Het stadsbestuur heeft de ambitie om Mechelen tegen 2020 te laten uitgroeien tot een economische toplocatie. Een nieuw visiedocument en strategisch plan vormen de basis voor het economische beleid tot 2020. “Na twee jaar intensief voorbereidend onderzoek hebben we nu het nieuwe beleid voorgesteld aan de bedrijven.

Zij hebben dit enthousiast onthaald. We hebben samen met hen een lange weg afgelegd om tot dit resultaat te komen, maar ik ben tevreden dat iedereen zich in dit plan kan terugvinden. Onze economische visie zal een dynamiek op gang brengen die nieuwe ondernemers uit binnen- en buitenland zal aantrekken. Belangrijkste punten zijn het scheppen van ruimte voor nieuwe bedrijven, het creëren van een gunstig ondernemersklimaat dankzij de uitbouw van een ‘one stop shop’ en het bereikbaar houden van Mechelen door te investeren in infrastructuur”, kondigt schepen van Economie en Werk Caroline Gennez (sp.a) aan.

Dit nieuw strategisch plan omvat toepasbare conclusies, een toekomstvisie en concrete doelstellingen die de basis vormen voor alle economische beleidsbeslissingen van de komende tien jaar. De volledige ontwikkeling van de strategie bestond uit verschillende fases en kwam tot stand in samenwerking met een gespecialiseerd bureau. “De methodologie werd gebaseerd op een Gap-analyse waarbij eerst de bestaande toestand werd onderzocht. Daarvoor hebben we alle betrokken actoren bevraagd om een volledig overzicht te krijgen. Daarna werd dit vergeleken met de gewenste situatie door benchmarking. We hebben ons daarbij gespiegeld aan succesvolle voorbeelden uit het buitenland. Zo werd uiteindelijk een gedragen visietekst opgesteld. Vervolgens werd een strategisch actieplan geformuleerd om deze visie in de praktijk te realiseren”, aldus schepen Caroline Gennez. Bij het opstellen van dit plan heeft het stadsbestuur bewust gekozen voor een participatieve aanpak. Mechelse bedrijven werden daarom betrokken bij het ontstaanstraject. “Dankzij deze inspraak ben ik er van overtuigd dat onze economische visie ook gedragen wordt door de bedrijven zelf. Dit is trouwens gebleken uit de positieve reacties bij de voorstelling. We hopen dan ook dat onze ondernemers zullen optreden als ambassadeurs van Mechelen. Een mooi voorbeeld daarvan is Mechelaar prof. em. Marcel De Meirleir: deze kranige tachtiger zet zich in om onze stad als economische toplocatie te promoten tijdens zijn studiereizen in China en het Midden-Oosten.”

Mechelen heeft heel wat troeven voor bedrijven en is dankzij haar centrale ligging een erg aantrekkelijke locatie voor ondernemers. Op het vlak van bedrijfsruimte biedt de stad met de uitbreiding van de Arsenaalsite nog perspectieven voor verdere groei. Caroline Gennez wijst er toch op dat er rekening moet worden gehouden met de beperkte mogelijkheden in de stad. “We kiezen daarom voor een optimaal en duurzaam ruimtegebruik zodat we nieuwe en bestaande bedrijven toch voldoende plaats kunnen geven. Het stadsbestuur wil ook zelf een actieve rol spelen bij het invullen van de beschikbare terreinen. We zijn momenteel bijvoorbeeld bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden op de site van Carrefour, zodat er na de sluiting zo snel mogelijk nieuwe werkgelegenheid kan worden gecreëerd”. Om de bereikbaarheid van Mechelen te kunnen garanderen, zijn verdere investeringen in infrastructuur nodig. De stad wil daarom actief de vooruitgang van dossiers opvolgen en eventueel voor een versnelde uitvoering zorgen. “Bij alle infrastructuurwerken zal een ‘minder hinder’-plan worden uitgewerkt. Het openbaar vervoer van en naar bedrijventerreinen moet frequenter en er is nood aan meer haltes. Daarnaast komen er ook betere fietspaden. Informatiecampagnes zullen Mechelse werknemers informeren over de bestaande vervoersalternatieven.” Opdat ondernemers met al hun vragen terecht kunnen op één plek, is het noodzakelijk dat alle betrokken diensten (milieudienst, bouwdienst, dienst economie, dienst ruimtelijke planning en mobiliteit) nauw samenwerken. “Er komt een ‘one stop shop’ voor bedrijven waar zij de nodige dienstoverschrijdende informatie vinden. Hiervoor zullen verschillende interne informatiesystemen aan elkaar worden gekoppeld”, besluit schepen van Economie en Werk Caroline Gennez.