Nieuwjaarsreceptie sp.a Haaltert
Donderdag 19 januari 2017

"Het doet altijd deugd om het glas te heffen op het nieuwe jaar en het nieuwe jaar is ook een goed moment om even terug te kijken want 2016 was een zeer bewogen jaar.

Een jaar dat veel mensenlevens heeft gekost door terreur. In Nice, Brussel, Ankara, Berlijn of laatst nog in Istanboel. Een jaar met nog meer mensen op de vlucht voor oorlog.

We leven in verwarrende tijden, van onzekerheid en onveiligheid die te maken heeft met de harde neo-liberalisering en de privatisering van diensten en producten die voor iedereen toegankelijk, kwaliteitsvol en betaalbaar moeten zijn zoals opvang van kinderen en bejaarden, onderwijs, openbaar vervoer, gezondheidszorgen, veiligheid, maar ook water, energie, telecom, post-, bank – en verzekeringsdiensten.

Als socialisten of sociaal democraten hebben we er altijd voor proberen te zorgen dat dankzij ons sociaal zekerheidssysteem iedereen een menswaardig leven kan opbouwen. Niet alleen degenen die rijk geboren zijn of alle capaciteiten hebben, maar ook zij die het met minder moeten doen of slachtoffer zijn van ziekte, ongeval of andere tegenslag.

Die sociale zekerheid en bescherming staat de laatste jaren serieus onder druk en daar komt dan nog eens de globalisering bovenop waarbij bedrijven en landen bezig zijn met een race to the bottom met lagere belastingtarieven en afbraak van de sociale verworvenheden op vlak van tewerkstelling. Denk maar aan de delokalisering van bedrijven en tewerkstelling en tegelijkertijd het ondermijnen van onze collectieve arbeidsafspraken en van de sociale bescherming door goedkopere arbeidskrachten uit andere (Europese) landen.

Op die golven van liberalisering en globalisering surfen populisten en rechts-nationalisten zoals Trump, de Brexit-aanhangers in Engeland en de extreem-rechtse partijen in Europa want ze maken misbruik van de angst die mensen hebben voor het onbekende, voor het verlies van hun job, voor de immigrant, voor de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen.

Daar een antwoord op vinden, is niet makkelijk. Die angst mogen we niet negeren, want dat maakt onze samenleving kapot.
Maar we mogen ook niet toelaten dat anderen die angst aanwakkeren, want ook dat maakt onze samenleving kapot.

We moeten problemen benoemen maar ook oplossingen aanbieden. En deze oplossingen komen er niet door andere mensen of bevolkingsgroepen als profiteurs te aanzien want vandaag zijn de vreemdelingen daar het slachtoffer van, maar nadien volgen ook de werklozen, de zieken, de sociaal zwakkeren en op het einde van de rit ook de gewone arbeider of bediende die op het einde van de maand niet rondkomt met zijn loon uit een ondergewaardeerde job die steeds minder opbrengt want de slogan “jobs, jobs, jobs” betekent ook inleveren en zwijgen.

Op den duur heb je inderdaad 3 jobs nodig om rond te komen. Dat is waar de federale en Vlaamse regering mee bezig zijn, een falend rechts beleid waarbij de cadeaus voor de grote bedrijven en aandeelhouders worden doorgeschoven naar de gezinnen via hogere facturen voor onderwijs, kinderopvang, water, elektriciteit, mobiliteit, en via besparingen op gezondheidszorgen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en pensioenen. Langer werken weet je wel! Vraag het maar eens aan de bedienden bij ING of de arbeiders bij Caterpillar …

Willen we dat onze kinderen en kleinkinderen aandoen?
Want we kunnen welvaart wél eerlijk verdelen. Onze welvaartsstaat en het geloof erin moeten en kunnen we weer verstevigen in plaats van ze af te breken. We moeten investeren in mensen in plaats van ze te verarmen.

Dat is wat bijvoorbeeld Paul Magnette, de Minister-President van Wallonië duidelijk begrepen had met het Waals verzet tegen het handelsverdrag met Canada, het zogenaamde CETA-verdrag. De vraag is of we handelsakkoorden moeten aanvaarden die de poort wijd openzetten voor de grote bedrijven en lobbygroepen die in België weinig of geen belastingen betalen maar wel mee profiteren van onze wegen en infrastructuur, onze subsidies en onze goed opgeleide en productieve werknemers. Moeten we het sociaal overleg met mutualiteiten en vakbonden, onze sociale welvaart en het welzijn van iedereen onderuit laten halen door een aantal multinationals ?

Ook in de gemeente Haaltert staat de lokale welvaart en het welzijn van de inwoners al maanden onder druk.

We dachten tot nu toe dat het enkel om de postjes ging en dat de liberalen (CL-VLD en de mandatarissen van Open & Liberaal) alleen daarvoor een machtsgreep wilden plegen, hierin aangemoedigd door de CD&V die ondertussen al niet meer weet wat het onderscheid tussen oppositie en besturen is.

De postjes spelen uiteraard mee maar de laatste tijd wordt het steeds  duidelijker dat de liberalen niet geïnteresseerd zijn in het belang van de inwoners maar enkel denken aan hun eigen belang.

Wat staat er immers op het spel?
Een maand voor de oppositiepartijen (CL-VLD, CD&V en twee schepenen van Open&Liberaal) de onbestuurbaarheid stemden, verlaagden ze de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van 7,5 naar 6,5 % zonder enige motivatie of financieel plan. Op deze manier probeerde men zand in onze ogen te strooien want de enige bedoeling voor dit verlies aan belastinginkomsten was niet bedoeld als cadeau voor de inwoners, maar was enkel nodig om het gemeentelijk meerjarenplan (met alle geplande werken en investeringen) in gevaar te brengen.

