"Gent is klaar voor de toekomst omdat wij ons altijd al als ‘goede huisvader’ gedragen hebben: vooruitziend, de vinger op de knip als het moet, maar vooral veel investeren om Gent nog beter te maken.”

Zo besloot fractievoorzitter Anne Schiettekatte haar duiding bij de voorliggende financiële dossiers. Met opnieuw een meerjarenplan in evenwicht, met ruimte voor 90 miljoen euro investeringen per jaar en met extra geld voor verschillende nieuwe en dringende maatschappelijke noden kon een meer dan tevreden en ietwat fiere sp.a fractieleider Burgemeester Termont en zijn ploeg feliciteren. Anne gaf  een goed overzicht van de belangrijkste voorstellen en benadrukte het belang van meerdere sociale initiatieven. De rode draad in het geheel was duidelijk. 

Lees hierna de volledige zienswijze  van de Gentse sp.a fractie: 

In het laatste jaar van deze legislatuur leggen we dus een strategisch en financieel meerjarenplan voor dat in evenwicht is tot en met 2021. Dat is een jaar verder dan in het vorige meerjarenplan, en waarin voor de komende jaren bovendien een investeringsvolume van maar liefst 90 miljoen euro netto per jaar voorzien is. Dat is 75 miljoen euro meer dan deze legislatuur. Ik denk – ik ben er zelfs van overtuigd - dat het de huidige coalitie van sp.a, Groen en Open VLD siert dat ze op die manier omspringt met de centen van de Gentenaars en dit tot een pak voorbij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen.En, net zoals de voorbije jaren, kunnen we nog extra geld vrijmaken voor een aantal nieuwe en dringende maatschappelijke noden.

Niet in het minst voor de strijd tegen leegstand, verkrotting en verwaarlozing; maar ook voor de controle op brandveiligheid van studentenkoten én voor een meer pro-actief milieutoezicht en een accurate opvolging van de nieuwe omgevingsvergunning. Hiervoor alleen al worden er 7 extra personeelsleden voorzien.En natuurlijk voor De Krook, die een bijzonder groot aantal bezoekers blijft trekken, zoals iedereen weet werd onlangs nog de kaap van de 1,1 miljoenste bezoeker overgeschreden. De Krook krijgt extra personeel, voor de balie en het Digitaal Talent punt; maar er komt ook een site-manager die zal instaan voor de communicatie en de programmatie van de Krook en het Wintercircus.

Maar ook voor andere zaken voorzien we extra personeel, zoals voor het groenonderhoud in onze stad bijvoorbeeld, waarvoor we een extra onderhoudsploeg voorzien. Ook de sociale middenveldorganisaties zoals vzw InGent en vzw Jong krijgen in dit laatste jaar van de legislatuur nog extra middelen om het bijzonder gewaardeerd werk dat ze verrichten te kunnen blijven uitvoeren. Anderzijds moeten we, omwille van de zoveelste maatregel van de hogere overheid die in het vel snijdt van de steden (nu gaat het bijvoorbeeld om de maatregel van Vlaanderen waarbij de startbanen uitdoven), moeten we eigen financiële middelen voorzien, om de gevolgen voor een deel te kunnen compenseren op het veld. Maar liefst 42 startbanen, die 100% gesubsidieerd werden door Vlaanderen, werden geschrapt.Een klein lichtpuntje is dat Vlaanderen een nieuwe oproep lanceerde voor de Lokale Diensten Economie, waardoor we in het Dienstenbedrijf van de Stad 10 zogenaamde ‘LDE-banen’ extra kunnen voorzien. Maar hiervoor moeten we wel als Stad ook 33% van hun loonkost zelf voorzien.Voor de 11 startbanen van de Dienst Kinderopvang die door Vlaanderen werden geschrapt, voorzien we de volledige financiering. We hopen echter dat minister Vandeurzen alsnog een deel van deze noodzakelijke banen voor de kinderopvang mee zal financieren. We hebben hiervoor een schrijven gericht aan de minister, maar wachten op zijn antwoord…En ten slotte: ook bij de ‘schoolspotters’ werden 3 van de 7 startbanen geschrapt. Ook voor het behoud van dié jobs voorzien we zélf de financiële middelen in ons meerjarenplan.We kunnen dan ook niet anders dan concluderen dat Vlaanderen weliswaar een  beperkt groeipad in de sociale economie creëert (waarbij er inderdaad banen voor de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt voorzien worden), maar dat ze het effect daarvan zelf ondergraaft, doordat Vlaanderen tewerkstellingsmaatregel na tewerkstellingsmaatregel schrapt. Ik denk hierbij onderandere aan WEP+, de startbanen waar ik het net over had, de hervorming van artikel 60, de afschaffing van de PWA en ‘doorstart’ naar wijkwerken, enzovoort.

Ook voor het OCMW voorzien we een extra dotatie voor 2019 gezien het stijgend aantal steuntrekkers als gevolg van beslissingen van de hogere overheden (zoals strengere werkloosheidsuitkeringen en snellere uitval) en van maatschappelijke fenomenen zoals de toenemende bevolking, meer éénoudergezinnen, enzovoort

Collega’s, ik zei het al: we blijven ook absoluut verder investeren in onze stad. Ook in dit meerjarenplan hebben we extra investeringsbudget voorzien voor tal van projecten. Ik som er slechts een aantal van op:-5,5 miljoen euro eigen middelen voor de (langverwachte) uitbreiding van het Design-museum, nu we hiervoor ook van Vlaanderen de noodzakelijke subsidies hebben toegezegd gekregen;-3,3 miljoen euro voor de 1ste fase van de heraanleg van het Citadelpark;-1,8 miljoen euro extra voor het ‘MICE-project’ waarbij de Floraliënhal en het ICC worden aangepakt;-ruim 6 miljoen euro voor de herontwikkeling van de site van het Dienstencentrum Gentbrugge, waar we een school, een loket voor de Dienst Burgerzaken, de Politie én de wijk-bibliotheek voorzien de komende jaren;-1,5 miljoen euro eigen middelen voor de dringende renovatie van het stadhuis, omdat de erfgoedsubsidies van Vlaanderen veel te lang op zich laten wachten (daar zal collega Matthys het nog over hebben);-En er is ook geld voor de renovatie van de keuken van onze gerenommeerde Hotelschool, voor een nieuw lokaal voor de scouts in Gentbrugge, voor het onderhoud van de wegen, enzovoort, enzovoort. 

