp.a-standpunten zijn duidelijk:

- geen verspilling van open ruimte aan een omleidingsweg of eventuele kortsluiting tussen N20 en N76; het autoverkeer moet zich aanpassen aan Kortessem!

- rehabilitatie van milieuraad KALM als effectief inspraak- en brainstormorgaan;

- de enkele hoogstamboomgaarden die onze gemeente nog telt moeten in stand gehouden worden; ondersteuningsmaatregelen i.s.m. de Boomgaardenstichting!

- het bijkomend opofferen van open ruimte voor wonen, bedrijvigheid, recreatieve infrastructuur dient beperkt te worden tot het hoogst nodige en dit altijd op maat van de deelgemeente.

- er moet ter actualisatie van het GNOP uit 1995 een buitengebiedsgericht uitvoeringsplan Mombeekvallei opgemaakt worden om de natuurkwaliteiten veilig te stellen en te verbeteren, liefst i.s.m. landbouw, Natuurpunt en Limburgs Landschap. 

- recreatie in Kortessem is laagdynamisch en op maat van de kleinere deelkernen van Kortessem.

- beheer bermen en openbaar groen: onderzoeken hoe ecologie en verzorgd uitzicht kunnen samengaan! Wat we zelf doen doen we ongetwijfeld goed, maar kunnen we niet proberen samen te werken met aangelande eigenaars voor het onderhoud op basis van een toelagereglement?