Geachte mevrouw

Geachte heer

Graag informeren wij u over twee initiatieven die het fietsverkeer in de omgeving van de

Vossensteert/Bossuytlaan gevoelig kunnen verbeteren. Wij stellen u ook graag de nieuwe

wandelverbinding tussen de Vooruitgangstraat en de Lindelaan voor.

fietsvriendelijke maatregelen

Fietsen langs het traject Vossensteert – Bossuytlaan blijkt niet altijd veilig te zijn. Om het

voor de fietsers, vooral ook voor de schoolgaande jeugd, veiliger te maken, werd naar

alternatieven gezocht, vermits aanpassingen aan beide straten zelf erg moeilijk zijn (een

volledige heraanleg met verlies aan parkeercapaciteit is geen optie).

Deze alternatieven zijn:

 voorstel 1: aanleg fietspad door het natuurgebied ‘Gemeneweidebeek’

De bestaande graspaden tussen de Lindelaan, de Zomerstraat, de Vossensteert en

het eindpunt van de Zuiderakker worden omgevormd tot een verhard pad in beton

om het fietscomfort blijvend te garanderen en om het onderhoud te beperken. Er is

één aansluitpunt voorzien op de Vossensteert en twee op de Zuiderakker. Het

aansluitpunt op de Vossensteert, in het midden tussen Zuiderakker en Geervelde,

wordt ingericht als inkompunt met groen, parkeerplaatsen en fietsenstallingen. Het

fietspad is 1.145 meter lang, 2,50 meter breed en krijgt een beigekleurige

uitvoering. Er zou ook verlichting voorzien worden tijdens de spitsuren in de winter

om de scholieren aan te moedigen dit fietspad blijvend te gebruiken. Om het

betonpad overal 2,50 meter breed te kunnen maken, zijn mogelijks plaatselijke

oeverversterkingen nodig of moeten sommige weideafsluitingen verplaatst worden.

 voorstel 2: aanbrengen fietssuggestiestroken langs de Vossensteert -

Bossuytlaan

Omdat de Vossensteert en de Bossuytlaan momenteel onvoldoende breed zijn om

afzonderlijke fietspaden aan te leggen, opteren wij ervoor om fietssuggestiestroken

aan te brengen langs beide zijden van deze straten. Een fietssuggestiestrook is een

aanduiding op de rijweg met thermoplastisch materiaal dat suggereert waar de

fietsers mogen rijden. Dit creëert een veiligheidsgevoel bij de fietsers en geeft een

grotere zichtbaarheid aan deze weggebruiker in het verkeer. Bovendien heeft het

ook een snelheidsremmend effect.

Gelieve alle briefwisseling te richten aan het College van Burgemeester en Schepenen, Burg 12, 8000 Brugge

Stad Brugge Communicatie & Citymarketing

wandelverbinding tussen Vooruitgangstraat en Lindelaan

Na de zomer wordt een bijkomende wandelverbinding gerealiseerd tussen de

Vooruitgangstraat en de Lindelaan.

Stad Brugge is immers in 2014 eigenaar geworden van een bijkomend stuk grond van 7,5

ha in het gebied Gemeneweidebeek. Hierdoor is het mogelijk om de verdere uitbouw van

het natuurgebied te realiseren alsook om de toegankelijkheid van het gebied te verhogen.

Welke werkzaamheden zijn voorzien:

 aanleg graspaden die het wandelnetwerk omheen het natuurgebied vervolledigen

(toegangspunt aan de Vooruitgangstraat en aantakkingen op het bestaande

padennetwerk in het natuurgebied; één van de paden vormt een verbinding met

het toegangspunt aan de Lindelaan)

 profileren laantjes en grachten

 aanleg lage heuvel als uitkijkpunt over het gebied

 realisatie van een bosstrook langs de zuidelijke rand (0,5 ha)

 aanplant van struiken in de omgeving van de Lindelaan

De bestaande weilanden worden niet gewijzigd.

infostand

U kan kennis maken met de fietsmaatregelen en de wandelverbinding in een infostand die

u kan bekijken vanaf 26 mei tot en met 7 juni a.s. in:

Hoeve Hangerijn, Gemeneweideweg-Zuid 113, 8310 Assebroek (open elke werkdag

van 8.30 u. tot 17 u.). De infostand vindt u in de gang van De Doening.

Bij deze infostand vindt u formulieren waarop u uw opmerkingen of vragen kan

neerschrijven. U vindt er eveneens een box waarin u uw ingevuld formulier kan deponeren.

infomoment

Op dinsdag 7 juni a.s. vindt er om 19.30 u. en dan nog eens om 20.30 u. een korte

toelichting van de plannen plaats in Hoeve Hangerijn, Gemeneweideweg-Zuid 113 (in

lokaal 1 van De Doening). Tussen beide uiteenzettingen kan u met uw vragen terecht bij

de bevoegde stadsmedewerkers en bij de heer Philip Pierins, schepen voor openbaar

domein.

nog dit ...

 U vindt deze uitnodiging ook op onze website www.brugge.be, zie ‘Nieuws’.

 Wenst u deze uitnodiging via e-mail te ontvangen? Mail naar

communicatie@brugge.be

 Hebt u door een handicap problemen om de toelichting bij te wonen of te volgen?

Contacteer zo vlug mogelijk Communicatie en Citymarketing: t 050 44 80 00.

 Breng ook de eigenaar of huurder van uw woning op de hoogte van dit project.