Begin april hebben de bewoners van de even kant van de P. Deschanellaan een brief van de NMBS gekregen met de eis hun tuinen ‘te herstellen in de oorspronkelijke staat’. Het gaat om een stuk terrein dat de bewoners huren of sinds lange tijd in gebruik hebben van de spoorwegmaatschappij en dat nu een natuurlijke buffer vormt met spoorlijn 161 (Brussel-Ottignies).

Het gebrek aan duidelijke communicatie en het ontbreken van een geloofwaardig aanspreekpunt binnen de NMBS brengt heel veel onrust mee bij de bewoners wier tuin geviseerd is. Niemand kan hen bij de NMBS duidelijk informeren over de precieze plannen van de NMBS en zekerheid geven over de noodzaak van de volledige opeising van het terrein door de NMBS en wat men nog als bufferzone voorziet tussen de spoorlijn en het resterende gedeelte van de tuinen.

 

Het is een hele kunst om het openbaar vervoer en dus ook een dicht spoorwegnet uit te bouwen midden dichtbevolkte wijken en dit te verzoenen met de levenskwaliteit van de inwoners. Een vlotte treinverbinding met het hinterland van de stad mag echter niet ten koste gaan van de levenskwaliteit van de stadsbewoners.

 

Antwoord Schepen Cécile Jodogne:


Wat zijn de plannen van de NMBS met de groenstrook aan de P. Deschanellaan ?

Vanaf januari werd de gemeente gealarmeerd door de gebruikers van de volkstuintjes aan de percelen richting St- Joost. Moeilijkheid daar was bovendien dat niet alle gebruikers daar in Schaarbeek wonen. De schepen heeft het  gebrek aan duidelijke communicatie en het ontbreken van een aanspreekpunt binnen de NMBS volledig bevestigd. Zelfs voor de gemeente was het bijzonder moeilijk om de juiste mensen te vinden bij de NMBS-holding en haar filialen om duidelijkheid te krijgen over de precieze plannen van de NMBS. Blijkbaar zijn er drie verschillende diensten betrokken bij de verschillende werkzaamheden, maar zijn zij onderling niet op de hoogte waarmee de anderen precies bezig zijn.  Na vier maanden heeft men beetje bij beetje de informatie bij verschillende diensten weten bijeen te sprokkelen en uiteindelijk binnen Infrabel een aanspreekpunt gevonden, zodat men nu meer duidelijkheid heeft over wat er gaat gebeuren.

1) Kan er duidelijkheid gecreëerd worden over de plannen die de NMBS heeft met dit terrein?
- het gaat op werken in het kader van het GEN,
- het Gewest heeft daartoe een vergunning gegeven
- de werken mogen enkel overdag gebeuren en in de week, op één uitzondering
- op de strook waar de Deschaneltuintjes liggen komt de aanleg van een trapeze (wissels om van het ene naar het andere spoor ter kunnen bewegen).  Helaas kon dit niet op de strook die in het Josafatpark ligt omdat die strook licht gebogen is en verder in de richting van de Berenkuil zit je vast met de tunnels. Deze zijn de luidruchtigste en enige werken die ’s nachts en tijdens de weekends moeten gebeuren. Gelukkig is men daarmee bijna klaar.
- de werken aan de quartenair (?), de elecriciteitskabine, de bovenleiding en de seininrichting gaan nog een tijdje in beslag nemen en zullen overdag en tijdens de week gebeuren en zullen weinig hinder veroorzaken.
- er komt op dit stuk van de lijn zeker geen uitbreiding van het aantal sporen, dat blijven er 2.

2) Uiteindelijk geeft de NMBS-holding toe dat ze te veel gevraagd heeft.
Infrabel is daarin veel flexibeler.  Ze gaan nu een inventaris opmaken van wat ze precies nodig hebben.  Ze overwegen momenteel zelf om eventueel een aantal delen die ze niet nodig hebben aan de huidige gebruikers te verkopen.
Eerstdaags zouden de bewoners een brief moeten krijgen waarin hun vorige brief wordt weerroepen.

3) Wat gaat men doen om de leefbaarheid van de bewoners daar tijdens en na de werken te garanderen en de hinder te minimaliseren? (supra)

4) Hoe zal de NMBS een nieuwe buffer tussen de tuinen of huizen en de spoorweglijn creëren?Gezien men terugkomt op de eerder plannen blijft de bufferzone grotendeels onaangeroerd.