Hervorming integratiesector
De Vlaamse regering besliste in 2013 om in de integratie- en inburgeringssector een aantal werkingen te laten fusioneren in een Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering. Aan de steden Antwerpen en Gent werd, gezien de specifieke grootstedelijke context waarin men werkt, toegestaan om eigen stedelijke agentschappen op te richten.

Het stedelijk extern verzelfstandigd agentschap In-Gent brengt vier externe actoren samen met kerntaken in inburgering en integratie. Intercultureel Netwerk Gent vzw, Kom-Pas Gent vzw en Tolken en Vertalen Gent vzw gingen op 1 mei 2015 op in het stedelijk agentschap, gevolgd door het Huis van het Nederlands Gent vzw later dat jaar.

IN-Gent voert het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit. De organisatie richt zich zowel op burgers, diensten als het beleid. Tot de kerntaken van de organisatie behoren het wegwijs maken van nieuwkomers, advies uitbrengen aan diensten en organisaties rond integratie, diversiteit en toegankelijkheid, signaalfunctie naar het beleid, racismebestrijding en positieve beeldvorming.

Gentse accenten
In Gent werd gekozen om een verregaande samenwerking met de Stad Gent op te zetten. De Stad investeert extra in IN-Gent, legt eigen accenten en toont zich daarmee ambitieus op vlak van inburgering, integratie en het verhogen van gelijke kansen. Via de gewijzigde samenwerkingsovereenkomst vertrouwt Stad Gent enkele van haar taken aan IN-Gent toe en vraagt het agentschap enkele bijkomende taken op te nemen.

‘De oprichting van In-Gent vzw is de belangrijkste hervorming van de integratiesector in de laatste 30 jaar. Met een eengemaakt, performant agentschap vatten we de uitdagingen van de superdiverse samenleving aan. Daarbij zijn eigen Gentse accenten zeer belangrijk,’ zegt schepen voor Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport, Resul Tapmaz.

Overgenomen stedelijke taken:

 • uitbating van het doortrekkersterrein
 • organisatie van het Offerfeest en De Gentse Lente
 • opnemen van projecten Samen Gentenaar en Ambassadeurs Latent Talent

Bijkomende stedelijke opdrachten:

 • ondersteuning van zelforganisaties
 • opzetten van een gendernetwerk
 • Stad Gent ondersteunen bij de uitrol en toepassing van haar taalbeleid
 • verhogen van taaltoegankelijkheid van Gentse diensten en organisaties
 • voorzien van een aanbod sociaal tolken en vertalen
 • beheren en verder uitbouwen van de vertaalbibliotheek
 • organiseren van conversatiegroepen Nederlands met vrijwilligers
 • toeleiding van nieuwkomers naar het vrijetijdsaanbod
 • personen met migratieachtergrond begeleiden naar hoger onderwijs
 • toekennen beurzen voor het Universitair Talencentrum
 • bijkomende ondersteuning rond diplomagelijkschakeling voor niet-inburgeraars
 • opzetten van een infopunt onderwijs

‘Met alle Gentenaren, nieuwkomers, oudkomers, vluchtelingen, asielzoekers, en andere personen met een migratieachtergrond maken we Gent nog sterker voor de toekomst,’ aldus Koen De Mesmaeker, algemeen directeur IN-Gent vzw.