Wie kan er nu tegen een belastingverlaging zijn?
Niemand eigenlijk maar het moet ook duidelijk zijn dat van een belastingverlaging vooral de hogere inkomens profiteren en niet de alleenstaanden met kinderen, niet de gezinnen met vervangingsinkomens, niet de gepensioneerden met gezins- en werknemerspensioenen, maar ook niet de jonge gezinnen met tal van aftrekbare uitgaven op vlak van kinderopvang en  huisvesting.
 Deze belastingverlaging betekent samen met de bijkomende facturen vanuit de federale en Vlaamse regering (de brandweerhervorming, de taks-shift,  afschaffen subsidies voor werking en personeel) een verlies van inkomsten betekent van meer dan 1,5 miljoen euro zodat er geen geld meer  over is voor de projecten en investeringen van de gemeente die we samen met onze mandatarissen hebben voorbereid.

Concreet gaat het om de volgende maatregelen en investeringen die op de gemeenteraad opnieuw geblokkeerd zijn:

 • premies voor energiebesparende maatregelen: plaatsen van een condensatieketel, vloer- of kelderisolatie, spouwmuurisolatie, hoogrendementsglas, dakisolatie en de indexering ervan
 • heraanleg van de parkings in Denderhoutem, samen met het rolstoeltoegankelijk maken van de pastorij die we als bibliotheek willen laten fungeren
 • goedkeuring van wegenwerken en rioleringswerken
 • toelage voor speelpleinwerking in Heldergem
 • verhoogde toelage voor afkoppelingen bij werken aan de riolering
 • subsidies voor verenigingen en gratis gebruik van materiaal en infrastructuur voor Haaltertse verenigingen
 • grondafstanden voor wegenwerken en voetpaden en onteigeningen voor extra parkeerplaatsen
 • een renteloze energielening voor iedereen die energiebesparende maatregelen wil uitvoeren
 • veiligere fietspaden op de Ninoofsesteenweg te Denderhoutem
 • uitbreiding van de muziekacademie in denderhoutem met een polyvalente zaal
 • verwarming van het Sint Martinusheem zodat de verenigingen hun activiteiten tijdens de winterperiode niet in de kou moeten doorbrengen. Boven de zaal is het bovendien de bedoeling om een noodwoning te voorzien

Maar als klap op de vuurpijl, en voor dat vuurwerk is er ook al geen geld meer beschikbaar, vinden liberalen het ook niet nodig om de gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing voor het jaar 2017 goed te keuren. Het gaat hier om 3,4 miljoen euro aan  gemeentelijke ontvangsten of ¼ van de inkomsten van de gemeente.

Miljoenen niet nodig?
Zeggen dat we 3,4 miljoen euro als ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing (de vroegere grondbelasting) niet nodig hebben als gemeente, is geloven dat het geld uit de hemel valt. Zeker als we kijken naar de bijkomende lasten die de hogere overheden op de gemeenten afschuift.

 

Lenen voor werkingsuitgaven?
De financiële toestand is nochtans klaar. Einde 2015 was er nog bijna 3 miljoen euro in kas zonder één euro bijkomend te gaan lenen. Als we bijkomend zouden lenen, kunnen we de gemiste inkomsten van de opcentiemen op papier gemakkelijk compenseren. Maar het kan niet de bedoeling zijn om met geleend geld de werkings- en personeelsuitgaven te financieren. Ieder huishouden weet dat het huishoudbudget gefinancierd moet worden met de maandelijkse inkomsten. Wie voor zijn dagelijkse uitgaven moet gaat lenen, komt vroeg of laat op de zwarte lijst van wanbetalers terecht. Zo ook de gemeente.

Wie doet hier voordeel bij?
Of vloeit de rekenkunde van de liberalen misschien voort uit hebzucht en eigen belang ? Met de opcentiemen winnen de eigenaars (met een kadastraal inkomen van bijvoorbeeld 1.000 euro zal men geen gemeentelijke opcentiemen van 313 euro betalen) maar de grote winst zit uiteraard bij de eigenaars van meerdere woningen en de grootgrondbezitters. Voor alleenstaanden of gezinnen die huren, of voor eigenaars van een (bescheiden) woning,  met verminderingen op de onroerende voorheffing, is er uiteraard weinig of geen winst in dit verhaal.

Liberalen willen dus met hun belastingverlagingen de gemeente verder  ontmantelen en dit enkel ten voordele van de grootverdieners en grootgrondbezitters want de gewone burger en de verenigingen zullen uiteindelijk het gelag betalen door minder investeringen in de gemeente en haar inwoners en verenigingen.

Als het van sp.a afhangt gaan we dit niet laten gebeuren want wij staan voor een gemeente met voldoende middelen die rekening houden met inkomen en vermogen om te investeren in sociale vooruitgang en welzijn voor iedereen. Dit engagement zijn we aangegaan in 2013 en willen dit ook in 2017 verder zetten in een coalitie die zich wil inzetten voor de gemeente, haar inwoners en verenigingen.

Ik wens jullie een gezond, eerlijk, fantastisch en strijdbaar 2017 toe.

Geniet van een glas en van elkaar! Dank u.”

Eric Houtman
Waarnemend voorzitter