De gronden aan het beekdal van de Kleine Aa op Wildert hebben momenteel de bestemming woonuitbreidingsgebied.  Ze zijn echter gelegen in watergevoelig gebied. Daarom besliste het schepencollege om deze bij de Vlaamse regering aan te melden als Signaalgebied. Eens de Vlaamse regering het volledige gebied erkend heeft als signaalgebied zal de gemeente de procedure opstarten om de bestemming ervan te wijzigen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en langs de oevers van de Kleine Aa als natuurgebied. Dat zal gebeuren door de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).  Op die manier zullen deze gronden in de toekomst definitief gevrijwaard kunnen worden van bebouwing.

Een groot gedeelte van deze gronden achter de gemeenteschool WIGO worden binnenkort eigendom van de gemeente.

“Voor die weilanden (ruim 2 ha) besliste het college om door de dienst Studie Natuur en Milieu van het Antwerpse provinciebestuur een natuurinrichtingsplan te laten opmaken.  Daarbij zal bekeken worden hoe hier terug Kleine Landschapselementen zoals houtkanten en hagen kunnen worden aangeplant of bijkomende knotwilgen of –elzen, bloemrijke perceelranden worden ingezaaid en hoe de ecologische kwaliteit van de Kleine Aa en het valleigebied er kan verbeterd worden….  Op deze weilanden zal nadien terug natuurvriendelijke landbouw kunnen plaatsvinden.  Al deze maatregelen moeten uiteindelijk de biodiversiteit in dit gebied ten goede komen”, zegt Helmut Jaspers, schepen van leefmilieu (sp.a).

Dit gebied ligt vlak achter de gemeenteschool en kan dus ook educatief een bijzondere waarde krijgen. Bovendien loopt doorheen de betreffende weilanden het fietspad De Vondert, dat zowel als schoolfietsroute, maar ook toeristisch-recreatief druk gebruikt wordt.