Op de vorige gemeenteraad kwam de oprichting van TMVS, een intercommunale die groepsaankopen zal verrichten voor lokale besturen. Wij zijn voor, maar dan wel indien de nieuwe structuren transparant, efficiënt en sober kan zijn. Maar dat kan blijkbaar niet.


We kunnen ons zeker achter de principe van TMVS (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services) scharen. Gezien we al jaren met SamenSterker groepsaankopen voor burgers organiseren weten we als geen ander dat we je samen aankoopt goedkoper is. Tegelijk kunnen kleinere steden zo ook beroep doen op experten in de complexe materie van overheidsopdrachten waardoor lokale overheden sterker staan tegenover private leveranciers.In lijn van het sp.a partijcongres vroeg onze afdeling echter via een amendement een aantal aanpassingen van de statuten. Dit om met de oprichting van deze nieuwe structuur niet in de fouten te hervallen die maanden geleden, terecht, onder vuur werden genomen. Concreet vroeg sp.a om:

  • De Raad van Bestuur ernstig in te perken. In de huidige constellatie zal elke partner minimum één vertegenwoordiger hebben wat zal leiden tot meer dan 100 leden. Dit lijkt ons niet efficiënt. Wij stellen maximum 25 vertegenwoordigers voor om een werkbare vertegenwoordiging uit diverse regio's te hebben.
  • Wij willen de vergaderingen van de Raad van Bestuur openbaar maken. Overheidsopdrachten van lokale overheden staan onder directe democratische controle wanneer ze besproken worden in de gemeente- of OCMW-raad. Het lijkt ons belangrijk van dit principe ook te eerbiedigen in samenwerkingsverbanden. Dit zou overigens ook het vertrouwen van de bevolking in de goede werking ten goede komen.
  • De presentiegelden mogen nooit hoger zijn dan de vergoedingen die men krijgt voor de mandaten als gemeenteraadslid. Voor uitvoerende mandatarissen zien we dit als onderdeel van hun job. Zij dienen hier niet voor te worden vergoed.
  • De intergemeentelijke samenwerking dient dezelfde clausules aan te nemen met betrekking tot het weren van bedrijven die zich schuldig maken aan sociale dumping of discriminatie. Het gaat immers niet op dat men op deze wijze de afgedwongen sociale standaarden overboord zou gooien.

Deze amendementen werden niet eens ter stemming gebracht omdat ze niet zouden stroken met de bestaande wetgeving. Wij hebben onze fractie in het parlement aangemaand om dit concreet geval te hanteren om de wetgeving inzake intergemeentelijke samenwerkingen te herzien. We hopen dat ook de andere fracties dit doen en op die manier bewijzen dat ze echt willen werk maken van een nieuwe transparante en sobere politieke cultuur.

Sp.a Ronse was ook al de eerste lokale partij om een duidelijk overzicht te bieden van de vergoedingen van haar mandatarissen. CD&V heeft ons hierin gevolgd, maar bij de andere partijen bleef het muisstil.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.