Maar nog belangrijker : ook om de meest urgente noden inzake wonen aan te pakken, voorzien we in dit meerjarenplan een aantal concrete zaken. Zo werd recent de ‘Taskforce Wonen’ in het leven geroepen, die tot doel heeft om de komende maanden een aantal oplossingen aan te reiken en werden de werkingsmiddelen voor ‘Huur in Gent’ opgetrokken. Daarnaast wordt er 10 miljoen euro extra kapitaal voorzien voor WoninGent, om de brandveiligheid verder aan te pakken en voor het verhogen van de verhuurbaarheid van bestaande woningen, onder andere door het verduurzamen van woningen, en dat wil zeggen: zorgen voor woningen waarvan de kosten voor elektriciteit en gas niet de pan uit swingen. Maar : structurele maatregelen van Vlaanderen blijven meer dan ooit noodzakelijk, en dit niet alleen voor onze sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent.  Alle sociale huisvestingsmaatschappijen moeten immers opereren binnen een strikt wettelijk Vlaams kader, waarbij onder andere bepaald wordt welke huishuur er kan aangerekend worden aan bewoners. Maar doordat er zó veel mensen met een laag inkomen huren (veelal een vervangingsinkomen) wordt er zelden de basishuur aangerekend. Dat betekent dat we zorgen voor de juiste doelgroep (zijnde: de meest kwetsbare mensen), maar dat betekent ook dat er telkens een verlies ontstaan doordat het verschil tussen de huur die zou moéten aangerekend worden (om financieel gezond te blijven) en de huur die in werkelijkheid ontvangen wordt, groot is, en te vaak voorkomt. Dit is onhoudbaar, ook voor de andere sociale huisvestingsmaatschappijen. Ik roep dan ook alle democratische fracties op om op Vlaams niveau mee aan de kar te trekken. 

Tenslotte wil ik ook opmerken dat deze coalitie de nodige budgetten voorziet voor de voorbereiding van de Lage Emissie Zone, voor een mobiliteits-coördinatiecentrum om de bereikbaarheid van de zuidrand van Gent te waarborgen, en voor PUUR Gent om de handel en horeca van de binnenstad te promoten in de randgemeenten.

Er zijn nog tal van zaken die vervat zitten in dit laatste meerjarenplan van deze legislatuur, maar ik bespaar u de volledige opsomming hiervan. Wel is duidelijk dat deze meerderheid de voorbije jaren anticipeerde - en dat blijft doen - op de maatschappelijke noden van een groeiende stad, zowel qua inwoners en studenten, maar ook qua bezoekers; wat positief is. Zo stijgen de inkomsten bijvoorbeeld door het snel toegenomen aantal overnachtingen. Al blijven we er bij dat Gent verstandig moet groeien, als het op toerisme aankomt. We zijn, ook wat dat betreft, goed bezig – getuige ook de appreciatie door de Gentenaar van het toeristisch beleid, zoals onlangs bleek uit een enquête in Vlaanderen.VOKA schudde vorige maand nog eens aan de boom in een open brief aan het stadsbestuur, maar ook wat dat betreft kunnen we iedereen geruststellen.Ten eerste: alles wat ik net heb gezegd, bewijst dat de huidige meerderheid én moedige beslissingen neemt én anticipeert op maatschappelijke noden.Ten tweede (en ik parafraseer even onze kopman Rudy Coddens die meteen ook antwoordde op de brief van VOKA) : wij wéten dat je een sociale progressieve stad alleen kan bouwen op de stevige fundamenten van bloeiend ondernemerschap. Gent als sociale, ondernemende en innovatieve stad verder laten groeien, dat moeten we vooral samen blijven doen. We moeten samen volop inzetten op duurzame mobiliteit. Op klimaatneutraliteit en gezondheid. Op de verdere ontwikkeling van de haven. Op Gent als studentenstad. En wij zijn er van overtuigd : op al die gebieden kunnen we, op een creatieve manier, bijkomend ondernemerschap en extra jobs creëren.

Collega’s, de voorbije jaren was het meerjarenplan telkens in evenwicht. Het meerjarenplan dat nu voorligt, van Budget Opmaak 2018, heeft niet alleen een positieve autofinancieringsmarge in 2019, 2020 én 2021, maar ook de schuldratio blijft binnen de afgesproken norm van 80% en dit toont dat de schulden in verhouding zijn tot de jaarlijkse ontvangsten.Collega’s, Gent is klaar voor de toekomst omdat wij ons altijd al als de spreekwoordelijke ‘goede huisvader’ hebben gedragen : vooruitziend, de vinger op de knip als het moet, maar vooral veel investeren om Gent nog beter te maken.Tenslotte wil ik dan ook de burgemeester, de schepen van Financiën en zijn collega-schepenen, de financieel beheerder, het management-team en alle medewerkers die hieraan hebben meegewerkt, in naam van de SP.a fractie bedanken en feliciteren. GR 18.12.201 - Anne Schiettekatte