Deze subsidie vormt een mooie aanvulling op de vele initiatieven die de stad reeds zelf of in samenwerking met anderen onderneemt voor de vergroening van de stad Kortrijk en voor de realisatie van nieuwe natuur. Met onder andere de natuurontwikkelingen op de Marionetten, site Ghellinck, Kortrijk Weide en het recent aangeplante Tinekesbos. Het dossier werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 13 maart.

“De aankoop van nieuwe terreinen is duur, zeker in Kortrijk.Door de krachten en de middelen van de natuurverenigingen en de stad te bundelen, kunnen we meer natuur realiseren dan elk apart,” stelt schepen van Leefmilieu en Klimaat Bert Herrewyn, “Er wordt een bedrag van 100.000 euro vrijgemaakt, dat is goed voor de realisatie van nieuwe natuurgebieden ter grootte van 6 tot 8 voetbalvelden.”

De stad Kortrijk richt de Natuurbank op om natuurverenigingen financieel bij te staan bij de verwervingen eerste inrichting van terreinen. Ook de Vlaamse overheid stelt hiervoor subsidies ter beschikking maar de grondprijzen in Kortrijk liggen significant hoger dan het maximale subsidiebedrag. Bepaalde terreinen komen ook niet in aanmerking voor Vlaamse subsidies, ondanks het feit dat ze een duidelijk lokaalbelang hebben. Dit zorgt ervoor dat de natuurverenigingen veel eigen middelen moeten investeren, wat niet altijd haalbaar is en waardoor belangrijkeopportuniteiten verloren gaan.

Van het saldo dat de natuurvereniging zelf dient te betalen, na het in mindering brengen van eventuele andere subsidies, zal de stad voortaan 2/3de terugbetalen. De vereniging staat dus zelf nog in voor 1/3de van het saldo. In het subsidiereglement zijn er maximale subsidiebedragen bepaald, gebaseerd op de prijzen in regio Kortrijk. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moeten de terreinen een onderdeel vormen van de groenstructuur van de stad en passen binnen de plannen van de stad of andere overheden voor een bepaald gebied.

Meer info: Bert Herrewyn, schepen van Leefmilieu en Jeugd, 0496 25 81 54